Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten skall ha sådana medicinska kunskaper inom inre medicin, kirurgi,ortopedi,mikrobiologi, klinisk fysiologi och farmakologi som hjälper studenten att förstå patientens problem och som ger studenten handlingsberedskap inom respektive yrkesområde

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studenten vara förmögen att
-förstå inre medicinska, kirurgiska och ortopediska sjukdomars etiologi och patologi
-kunna redogöra för symtom, behandling och prognos för de vanligaste inre medicinska, kirurgiska och ortopediska sjukdomar
-veta vilka mediciner som används vid inre medicinska sjukdomar och veta medicinernas effekter;hur de verkar, deras biverkningar och synergieffekter
-veta hur det immunologiska systemet fungerar
-veta hur mikroorganismer indelas, deras egenskaper, förekomst och spridning
-förstå de allmänna klinisk fysiologiska undersökningar

Innehåll

Kirurgi och ortopedi

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi

Mer information

Kursen är en delkurs i Medicinska ämnen 1, 1 sp
Kursen Medicinska ämnen I - inremedicin tenteras del 1 18.02.2011 och del 2 25.02.2011 eller som helhet vid 2 omtentamenstillfällen. Delprestationer från föregående läsår (2009-2010) gäller och noteras i Blackboard endast i det fall att delprestationen gäller hela kursdelen i Inremedicin (del 1+del 2)
All kommunikation gällande kursen koncentreras till kursmiljön i BLS, likaså föreläsningsmaterial och bandade föreläsningar. Registrera dig till kursen också i Blackboard under Gemensamma kurser.

Litteratur

Kirurgi och ortopedi: Bengmark,S. Bergentz,SE. Rydholm,A. Zederfeldt,B. (red).1996. Kirurgi för sjuksköterskor Lund: Studentlitteratur. 5:e upplagan.(kap. 15;16;17;18,19,20, 23)
Klinisk fysiologi: Bjuväng,A. Rehle, H. Åkesson, U. 2000. Klinisk kemi och fysiologi. Analyser och undersökningar. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. (sid. 52-74; 90-120; 132-186; 193-198;)
Farmakologi: Simonsen T, Aarbakke J. Illustrerad farmakologi I,II. Elanders Gummessons 2004 (ISBN 91-27-09867-2)(sid. 107-116, 123-190, 209-236, 246-250, 254-255, 259-269, 275-282, 283-290,292, 306-313, 320-322, 326-329, 335-339, 355-359, 407-416). Hedner, L. 2004. Invärtesmedicin. Lund: Studentlitteratur. (s. 381-391)
Mikrobologi: Kliininen mikrobiologia terveydenhuollossa. Kuntaliitto Kommunförbundet 2005 s.16-19, 20-30, 31-52, 53-73, 74-82.( eller motsvarande på svenska)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 75 timmar
  • Självstudier - 58 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 58 timmar
  • Varav schemalagda studier: 75 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2012-04-05 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning