Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Finska: Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana skriftliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studentens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Läranderesultat

Finska: Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i skrift och på högskolenivå. Studenten lär sig utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig skriftligt på finska i arbetslivet.

Innehåll

Finska: terminologi och facktexter, mötesteknik, meddelanden och anvisningar, rapporter, språkriktighet och språkvård.

Förkunskaper

Finska: Kunskapsnivå i finska minst B1 (europeiska referensramen för språk). Inhemska språk 1 Kunskapsnivå B1 (Europeiska referensramen för språk) Inhemska språk 1, arbetslivsfinska FT och II A är avsedd för studenter som är vana att använda finska och B-kursen för de övriga.

Mer information

Gruppdelningen i finska A-grupp är avsedd för studerande som har vitsord i finska som modersmål från grundskolan eller andra stadiet eller magna cum laude approbatur eller högre i finska som det andra inhemska språket (A-språk). B-grupp är för alla som inte tillhör någon av de ovan nämnda grupperna och för alla som känner sig behöva dels stimulans (har inte använt finska på länge) dels stöd i att höja och stabilisera sina kunskaper till den nivå som fordras i yrkeslivet. A-gruppen är en mofi-orienterad grupp för dem, som redan behärskar finska aktivt. I formläran är målet att hitta verktyg och eventuellt metoder för finslipning av grammatiken och rättskrivningen. För studenten kan målet tänkas vara att nå goda kunskaper (vitsorden 3, 4 eller 5) och att finjustera ordvalet för utmanande situationer. Undervisningen går helt på finska. I B-gruppen prioriteras aktiveringen av de passiva kunskaperna i den finska formläran. Avsikten är att jämte yrkesvokabulären förkovra och aktivera basordförrådet. För studenten är det främsta målet kanske att få verktyg för att kunna kontinuerligt förkovra sitt finska språk och att klara av nöjaktiga kunskaper i finska (vitsorden 1 och 2). Svenska används som stödspråk på kursen. Kursinnehållet och bedömningen identiska i båda grupperna och aven slutprovet är detsamma. Man kan alltså få femma i finska oavsett vilken grupp man har valt. Huvudmålet för alla är att hitta medel, verktyg och alternativ att uttrycka sig så korrekt som möjligt både muntligt och i skrift i olika klientkontakter. Eftersom kurserna i svenska och finska löper parallellt kan man inte byta grupp under perioden.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

skriftlig tentamen: 10.3.2020 75 % möte, PM, protokoll 28.1.2020 5% skriftlig uppgift 11.2.2020 20 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-06-12

Kursanmälningstid

2019-12-20 till 2020-01-24

Examinationsformer

 • 2020-03-10 - Tentamina
 • 2020-01-28 - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-02-11 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-01-15 09:15 - 11:45 E385 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-01-21 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-01-28 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-02-04 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-02-11 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-02-25 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-03-09 13:00 - 16:00 B518 Inhemska språk 1, TENTAMEN I FINSKA, BÅDA GRUPPERNA Herva Marja
2020-03-17 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja

Kurs- och studieplansökning