Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande erhåller avancerade kunskaper om välbefinnande på individ och gruppnivå med arbetsplatsen som arena. Studerande utvecklar innovativa färdigheter om välbefinnande för att möta utmaningarna i det mångfasetterade arbetslivet. Målsättningen är också att befrämjar kompetens i att ta ansvar för sin egen och gruppens yrkesutveckling. Detta beskriver kunskaper, färdigheter och kompetenser vilka motsvarar EQF:s resultat av lärande för nivå 6.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- Förklara och illustrera det salutogena perspektivet på arbetsplatsen
- Kritisk diskutera synen på ledarskap/ medarbetarskap i organisations strukturer för att bedöma dess betydelse för trivsel på arbetsplatsen
- Diskutera och tolka begreppen stress och stresshantering och mindfulness i förhållande till arbete
- Se skillnader i personalens kompetenser och resurser och dess relation till arbetstrivsel. - Kunna analysera utgående från olika utmaningar på arbetsplatser så som teknologi, demografi och ett genusperspektiv.
- Urskilja dynamiken i olika arbetsgemenskaper/team och dess effekter på välbefinnande i arbete
- Att praktisk tillämpa drama som ett alternativt verktyg för att utveckla hälsa på arbetsplatser.
- Identifiera belastande faktorer och riskfaktorer som inverkar på välbefinnande i arbetet
- Särskiljer mellan lagstadgade och icke lagstadgade åtgärder och rutiner vilka främjar välbefinnande i arbete

Innehåll

- Kritiskt perspektiv
- Stress stresshantering
- Salutogenes och känsla av sammanhang
- Arbetsgemenskap, team
- Personalens kompetens och resurser; teknologiska, demografiska skillnader och en genusmedvetenhet,
- Ledarskap, medarbetarskap och organisationsstruktur
- Arbetarskyddet och dess lagstiftning
- Företagshälsovård och ergonomin på arbetsplatsen
- Drama som verktyg

Förkunskaper

Studerande bör ha 120 sp godkänt för att delta i kursen

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Finns på It´s learning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Drama - 46 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursens bedömning:
Intervju + text 30%
Tentamen 30%
Drama
Skådespel 30%
Skriftlig sammanfattning 10%

Lärare

 • Gustavson Mia
 • Sievers Hannele
 • Silius-Ahonen Ellinor
 • Törnblom Cia
 • Törnqvist Maj-Len

Examinator

Wiik Mikaela

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning