Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studeranden - får en inblick i hur lagstiftningen fungerar som en grund för samhällets struktur samt vilka möjligheter det finns för en enskild medborgare att påverka beslut på olika nivåer i samhället. - får en uppfattning om den lagstiftning som rör arbetslivet - känner till den lagstiftning som är central för det egna yrkesområdet - lär sig hitta, använda och förstå de lagar som ligger till grund för samhällsstrukturen, arbetslivet och det egna yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - använda vissa rättsbegrepp och beskriva domstolsväsendets uppbyggnad - reflektera över på vilket sätt den Europeiska unionen påverkar det finländska samhället - redogöra för den lagstiftande maktens olika roller i beslutsfattandet utgående från grundlagen - beskriva den kommunala beslutsprocessen och den kommunala demokratin - redogöra för den lagstiftning som är central i arbetslivet - visa med hjälp av rättsfallsövningar på vilket sätt lagar inom arbetsrättens område tillämpas i praktiken - redogöra för den viktigaste lagstiftningen inom det egna yrkesområdet - beskriva på vilket sätt lagstiftningen inom det egna yrkesområdet (hälsovård, socialvård eller rehabilitering) förverkligas i praktiken i en kommun

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

Bruun, N. & von Koskull, A. 2003. Allmän arbetsrätt. Helsingfors: Schildts. Wilhemsson,Sevon,Koskelo:Huvudpunkterna i köplagen, Helsingfors 1999, Kauppakaari Oyj Bärlund, Nyberg, Petrell: Finlansds civil-och handelsrätt, Helsingfors 2000, Kauppakaari Oyj

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 44 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 26 timmar
 • Självstudier - 63 timmar
 • Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
 • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Wikström Göran

Examinator

Paronen Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2009-12-15 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning