Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten i slutet av praktiska studierna har kunskap om och färdigheter i neurologisk fysioterapi och rehabilitering

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att undersöka, planera, genomföra och utvärdera fysioterapin och rehabiliteringen för neurologiska klienter
Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija kykenee tutkimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan neurologisen kuntoutujan fysioterapiaa ja kuntoutusta.

Studenten har beredskap att som sakkunnig delta i bedömning av neurologiska klienters rehabilitering och planerar, genomför och utvärderar effekter av rehabiliteringen och fysioterapin i samarbete med klienten, klientens anhöriga, övriga yrkesgrupper och rehabiliteringsorganisationer
Opiskelijalla on valmius osallistua alansa asiantuntijana kuntoutujan arviointiin, sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan fysioterapian ja kuntoutuksen vaikutuksia yhteistyössä kuntoutujan, hänen omaisensa, muiden ammattilaisten ja kuntoutusorganisaatioiden kanssa.

Studenten känner till de yrkesetiska principerna och kan tillämpa dem i praktiken. Kan handleda och föra en dialog med mänskor i olika åldrar och kontext
Opiskelija tuntee ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän osaa ohjata eri-ikäisiä ja erilaisia kuntoutujia ja keskustella luontevasti heidän kanssaan.

Studenten kan kritiskt granska sin verkliga handlingsberedskap i relation till yrkespraktiken och är villig att utveckla sig själv och fysioterapipraktiken
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida omaa toimintavalmiuttaan suhteessa ammattiharjoitteluun ja on halukas kehittämään itseään ja fysioterapiaa.

Innehåll

Fysioterapipraktik inom det neurologiska området.

Förkunskaper

Neurologi, neurofysiologi, inriktad fysioterapi III

Kursen ersätter följande kurser

Yrkespraktik

Mer information

Obligatorisk närvaro på praktiken

Litteratur

Aktuella forskningar inom området, guidlines för god praxis

Studieaktiviteter

Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd fältbedömning
Godkänd klientdemonstration
Godkänd fysioterapiberättelse av en klient
GAS-mål för en klient
Slutförda uppgifter som fältet utsatt

Lärare

  • Ring Joachim
  • Tallqvist Susanna
  • Hellsten Thomas

Examinator

Sievers Hannele

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

perioderna 3 och 4

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning