Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar sin förmåga att identifiera relevant
undersökningsdesign för sitt kommande
examensarbete. Studenten utvecklar sin förmåga
att särskilja vilken typ av data och
datainsamling som kan användas för att hitta
svar på problemet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna
- välja lämplig design för sitt examensarbete
- identifiera ett lämpligt urval
- välja lämplig datainsamlingsmetod
- välja lämplig analysmetod
- beakta och reflektera över de
forskningsetiska
principerna i arbetet.

Innehåll

Grupphandledning
Skapande av plan för examensarbetet
Deltagande i planseminarier
Deltagande i minst 4 examensarbetspresentationer

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Kursen ersätter följande kurser

VA-2-073 (0) Examensarbete

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Deltar i planseminarium och presenterar en
utförlig plan för examensarbetet (bakgrund,
syfte och frågeställning, teoretisk
referensram,
metod
och beskrivning av materialet)
Deltagande i minst 4
examensarbetspresentationer
Prestationen bedöms med godkänd/underkänd.

Lärare

  • Ekman Petra
  • Stenbäck Pernilla
  • Forss Mia

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Kurs och studieplanssökning