Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att

 • utveckla förmågan att verka/fungera
  tillitsfullt i olika rutinmässiga talsituationer
  inom idrott och hälsopromotion.
 • utveckla förmågan att behandla autentisk
  engelsk text.
 • utveckla ett flytande språk i tal och skrift
  för olika ändamål, med huvudvikt på det egna
  branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa

 • kunna förstå, tolka och förklara
  yrkesterminologi utan större problem.
 • ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit för
  branschen viktig terminologi.
  Lyssna
 • kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk
  om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på
  arbetet, i skolan och på fritiden.
  Tala (produktion)
 • kunna ge klara, relativt detaljerade
  beskrivningar av teknologi och processer i
  anknytning till den egna branschen.
  Tala (samverkan)
 • att relativt flytande kunna samverka med
  infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar
  och diskussioner.
  Skriva
 • klara av att uppge sina personalia och
  redogöra för sin utbildning och sin
  arbetserfarenhet.
 • klara av att skriva en platsansökan och CV.
 • vara förtrogen med etikett rörande e-post och
  affärskorrespondens.
 • kunna skriva grundläggande för branschen
  typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik,
aktuella artiklar i branshen.

Förkunskaper

Kompetensnivå B1.1 (Den europeiska referensramen
för språk).

Studerar på programmet för idrottsinstruktörer
(kursen lämpar sig inte för studerande från andra
program)

Mer information

Inlämningstider bör hållas!
Närvaro obligatorisk.

Litteratur

Föreläsaren förser studerande med material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 28 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 3 timmar
 • Basgruppsarbete - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Tillräcklig aktivitet
(närundervisningstillfällen och
övningsuppgifter).
Examination 2 Skriva en rapport med riktig
struktur.
Examination 3 Producera en välstrukturerad analys
eller sammandrag.
Examination 4 Hålla en presentation.
Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i
för branshen lämpligt format.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga
uppgifter kan inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens
omfattning upp till 25% var.

Åtminstone en muntlig presentation bör hållas
för att bli godkänd.
Närvaro och aktivitet upp till max 20%,
betygsätts preliminärt enligt:

40-45% 1
46-51% 1,5
52-58% 2
59-65% 2,5
66-73% 3
74-80% 3,5
81-87% 4
88-93% 4,5
94-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-11 10:00 - 12:00 Engelska II Ray Jan-Anders
2021-01-13 09:00 - 11:00 Engelska II Ray Jan-Anders
2021-01-15 11:00 - 12:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-01-18 10:00 - 12:00 Engelska II Ray Jan-Anders
2021-01-22 12:00 - 13:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-01-22 13:30 - 15:00 Engelska II Ray Jan-Anders
2021-01-25 10:00 - 12:00 Engelska II Ray Jan-Anders
2021-01-27 09:00 - 11:00 Engelska II Ray Jan-Anders
2021-01-29 12:00 - 13:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-02-05 13:00 - 14:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-02-08 10:00 - 12:00 Engelska II Ray Jan-Anders
2021-02-12 12:00 - 13:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-02-15 10:00 - 12:00 Engelska II Ray Jan-Anders
2021-02-19 12:00 - 13:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-02-25 13:00 - 15:00 Engelska II Ray Jan-Anders
2021-03-01 08:30 - 10:30 Engelska II Presentations Ray Jan-Anders
2021-03-01 10:30 - 12:30 Engelska II Presentations Ray Jan-Anders
2021-03-01 12:30 - 14:30 Engelska II Presentations Ray Jan-Anders
2021-03-04 13:00 - 14:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-03-12 12:00 - 13:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-03-19 11:00 - 12:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-03-26 12:00 - 13:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-04-08 12:00 - 13:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-04-15 12:00 - 13:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-04-22 12:00 - 13:00 English drop-in support Ray Jan-Anders
2021-04-29 12:00 - 13:00 English drop-in support Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning