Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studerande efter avslutad kurs ska kunna redogöra för teorier om människans psykiska utveckling och centrala teorier om människans lärande för att senare kunna tillämpa kunskapen i praktiskt arbete som ergoterapeut.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studerande:
- kunna redogöra för teorier rörande människans psykiska utveckling
- kunna redogöra för centrala psykologiska begrepp
- kunna redogöra för teorier om lärande
- känna till olika synsätt på handledning

Innehåll

Psykologi, utvecklingspsykologi, pedagogik och handledningsteori

Förkunskaper

inga förkrav

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatorisk närvaro vid övningar och seminarium

Litteratur

Referenslitteratur:
Broberg, A. & al. 2007. Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Falköping: Natur & kultur
Dehlin, O. & al. 2000. Gerontologi. Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Falköping: Natur och Kultur
Frisén, A & Hwang, P. (red.) 2006. Ungdomar och identitet. Stockholm: Natur och Kultur
Hagberg, B. & Rennemark, M. 2004. Den åldrande människans psykologi. Lund: Studentlitteratur
Havnesköld, L & Risholm-Mothander, P. 2002. Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori i nya perspektiv. 2:a upplagan
Hwang, P & Nilsson, B. 2003. Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur
Jerlang, E. & al. 2003. Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber
Karlsson, L. 2007. Psykologins grunder. Poland: Studentlitteratur
Bunkholdt, V. 2004. Psykologi en introduktion för sjuksköterskor, socialarbetare och övrig vårdpersonal. Lund: Studentlitteratur
Crain, W.2005. Theories of development. Concepts and applications. USA: Prentice Hall International.
Lyytinen et al. (toim.) 2003. Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY: Porvoo.
Tetzchner, S. 2005. Utvecklingspsykologi: barn- och ungdomsåren. Studentlitteratur

Carlander J & al. 2001. Trygga och otrygga möten - vardagsetik och bemötande i arbete med människor. Gothia
Eide, T & Eide, H. 2006. Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber.
Forssell, A. 2005. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber
Hawkins, P. & Shohet, R. 2008. Handledning inom behandlande yrken. Studentlitteratur
Hägg, K & Kuoppa, S-M. 1997. Professionell vägledning – med samtal som redskap. Lund: Studentlitteratur
Illeris, K. 2008. Lärande. Studentlitteratur
Kroksmark, T. & Åberg, K.(red.)2007. Handledning i pedagogiskt arbete
Långström, S & Viklund, U. 2006. Praktisk lärarkunskap. Lund: Studentlitteratur
Imsen, Gunn. 1999. Lärarens värld. Introduktion till allmän didaktik. Lund: Studentlitteratur.
Imsen, Gunn. 2006. Elevens värld: en introduktion i pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur.
Lauvås, P. & Handal, G. 2001. Handledning och praktisk yrkesteori. 2. upplagan. Lund: Studentlitteratur.
Maltén, A. 1997. Pedagogiska frågeställningar. Lund: Studentlitteratur
Maltén, A. 2003. Att undervisa, en mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur.
Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. 2007. Kommunikation - samspel mellan människor. Poland: Studentlitteratur.
Steinberg, J. 2004. Världens bästa fröken. När modern pedagogik fungerar. Falköping: Ekelunds förlag.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 8 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 4 timmar
  • Självstudier - 78 timmar
  • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 86 timmar
  • Varav schemalagda studier: 47 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Godkända examinationsuppgifter och godkänt deltagande i övningar och seminarium. Den skriftlig examinationsuppgiften bedöms i skala 1 - 5.

Examinationsuppgiften värderas utgående från litteratur, beskrivning, bearbetning, värdering, språk samt formalia.

Lärare

Haldin Denice

Examinator

Haldin Denice

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2011-10-31

Kursens tidtabell

Kursen inleds med introduktion kring kursinnehåll och examination den 22.3.11, kursen avslutas med seminarium den 28.4.11.

Examinationsformer

2011-04-26 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning