Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kliniska kompetens inom fysioterapi genom att känna till sjukdomar och skador som kräver sjukhusvård. Studerande uppfattar sitt ansvarsområde inom sjukhusarbetet, har ett terapeutiskt kunnande och kan arbeta målinriktat i ett multiprofessionellt team.
Utgående från patientens resurser kan studerande bemöta, facilitera och handleda henne/honom i dagliga aktiviteter som främjar den fysiska rörelse- och funktionsförmågan.

Läranderesultat

Efter avklarad praktik förväntas studenten
känna till de uppgifter som en fysioterapeut har inom det aktuella sjukhuset.

Harjoittelun jälkeen opiskelija
omaa tietämystä niistä tehtävistä joita fysioterapeutille kuuluu kyseisessä sairaalassa

Efter avklarad praktik förväntas studenten kunna utveckla beredskap att som sakkunnig i fysiopterapi delta i behandlingen gällande patienter med vanliga t.ex.ortopediska problem, inremedicinska problem, traumatologiska skador eller sjukdomar i andnings- och cirkulationsorganen.
Harjoittelun jälkeen opiskelijan
kehittää valmiuttaan asiantuntevana fysioterapeuttina osallistumaan niitten potilaitten hoitoon joilla on tavallisia esim.ortopedisiä ongelmia, traumatologisia vammoja tai sairauksia hengitys- ja verenkiertoelimissä.

förstå och kunna utnyttja dokumenterad information om patientens hälsotillstånd
ymmärtää ja osaa hyödyntää dokumentoitua tietoa potilaan terveydentilasta

kunna bedöma behovet av, planera, genomföra och utvärdera fysioterapin i samarbete med patienten, patientens anhöriga och övriga yrkespersoner i såväl akuta som rehabiliteringsskedet
osaa arvioida fysioterapian tarvetta sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida fysioterapiaa yhteistyössä potilaan, omaisten ja muun ammattihenkilökunnan kanssa niin akuutissa kuin kuntoutusvaiheessa

kunna välja och använda ändamålsenliga metoder, modeller och motionsformer i syfte att främja hälsa för både individer och grupper på ett ändamålsenligt sätt
osaa valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia metodeja, malleja ja liikuntamuotoja tarkoituksena edistää terveyttä käytännöllisellä tavalla niin yksilö kuin ryhmätasolla

känna till de yrkesetiska principerna samt kunna tillämpa dem i praktiken
tuntee ammatin eettiset perusteet sekä osaa toimia niitten mukaan käytännössä

kunna muntligt och skriftligt redogöra för patientens rörelse- och funktionsförmåga och de fysioterapeutiska åtgärderna
osaa suullisesti ja kirjallisesti antaa selvityksen potilaan liikunta- ja toimintakyvystä sekä fysioterapeuttisista toimenpiteistä

kunna föra en dialog med människor i olika åldrar och kontexter
osaa käydä keskustelua eri-ikäisten ihmisten kanssa eri yhteisöissä

kan kritiskt granska sin verkliga handlingsberedskap till yrkespraktiken
osaa kriittisesti tarkastaa omaa todellista toimintavalmiutta suhteessa ammattiharjoitteluun

Innehåll

Pre- och postoperativ fysioterapeutisk undersökning, behandling och rådgivning för patienter med ortopediska/inremedicinska/kirurgiska problem, andnings- och/eller cirkulationssjukdomar.

Förkunskaper

Fysioterapimetoder
Inriktad fysioterapi 1

Kursen ersätter följande kurser

ersätter ingen annan kurs

Mer information

Den skriftliga uppgiften lämnas in i slutet av praktikperioden via Its Learning.

Litteratur

Se Inriktad fysioterapi I

Studieaktiviteter

Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd fältbedömning
Godkänd klientdemonstration
Godkänd fysioterapiberättelse av en klient
Slutförda uppgifter som fältet utsatt

Lärare

  • Ring Joachim
  • Sievers Hannele

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Fältperiod: FT 12 xx.10-xx.12 2014
FT 13 xx.4-xx.5 2015

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning