Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetenser i fokus:
I denna studieenhet lägger du grunden för följande
kompetenser:
Kommunikativ och social kompetens och innovations-
och utvecklingskompetens

Examinationskrav:
Det här studieavsnittet består av två olika delar:
Självstudiematerial (30%) och gruppaktivitet (70%)

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:

Du kan beskriva olika kommunikationsmodeller och
kan därtill fungera i olika sociala och kulturella
sammanhang. (Kunskap)
Du kan redogöra för grunderna i projektarbetet och
innovationsprocesser. (Kunskap)

Du lägger grunden för att agera medvetet i olika
sociala, internationella och interkulturella
miljöer, och reflektera analytiskt och kritiskt
kring den egna rollen i sammanhanget. (Färdighet)
Du bidrar till att nyskapa, utveckla och utvärdera
produkter, tjänster och verksamhet på generell
nivå och i arbetssamfund. (Färdighet)

Du verkar för öppenhet i grupper, organisationer
och samfund därtill kan du framföra synpunkter och
argumentera konstruktivt i olika professionella,
sociala och kulturella sammanhang.
(Förhållningssätt)
Tillsammans i grupp visar du mod och nyfikenhet
för att skapa innovationer och utveckling som är
användarorienterat och stöds av
tvärvetenskaplighet samt innefattar en
etiskekonomisk konsekvensbedömning.
(Förhållningssätt)

Innehåll

Workshops - kring kommunikativ och social
kompetens
Gruppuppgifter, projekt kring innovations- och
utvecklingskompetens

Inlämningsuppgifter - t.ex. reflektiva
diskussioner och lärdagbok, quizar,
presentationer, tentamen

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Allt material finns på itslearning

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger de examinationer som presenteras på första
föreläsningen. Obligatorisk närvaro på
föreläsningarna.

Examinator

Ahonen Mirko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning