Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

kursens mål är att orientera studenten i:
- hälsovårdens organisation och innehåll
-i den individinriktade och i den miljöinriktade
hälsovården
- i folkhälsovetenskapens grunder samt
befolkningens
sjukdomspanorama
- akutvårdens historia och nuläge samt i
studentens kommande yrke
- i adekvata förstahjälpsåtgärder i akuta
situationer

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten:
- känna till hälso- och sjukvårdens organisation
och planeringssystem
- kunna läsa och ta ställning till
folkhälsovetenskapliga forskningsresultat
berörande befolkningens hälsa
- kunna ta ställning till hälsofrämjande åtgärder
i samhället och ha beredskap att delta i dessa
- Ha grundkunskaper och färdigheter i att:
- återuppliva vid hjärtstillestånd och använda en
helautomatisk defibrillator
- kunna ge förstahjälp vid olika sjukdomstillstånd
- kunna ge första hjälpen vid olyckor och skador
- ha bekantat sig med akutvårdssystemets historia
och nuläge i Finland
- förstår akutvårdens eskalering och organisation

Innehåll

Kursen består av:
Hälsovård 3 sp
Första hjälpen och PPE+D 1 sp
Orientering till akutvårdsyrket 1 sp

Förkunskaper

inga förkunskaper krävs

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Del I i kursen tillsammans med 13 VÅ.
Tidtabellen - se bokningarna i ARBS

obligatorisk närvaro vid seminarier i hälsovård
Inlämning av skriftlig rapport i del 2 xxxxx kl.
16.00 via Itslearning
Seminarium xxxxx kl. 9.00 - 15.00
obligatorisk närvaro

Litteratur

Första hjälpen, 2010
Duodecim, Finlands Röda Kors
ISBN 978-951-656-242-4
Kurslitteratur för hälsovård:
Handouts för första föreläsningen delas ut vid
kursens början
27.8.2012

Övrigt kursmaterial finns insatt på Itslearning
under kursen
"Hälsovård under människans livscykel" för 12 VÅ

Tentlitteratur:
1. Föreläsningar
2. Svensk sjuksköterskeförening: Strategi för
sjuksköterskans
hälsofrämjande arbete. 2008
(tillgänglig i PDF format på
http://www.swenurse.se/Documents/Publikationer%20p Extern länk
df-filer/H%c3%a4lsofr%c3%a4mjande.pdf)
3.Kvalitetsrekommendationer för främjande av
hälsa. Social- och hälsovårdsministeriets
publikationer 2007:16. Tillgänglig i PDF format på
: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file Extern länk?
folderId=28707&name=DLFE-3901.pdf

Referenslitteratur som hänför sig till
föreläsningarna. Från denna
litteratur läses enbart de delar som behandlats
under föreläsningarna.

Hurme M. (toim.) 1997. Hyvä
työterveyshuoltokäytäntö : opas
toiminnan suunnitteluun ja seurantaan . Helsinki :
Työterveyslaitos.

Kantola P., Lehtimäki R, Talsi M. 1993.
Folkhälsoarbetets grunder
. Helsingfors . Tryckericentralen.

Medin J.,Alexandersson K. 2000.Begreppen hälsa och
hälsofrämjande : en litteraturstudie .
Studentlitteratur.Lund.

Pietilä A-M.(toim.) 2002.Terveyden edistäminen :
uudistuvat
työmenetelmät .WSOY. Helsingfors

Social- och hälsovårdsministeriet 2005.
Barnrådgivningen som
stöd för barnfamiljer. Handbok för personalen.
Social- och
hälsovårdsministeriets handböcker 2005:12.

Stakes. Skolhälsovården 2002 : en handbok för
skolhälsovårdare,
läkare, grundskolor och kommuner. Stakes oppaita

Viisainen K. (red.) 2000. Screeningundersökningar
och
samarbete inom mödravården : rekommendationer.
Helsingfors :
STAKES, 2000 Serie: (STAKES. Oppaita, ISSN 1236-
0724 )
Internet adresser
www.thl.fi Extern länk
www.vn.fi Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Del I - Hälsovård 3 sp
Godkänd tentamen
Godkänt deltagande i del 2 (skriftlig uppgift +
seminarier)

Lärare

 • Gray Pamela
 • Onninen Berit
 • Tallberg Christian

Examinator

Roberts Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-10-30

Kursens tidtabell

HÄLSOVÅRD 3 sp
Del I , förverkligas tillsammans med 13 VÅ där
kursen går under
namnet "Hälsovård och hälsofrämjande"
Del II enbart för 13AV

Separat tid för att bekanta sig med yrket i
ambulans under ett dygn meddelas av ansvarig
kurslärare.

Examinationsformer

 • 2013-09-13 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning