Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att inhämtar kunskaper
och färdigheter i vården av den inremedicinska och
kirurgiska patienten

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...
förstå samverkan mellan hälsoresurser och
hälsohinder som orsakas av inremedicinska och
kirurgiska sjukdomar eller skador hos den vuxna
och äldre patienten
-skapa ett konstruktivt vårdförhållande med
patienten och hans/hennes anhöriga
-hantera centrala kliniska vårdsituationer och
tillämpa dem i praktiken
-dokumentera och rapportera om patientens hälso-,
och sjukdomstillstnd
-bekantar sig med patienter inom hemsjukvården
-ser samarbetet mellan hälsovårdsteamet och
sjukhuset

Innehåll

Praktik på avdelningar med grundhälsovård och
inremedicin och kirurgi

Förkunskaper

Teoretiska studier i klinisk vård

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Praktiken går under veckorna v.13 - 22, dvs. 24.3
-30.5 2014. Praktiken är 6v på inremedisinsk
avdelning och 4 veckor på kirurgisk avelning.

Litteratur

Iivanainen, A et al, Sisätautikirurginen hoito ja
hoitotyö, 1997, Duodecim
Holmia S, Murtonen I, Myllymäki H, Valtonen K.
1998. Sisätautikirurginen hoitotyö. WSOY.
Aktuella artiklar
Mustajoki M. Sairaanhoitajan käsikirja, 2005,
Duodecim

Studieaktiviteter

  • Individuella praktikuppgifter - 50 timmar
  • Praktik - 350 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik

Lärare

  • Roberts Christel
  • Tallberg Christian

Examinator

Roberts Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

24.3 - 30.5 2014 Klinisk vård I+II praktik

Examinationsformer

2012-06-06 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning