Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
efter genomgången kurs kan värdera, kritiskt
granska och använda kunskap i syfte att hitta bästa praxisen för sitt arbete med personer/klienter/brukare inom eget professionsområde.

Efter avklarad kurs kan studerande:
- befästa ett kritiskt förhållningssätt genom
att aktivt identifiera, förklara och motivera
olika
problemställningar i
sin egen profession
- prova på olika angreppssätt för att närma sig
en frågeställning
- självständigt insamla och kritiskt granska
vetenskaplig kunskap för att använda och tillämpa
i egen kunskapsutveckling
- bekanta sig med alternativa former för
examensarbete
- sammanväga professionellas erfarenheter och
personens erfarenheter och förutsättningar som
en grund för tillämpning av integrerade lösningar
på komplexa problem

Läranderesultat

Studerande kan:

- välja, diskutera och avgränsa ett
problemområde inom den egna professionen och
reflektera över till
vilken grad individen själv fått komma till
uttryck
- utnyttja relevanta databaser och sökord för
att hitta vetenskaplig kunskap inom eget
professionsområde
- sammanställa, utvärdera och kombinera
vetenskapliga arbeten i en avgränsad
kunskapsöversikt
- uppfatta skillnaden mellan begrepp som
reflektion och deskription, analys och syntes
och kan omsätta det i praktiken
- diskutera till vilken grad
individen/klienten/personen/brukaren själv
har möjlighet att bidra till best practice

Innehåll

Meddelas senare

Förkunskaper

40 sp inom eget utbildningsprogram

Kursen ersätter följande kurser

För ergotearpeuter: 2013-2014: Evidensbaserad
ergoterapi

Mer information

Obligatorisk närvaro
- Muntligt seminarium block 2
- Workshop opponentskap block 3

Litteratur

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser.
Lund: Studentlitteratur.
Bury, T., Mead, J. (2000). Evidence-based
healthcare. A practical guide for therapists.
Holm, M. (2000). Our mandate for new millennium:
Evidence-based practice. AJOT, 54; 575-84.
Hydén, M. (2008). Evidence-based social work på
svenska ? att sammanställa systematiska
kunskapsöversikter.
Socialvetenskaplig tidskrift
(1), 3-18
Kassirer, Jerome P, Kopelman, Richard I. & Wong,
John B. (2009). Learning clinical reasoning.
Lippincott Williams & Wilkins. ISBN10:078179515X.
Patel,R & Davidsson,B. (2011).
Forskningsmetodikens
grunder. Att
planera, genomföra och rapportera en undersökning.
Lund:
Stundentlitteratur.
Taylor M. Clare (2007) Evidence-Based Practice
for Occupational Therapists. Whiley: Blackwell

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 45 timmar
 • Självstudier - 65 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Block 1: 24.4.2022 Block 2: 15.5.2022 Block 3: 22.5.2022

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination Block 1: Individuell granskning av
vetenskapliga artiklar. 60% av kursvitsordet.

Examination Block 2: Sammanfattande kunskapsöversikt (i grupp). Muntlig presentation (G/U) och skriftlig uppgift 40% av kursvitsordet.

Examination 3: Grupp opponentskap. G/U

Lärare

 • Forss Mia
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kiukas Carina
 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Tana Jonas
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-10-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2022-04-24 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning