Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är:
- att behärska de mest centrala begrepp och modeller rörande främjande av hälsa och välfärd och känna till de målsättningar och linjedragningar som styr social- och hälsovårdspolitiken.
- att med ett mångprofessionellt grepp närma sig olika teoretiska modeller för hur man främjar hälsa och välfärd. Det hälsofrämjande arbetet fokuserar på en god livskvalitet där hälsa ses som en resurs i människans vardag.
- att stärka den egna yrkesidentiteten och utveckla en förståelse för och möjlighet till ett multiprofessionellt samarbete för detta gemensamma mål

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen
- definiera hälsa och välfärd ur ett hälsofrämjande perspektiv
- att inse omfattningen och betydelsen av främjandet av hälsa och välfärd i samhället och arbetslivet
- att tillämpa begrepp och modeller som är centrala inom det egna yrkesområdet vilket inbegriper ett innovativt, evidensbaserat arbetssätt, samt en ekonomisk medvetenhet
- att inse det multiprofessionella arbetssättets betydelse i skapandet av goda förutsättningar för människans hälsa och välfärd
- att identifiera och stöda hälso- och välfärdsresurser både på individ- och gruppnivå

Innehåll

- aktuella begrepp rörande främjandet av hälsa och välfärd ur olika vetenskapers synvinklar som hälsa, välfärd, livskvalitet, empowerment, stödjande miljö
- modeller och metoder för främjandet av hälsa och välfärd
- programmet Hälsa 2015 och en jämförelse mellan målsättningarna i programmet med målsättningarna i de dokument välfärdsredogörelsen,välfärdspolitiska program, välfärdsstrategier som styr främjandet av hälsa och välfärd i någon kommunen eller inom det egna kunskapsområdet
- globaliseringens inverkan på hälsa och välfärd, jämlikhet, etik och delaktighet i det hälsofrämjande arbetet.

Förkunskaper

Avklarade grundstudier

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

All information om kursen sker på kursens hemsida i Blackboard Learing System

Litteratur

Litteratur, samt materialbanken i nätkursen.
Ewles L., Simnett J. 2003. Hälsoarbete. Studentlitteratur.ISBN 91-44-03596-9
Lindberg, I. 1999. Välfärdens idéer, globaliseringen, elitismen och välfärdsstatens framtid. Stockholm: Atlas
Madsen, B. 2005. Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna samhället. Lund: Studentlitteratur
Medin, J. & Alexandersson, K. 2000. Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie. Studentlitteratur, Lund. ISBN
Terveyden edistämisen laatusuositus, Social och hälsovårdsministeriet, julkaisuja 2006:19
Terveyden edistämisen politiikkaohjelma 7.9.2007
Aktuella forskningsartiklar
Referenslitteratur:
Andersson S. 2002. Hälsopsykologi En introduktion. Sanitas, Lund. ISBN 91-973605-0-3
Antonovsky A. 2005. Hälsans mysterium. Natur och kultur. ISBN 91-27-11027-3
Aromaa A., Huttunen J., Koskinen S., Teperi J. (toim.) 2005. Suomalaisten terveys. Kustannus Oy Duodecim, Stakes, KTL. ISBN 951-656-073-3
Barth T., Näsholm C. 2006. Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Studentlitteratur. ISBN 91-44-03030-4
Faresjö T., Åkerlind J (red.). 2005. Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Studentlitteratur. ISBN 91-44-02797-4
Hyyppä M. 2007. Livskraft ur gemenskap -om socialt kapital och folkhälsa. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04789-8
Wilcock, A. 2006. An occupational perspective of health. Thorofare: Slack Inc. ISBN: 1-55642-754-9

Wärborg P. 2003. Stress och den nya ohälsan. Natur och kultur. ISBN 91-27-09007-8
Anttonen, A. & Sipilä, J. 2000. Suomalaista sosiaalipolitiikka. Tampere: Vastapaino
Blomqvist, P. 2005. Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn. Stockholm: Agora
Helne, T. et.al. 2003. Sosiaalien politiikka. Helsinki: WSOY
Karisto, A. Takala, P. & Haapola, I. 1998. Finland i förvandling: levnadsstandardens, livsföringens och socialpolitikens utveckling i Finland. Porvoo-Helsinki–Juva: WSOY
Launonen, L. & Puolimatka, T. 2000. Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka. Kuopio: Kuopion yliopisto
Nutbeam, D. 2000. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International 15 (3), 259-267.
Oldenburg, B. F., Sallis, J. F., French, M. L. & Owen, N. 1999. Health promotion research and the diffusion and institutionalization of interventions. Health Education Research 14 (1), 121

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 5 timmar
  • Självstudier - 63 timmar
  • Nätbaserade och nätstödda studier - 69 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 137 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
  • Varav schemalagda studier: 5 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Lärare

  • Kukkonen Göta
  • Onninen Berit
  • Wärnå Carola

Examinator

Wärnå-Furu Carola

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

28.8 kl. 9.00-11.00 Introduktion till breddstudier
28.8 kl. 12.00-13.00 Introduktion till främjande av hälsa och välfärd. (D4110)
9.9 kl. 12.30-13.30 Undervisning i Blackboard Learning system (E365)
30.9 kl 12.30-15.00 Gästföreläsare. PhD Monica Erikson Salutogenes - att främja hälsa genom att fokusera på resurser D4106

Kurs och studieplanssökning