Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

-Kan självständigt agera som förstavårdare i en
förstavårdsenhet, med ett arbetspar som arbetar på
vårdnivå

-Kan tillämpa dina teoretiska kunskaper och
praktiska
handfärdigheter inom förstavård på vårdnivå till
en
verklig omgivning samt förstå hur dom kunskaperna
och
handfärdigheterna kan utvecklas under en praktisk
övningsperiod

Globala mål i fokus:

Mål 4: God utbildning för alla
Mål 5: Jämställdhet

Läranderesultat

Fungera professionellt i kontakten med patienter
och
anhöriga i det prehospitala kontextet

Utgående från dina kunskap och färdigheter, utföra
en
ändamålsenlig och systematisk klinisk undersökning
alla olika patienter i det prehospitala kontextet

Känna igen störningar i de vitala funktionerna,
utföra
en tillförlitlig primär- och sekundärbedömning av
patientens tillstånd och kan planera och genomföra
de
vårdåtgärder som patienten behöver

Fungera som en medlem i vårdnivåteamet och känner
till
ledarens (H1) roll

Göra motiverade beslut om rätt och mest
ändamålsenliga
vårdplats för patienten

Avge rapport både skriftligt och muntligt enligt
ändamålsenlig standard och modeller

Använda och ändamålsenligt utnyttja vård- och
förflyttningsutrustningen i en ambulans

Ändamålsenligt och enligt givna standard
underhålla
samt rengöra ambulansens vårdutrymme samt
vårdutrustning

Förstå grunderna till samt använda prehospitala
telekommunikationsutrustningen (VIRVE)

Känna igen och förstår skademekanismer och
typskador i
traumatiskt skadad patient

Känna igen dom vanligaste läkemedlen som
patienterna
använder och vet varifrån och hur du kan söka
vidare
information om dem

Känna igen och använda dom läkemedel som används
inom
förstavård på vårdnivå

Förstår den prehospitala processen, från alarm
tillbaka till station.

Förstå hur praktikplatsens akutvård fungerar som
en
del av sjukvården och kan tillämpa dom lokala
vårddirektiven

Känna till hur samarbetet mellan polis,
räddningsverk,
sociala sidan, Nödcentralen och vårdinstanserna
fungerar

Förstår grunderna om funktionerna vid
flerpatientssituationer

Kan beskriva och förstå patofysiologin, symptomen,
fynden och vården kring de vanligaste sjukdoms-
och
olycksfallen

Kan kritiskt reflektera över ditt egna agerande i
vårdsituationer samt beskriva sina egna
målsättningar
för praktiken

Innehåll

Praktiska praktikövningar i förstavården (10 sp)

Förkunskaper

- Förstavård på grundnivå
- FÖrstavård på grundnivå, praktik
- Förstavård på grundnivå kompetensbedömning

Kursen ersätter följande kurser

Praktik: Vårdnivå I (10 sp)

Studieaktiviteter

 • Skriftliga arbeten - 30 timmar
 • Praktik - 240 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Utvärdering av handledare samt praktikens ansvariga
lärare, utgående från målen (godkänd / underkänd)

Lärare

 • Lindqvist Johnny
 • Loimijoki Niko
 • Saarela Sami
 • Similä Hannes
 • Stenström Mats
 • Takala Sami

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning