Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studeranden - får en inblick i hur lagstiftningen fungerar som en grund för samhällets struktur samt vilka möjligheter det finns för en enskild medborgare att påverka beslut på olika nivåer i samhället. - får en uppfattning om den lagstiftning som rör arbetslivet - känner till den lagstiftning som är central för det egna yrkesområdet - lär sig hitta, använda och förstå de lagar som ligger till grund för samhällsstrukturen, arbetslivet och det egna yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - använda vissa rättsbegrepp och beskriva domstolsväsendets uppbyggnad - reflektera över på vilket sätt den Europeiska unionen påverkar det finländska samhället - redogöra för den lagstiftande maktens olika roller i beslutsfattandet utgående från grundlagen - beskriva den kommunala beslutsprocessen och den kommunala demokratin - redogöra för den lagstiftning som är central i arbetslivet - visa med hjälp av rättsfallsövningar på vilket sätt lagar inom arbetsrättens område tillämpas i praktiken - redogöra för den viktigaste lagstiftningen inom det egna yrkesområdet - beskriva på vilket sätt lagstiftningen inom det egna yrkesområdet (hälsovård, socialvård eller rehabilitering) förverkligas i praktiken i en kommun

Innehåll

Det finländska samhället Lagstiftning som rör arbetslivet Lagstiftning inom social- och hälsovården

Litteratur

Bruun, N. & von Koskull, A. 2003. Allmän arbetsrätt. Helsingfors: Schildts. Harjula, H., Lundström, I., Kirvelä, T., Majoinen, K. & Myllyntaus, O. 2005. Så fungerar kommunen. Helsingfors: Finlands kommunförbund.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 4 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 25 timmar
 • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 88 timmar
 • Varav schemalagda studier: 45 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Onninen Berit
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Kursens hemsida

https://elearning.arcada.fi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2009-03-11 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning