Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande når
barnmorskans
kliniska kompetens under handledning och kan
utföra barnmorskans uppgifter på
barnsängsavdelningen./Kurssin tavoitteena on
että
kätilöopiskelija saavuttaa kätilön kliinisen
pätevyyden osastolla ja pystyy ohjattuna
toteuttamaan kätilön eri tehtäviä osastolla.

Läranderesultat

Efter avklarad praktikkurs förväntas det att
barnmorskestudenten tillsammans med sin
handledande barnmorska på barnsängsavdelningen
klarar av att planera, förverkliga och
utvärdera postpartum vården efter en
regelbunden eller oregelbunden förlossning
Harjoittelun suoritettuaan opiskelija pystyy
ohjattuna suunnittelemaan ja toteuttamaan
synnyttänen äidin ja vastasyntyneen lapsen
hoidon, säännöllisen tai epäsäännöllisen
synnytyksen jälkeen

Studenten kan följa upp moderns fysiska
återhämtning och psykisk hälsa post partum
Opiskelija osaa seurata äidin synnytyksen
jälkeistä fyysistä palautumista sekä hänen
vointia psyykkiseti

Studenten kan stöda och handleda amning i
olika situationer enligt WHO 20 h amningskurs
principer
WHO:n mukainen imetysojaus on opiskelujen
painopistealueena

Studenten kan observera den nyföddas hälsa
Opiskelija kykenee tarkkailemaan vastasyntyneen
sopeutumista kohdunjälkeiseen elämään ja
havainnoimaan vastasyntyneen terveydentilaa

Studenten kan självständigt handleda
föräldrarna i barnets grundvård
Opiskelija osaa ohjata vanhempia vastasyntyneen
perushoidossa

Studenten kan självständigt genomföra de
vanligaste vårdhandlingarna för modern och den
nyfödda på barnsängsavdelningen
Opiskelija pystyy itsenäisesti toteuttamaan
tavallisimmat hoitotoimenpiteet osastolla
äidille ja vastasyntyneelle lapsivuodeosastolla

Studentens egna initiativförmåga växer mot
slutet av praktikstudieperioden så att
studenten klarar av att under handledning
fungera som barnmorska under normal puerperium
på barnsängsavdelningen
Opiskelija selviytyy itsenäisesti oppijakson
lopulla perheen tavallisimmista
hoitotoimenpiteistä ja ohjaustilanteista

Studenten lär sig att fungera i barnmorskans
roll tillsammans med sin handledare i
mångprofessionella teamet och känner till
samarbetspartner på avdelningen (pediater,
obstetriker, fysioterapeut, näringsterapeut,
socialvårdare, rådgivning och
barnövervakningsenhet)
Opiskelija toimii moniammatillisen tiimin
jäsenenä kätilönä yhdessä ohjaajansa kanssa
(obstreettikko, gynekologi, anestesialääkäri,
sosiaalihoitaja, ravitsemusterapeutti)

Innehåll

10sp praktik under handledning på
barnsängsavdelning.

Handledaren skall vara barnmorska.

Förkunskaper

Godkänd prestation i tentamen och familjeinriktad
hälsovård, teoridel 1

Kursen ersätter följande kurser

ej tidigare motsvarande kurser

Mer information

Kursens hemsida är på itslearning. Där finns
praktikuppgift beskriven.

-det är önskvärt att studenten följer
handledarens
arbetsturer

Arbetsdagen ca.8 timmar /dag - 5dagar/veckan
-
6veckor. 38h/vecka

Seminariet i januari är obligatoriskt, frånvaro
kompenseras med skriftlig tillägsuppgift

Litteratur

Den samma som på motsvarande teorikurs.
Litteratur och anvisningar på avdelningen

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 25 timmar
  • Seminarier - 8 timmar
  • Neuvolapäivät - 7 timmar
  • Praktik - 230 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

godkänd yrkespraktik

Inlämnade värderingar och arbetslistor och
praktikuppgift och deltagande i
praktikseminarium
januari 2016

Lärare

  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

ve 41-46
Praktikseminarium januari 2016 obligatoriskt

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning