Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om det egna yrkesområdet genom att
- uppvisa kunskap om innebörden i begrepp, definitioner och synsätt i relation till hälsa och hälsofrämjande (verksamhet)
- tillägna sig grundläggande kunskap om folkhälsovetenskap i relation till befolkningens hälsa
- känna till evidensbaserade teorier och modeller för hälsofrämjande verksamhet
- tillägna sig kunskap om planering, genomförande och utvärdering av hälsofrämjande verksamhet
- uppvisa kunskap i ergonomi
Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom att
- tillägna sig kunskap för att i sitt yrke kunna handla rättvist, jämlikt och solidariskt med utgångspunkt i det egna yrkets värdegrund

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- kunna förklara innebörden i begreppen hälsa och hälsofrämjande samt begrepp som relaterar till dessa
- känna till hur hälsa kan mätas och hälsofrämjande verksamhet kan utvärderas
- känna till evidensbaserade hälsofrämjande teorier, modeller och strategier och förstår sambandet med hälsofrämjande i praktiken

- kunna planera, genomföra och urvärdera hälsofrämjande projekt för en viss målgrupp
- kunna identifiera ergonomiska faktorer som inverkar på belastningen hos människan i arbetslivet

Innehåll

Innehåll:
- centrala begrepp inom hälsa och hälsofrämjande
- den hälsofrämjande idén och dess historia
- mål, värderingar och etiska aspekter i samband med hälsofrämjande
- hälsofrämjande arbete ur ett systemteoretiskt perspektiv
- evidensbaserade hälsofrämjande teorier och modeller
- behov och prioriteringar för att främja hälsa
- planering och utvärdering av hälsofrämjande arbete
- deltagande i Stafettkarnevalen

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi och biomekanik
Idrottsvetenskap

Kursen ersätter följande kurser

---

Mer information

Ingen tilläggsinformation

Litteratur

Tentbok

Scriven A. 2013. Ewles & Simnet Hälsoarbete. Studentlitteratur. (eller den äldre versionen; Ewles Linda, Simnett Ina. (2009) Hälsoarbete. Studentlitteratur) TENT: Kapitel 1-7, 14-15

ELLER

Winroth Jan, Rydqvist Lars-Göran (2008). Hälsa och hälsopromotion. Sisu Idrottsböcker.
TENT: Del 1 (t.o.m. s. 188) och Del 2 (s. 230-276)

Kurslitteratur
Korp Peter(2004). Hälsopromotion. Studentlitteratur
Medin Jennie, Alexandersson Kristina (2000) Begreppen Hälsa och hälsofrämjande- en litteraturstudie. Studentlitteratur
Nutbeam Don (2005). Theory in a Nutshell. McGraw-Hill. Australia
Savola E, Koskinen Ollonqvist P.(2005) Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteet ja selitykset. Terveyden edistämis keskus ry. Ladda ner: http://www.tekry.fi/index.php?page=jul_julkaisu&i=100311 Extern länk
Social- och hälsovårdsministeriet. Hälsa 2015. Se: http://www.stm.fi/sv/under_arbete/utvecklingsprojekt/halsa_2015 Extern länk
Social- och hälsovårdsministeriet. KASTE. Se: http://www.stm.fi/sv/under_arbete/utvecklingsprojekt/kaste Extern länk
Statsrådet. Politikprogrammet för hälsofrämjande. Se: http://valtioneuvosto.fi/tietoarkisto/politiikkaohjelmat-2007-2011/terv… Extern länk
WHO. Health Promotion Glossary. 1998. Ladda ner: http://www.who.int/hpr/NPH/docs/hp_glossary Extern länk
WHO. Ottawa Charter. Se: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ Extern länk

+ ARTIKLAR OCH ANDRA LÄNKAR SOM PRESENTERAS UNDER KURSEN

Stödlitteratur
Antonovsky. A (2001) Hälsans mysterium, 2001 Natur& Kultur
Faresjö (2007) Kan man vara sjuk och ändå ha hälsa. Studentlitteratur.
Klockars K,& Österman B.( 1995) Begrepp om hälsa. Filosofiska och etiska perspektiv på livskvalitet, hälsa och värd. Liber.
Naidoo j., Willis J. (2005) Folkhälsa och hälsofrämjande insatser. Stundetlitteratur. Lund
Seedhouse David (2001). The foundation for achievement. Wiley 2001
Tones Keith, Tilford Sylvia (2001). Health Promotion - effectiveness, efficency and equity. Third edition. Nelson Thornes

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 47 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 8 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Självutvärdering

Examinationskrav

Litteraturtent
Projektarbete och närvaro vid seminarier
Självutvärdering

Lärare

 • Kukkonen Göta
 • Sievers Hannele
 • Wiik Mikaela

Examinator

Kukkonen Göta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2014-04-11 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2014-05-31 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning