Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden:
- kan analysera nationella och globala
processer som förorsakar ojämlikhet och
förfördelning samt kan motverka
marginalisering.
- Känner till socialtrygghetssystem inom den
offentliga, privata samt tredje sektorn och
behärskar socialhandledning.
-kan tillämpa och utvärdera klientarbetets
teoretiska orienteringsgrund och metoder
-kan klientcentrerat utvärdera och dokumentera
klientarbetet
- känner till respektive områdets juridiska
föreskrifter och kan tillämpa den centrala
lagstiftningen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden kunna
TEMA 1:
- identifiera och förklara utslagning och
utsatthet, samt känna till faktorer som kan
leda till detta.
- analysera aktuella sociala problem och deras
konsekvenser för enskilda individer och
samhället

TEMA 2:
- utreda klientens/ brukarens rättigheter och
möjligheter att få adekvat social service och
handledning.
- Förklara och ge exempel på hur man kan handleda
klienter på ett delaktighetsfrämjande sätt
- redogöra för relevant lagstiftning som styr
social service
- diskutera olika former och metoder av
socialt- och socialpedagogiskt
förändringsarbete.

Innehåll

Kursen delas in i två teman:
Tema 1. Social utsatthet och sociala problem.
Tema 2. Social service och klientarbete

Centrala begrepp:
Sociala risker,sociala problem,
multiproblematik
stigmatisering, marginalisering,
utsatthet/exklusion
social inklusion, socialt stöd,
social service,socialhandledning,
servicehandledning,
brukarperspektiv,
interaktion,etiskt förhållningssätt.

Förkunskaper

Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält
Människans utveckling ur ett
livscykelperspektiv.
och särskilt kurserna: Sociala förhållanden och
livsvillkor
Socialpedagogisk handlingskompetens

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Examinationskrav - För godkänd kurs krävs
följande:

* Godkänd närvaro i obligatoriska moment:
Basgruppsarbete, gästföreläsningar (se tiderna
i
ARBS)
studiebesök samt seminarium (datum meddelas
senare)

*Godkänd Kick-off uppgift

*Godkänt basgruppsarbete (1/3)
Basgruppsträffarna är obligatoriska. Tiderna
för de olika basgruppernas
basgruppsträffar hittas via ARBS.

*Godkänd individuell uppgift (1/3) och
kamratutvärdering. Den
individuella uppgiften bedöms
med vitsord 1-5.

*Två obligatoriska studiebesök basgruppsvis
utgående från valt seminarietema.

*Godkänd seminariepresentation (1/3) Datum för
seminarium (datum meddelas senare)Obligatorisk
närvaro.

*Färdighetsträningar i form av
dokumenteringsövning och kommunikationsövning
(motiverande samtal). Se tider i ARBS.

Litteratur

Central litteratur
Tema 1
Giddens, A. Sutton, P. (2021) Sociologi. Lund.
Studentlitteratur. Speciellt kap. 12: Fattigdom,
social exkludering och välfärd och kap 19
Kriminalitet och annat avvikande beteende.
Lalander, P. & Svensson B. (red). 2014. Perspektiv
på social utsatthet. Lund. Studentlitteratur.
Leeman, L. & Hämäläinen, R-M. (2016)
Asiakasosallisuus, sosiaalinen osallisuus ja
matalan kynnyksen palvelut. Pohdintaa käsitteiden
sisällöstä. Yhteiskuntapolitiikka (2432).
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/13135 Extern länk
0/YP1605_Leemann%26Hamalainen.pdf?
sequence=2&isAllowed=y
Madsen.B. 2006. Socialpedagogik: integration och
inklusion i det moderna samhället. Lund.
Studentlitteratur.
Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.). 2013. Perspektiv
på sociala problem. Stockholm. Natur och Kultur.
Nivala, E. 2005. Citizenship and Social Pedagogy.
Sosiaalipedagoginen aikakausikirja 2005/6 ss 115-
123.
Rosengren, Å. m fl. (2019) Socionomstuderandenas
förståelse av begreppet delaktighet.
Sosiaalipedagoginen aikakausikirja.
https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/vi Extern länk
ew/70239
Swärd, H.2008. Hemlöshet. Lund. Studentlitteratur
Johansson, K. & Wirbing, P. 2008. Riskbruk och
missbruk. Alkohol-läkemedel-narkotika.
Uppmärksamma, motivera och behandla inom
primärvård, socialtjänst och psykiatri. Stockholm.
Natur och Kultur.

Tema 2
Askheim, O-P, Starrin, P. (2007). Empowerment: I
teorin och praktik. Gleerups.
Cederlund, C. & Berglund, S-A. (2014)
Socialpedagogik- pedagogiskt socialt arbete.
Stockholm. LiberAB
Helminen, J. (2013) Päämääränä sosiaalialan
ammattilaisuus: Sosiaaliohjaajien näkemyksiä
ammattialasta ja alan tulevaisuuskuvasta.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-647-9 Extern länk
Cederlund, C m fl. (2020). I huvudet på en
socialpedagog. En studie om yrkesverksamma
välfärdsarbetare och deras föreställningar om
socialpedagogik.
https://www.diva Extern länk-
portal.org/smash/get/diva2:1503522/FULLTEXT01.pdf
Helminen, J. (2016). Sosiaaliohjaus: Lähtökohtia
ja käytäntöjä. Helsinki. Edita. Speciellt kapitlen
Sosiaaliohjaus asiakastyössä och Aikuisten ja
ikääntyvien parissa tehtävä sosiaaliohjaus.
Laanterä, S. & Saunders H. (red) 2020. Sosiaali-
ja terveysalan ammattilaisten geneerinen
osaaminen. Speciellt följande artiklar:
? Asiakaslähtöisen osaamisen sisällön
tarkastelua sosiaali- ja terveysalan kontekstissa
? Aspekter på handlednings-och
rådgivningskompetens
? Palvelujärjestelmäosaaminen
? Kännedom om lagstiftning och etisk
kompetens
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3432 Extern länk
83/URNISBN9789523442535.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Näkki, P. & Sayed, T. (red.) (2015) Asiakastyön
menetelmiä sosiaalialalla. 2015. Helsinki. Edita

Referenslitteratur
Barth, T.(red.)2006. Motiverande samtal-MI. Att
hjälpa en människa till förändring på hennes
egna villkor. Studentlitteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 155 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Seminarium 20- 21.10.2021

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs följande:

*Godkänd förhandsuppgift.

*Godkänt basgruppsarbete (1/3)
Basgruppsträffarna är obligatoriska (bedömning
godk/underk). Tiderna för de olika
basgruppernas basgruppsträffar hittas via ARBS.

*Godkänd individuell uppgift, inklusive godkänd
kamratutvärdering. Den
individuella uppgiften bedöms med vitsord 1-5.

*Godkänd seminariepresentation.

*Färdighetsträningar i motiverande samtal och
dokumentering.
Se tider i ARBS.

*Deltagande i eventuella studiebesök/
gästföreläsningarna är obligatoriska.

Lärare

 • Cederberg Arla
 • Kiukas Carina
 • Paakkonen Heikki
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-12-31

Kursens tidtabell

Studieenheten pågår under period 1 (30.8-
24.10.20021)

Examinationsformer

 • 2021-09-23 - Tentamina
 • 2021-10-20 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning