Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2020-2021/574">Det sociala området 2018 - Klientcentrerat arbete och professionalitet</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen för kursen är:

 • studenten kan beskriva det socialpedagogiska klientarbetet och
  det sociala områdets servicesystem

 • studenten kan identifiera och tillämpa
  principerna för förebyggande arbete samt tidigt
  stöd i arbetet med barn och unga

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna

 • reflektera över hur man på bästa sätt
  ser och bemöter barns och ungas behov i olika
  pedagogiska verksamhetsmiljöer.

 • beskriva vad socialpedagogiken innebär inom
  småbarnspedagogisk verksamhet och skola.

 • känna till grundprinciperna för pedagogisk
  planering, förverkligande och utvärdering av
  pedagogisk verksamhet med barn.

 • förklara hur barn och unga lär sig och lekens
  betydelse för barnet.

 • resonera kring vad kontextuell fostran
  innebär och ge exempel på samarbete med
  familjen och övriga samarbetspartners.

 • diskutera gemenskaphetsstärkande metoder,
  förebyggande arbete och tidigt stöd i arbetet
  med barn och unga

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:
Barns och ungas lärande
Leken och barnets lärande
Livslångt lärande
Kognitivt perspektiv på lärande, Piaget
Sociokulturellt perspektiv på lärande, Vygotsky
Upplevelsebaserat lärande, Dewey och Kolb

Socialpedagogiskt och
småbarnspedagogiskt/pedagogiskt
förhållningssätt

Barnet som subjekt
Barnperspektiv
Integritet och respekt

Pedagogisk planering
Kvalitet och utvärdering i pedagogisk
verksamhet

Samarbetet med vårdnadshavare
Förebyggande arbete och tidigt stöd i
pedagogiska miljöer
Stöda välbefinnande

Förkunskaper

Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv 5
sp.

Kursen ersätter följande kurser

Socialpedagogik i klientarbete (småbarnsfostran) 5
sp

Litteratur

LAGAR OCH STYRDOKUMENT
Lag om småbarnspedagogik
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/201 Extern länk
80540

Lag om grundläggande utbildning
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/199 Extern länk
80628

FN:s konvention om barnets rättigheter.
20.11.1989. Tillgänglig:
https://unicef.se/rapporter-och Extern länk-
publikationer/barnkonventionen

Grunderna för planen för småbarnspedagogik
2018.
https://www.oph.fi/sites/default/files/document Extern länk
s/grunderna-for-planen-
for-smabarnspedagogik-2018_0.pdf

Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014.
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och Extern länk-
examina/grunderna-laroplanen-den-
grundlaggande-utbildningen

Lag om elev- och studerandevård 2013.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/201 Extern länk
31287

LITTERATUR SOCIALPEDAGOGIK
Nivala, E. (2019). Sosiaalipedagogiikka: Kohti
inhimillisempää
yhteiskuntaa. [Helsinki]: Gaudeamus. Kap. 6 OCH
7

Molin, M. & Bolin A. (2018) Socialpedagogisk
handling: i teori och
praktik. Kap. 3
https://www.diva Extern länk-
portal.org/smash/get/diva2:1247514/FULLTEXT01.p
df

LITTERATUR SMÅBARNSPEDAGOGIK
Hundeide, Karsten. 2006. Sociokulturella ramar
för barns utveckling: barns livsvärldar. Lund:
Studentlitteratur.

Juslin Eva & Davidsson Susanne. 2016. Det
resursstarka barnet - resursförstärkande
yrkespraxis för barn under skolåldern.
Tillgänglig:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7048-31-3 Extern länk

Kaskela, M. & Kekkonen, M. 2007.
Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta; opas
varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Helsinki:
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus. Oppaita 63.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/7 Extern länk
7944/OPA2006_063_Stakes.pdf?sequence=1

Lillemyr, Ole. 2013. Lek på allvar: en
spännande utmaning. Stockholm: Liber.

Williams Pia & Sheridan Sonja (red.). 2011.
Barns lärande i ett livslångt perspektiv.
Stockholm:
Liber.

Edfelt, D. (2019). Utmaningar i förskolan: Att
förebygga problemskapande
beteende (Andra upplagan.). Stockholm: Gothia
Fortbildning.

LITTERATUR GRUNDSKOLAN
Kurki, Leena, Nivala, Elina, Sipilä-Lähdekorpi,
Pirkko.2006. Sosiaalipedagoginen sosiaalityö
koulussa.Helsinki. Finn Lectura.

Kristiina Laitinen och Merja Hallantie:
Välbefinnande i morgondagens skola.Ramar för
utveckling av elevvården. Guider och handböcker
2012:4.
http://www.oph.fi/download/141854_Valbefinnande Extern länk
_i_morgondagens_skola.pdf

Lehtinen, T. & Jakobsson-Lundin, J. 2016.
Psykologi
för klassrummet. Lärarförlaget.

Wallin, Aila. 2011. Sosiaalityö koulussa -
avaimia hyvinvointiin. Tietosanoma.Helsinki.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Seminarium

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
delar:

 • Godkänd basgruppsprestation (obligatorisk
  närvaro i basgruppsarbete) GK/Underkänd

 • deltagande i workshop: socialpedagoik i
  styrdokument gk/uk

 • Godkänd i färdighetsträning: BUU-dagen

 • Godkänd parvis lärdagbok 70% av
  slutvitsordet (0-5)

 • Godkänd seminariepresentation basgrupp 30% av
  slutvitsordet
  (0-5)

Lärare

 • Haldin Denice
 • Lohi Noora
 • Söderström Eivor

Examinator

Lohi Noora

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-22

Kursens tidtabell

28.10-31.12.2019

Examinationsformer

 • 2019-12-20 - Rapporter och produktioner
 • 2019-11-28 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning