Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen för kursen är:

 • att stöda socialpedagogisk
  kompetensutveckling
  i klientarbete och det sociala områdets
  servicesystem

 • studenten kan identifiera och tillämpa
  principerna för förebyggande arbete samt tidigt
  stöd i arbetet med barn och unga

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna

 • reflektera över hur man på bästa sätt
  ser och bemöter barns och ungas behov i olika
  pedagogiska verksamhetsmiljöer.

 • beskriva vad socialpedagogiken innebär inom
  småbarnspedagogisk verksamhet och skola.

 • känna till grundprinciperna för pedagogisk
  planering, förverkligande och utvärdering av
  pedagogisk verksamhet med barn.

 • förklara hur barn lär sig och lekens
  betydelse för barnet

 • resonera kring vad kontextuell fostran
  innebär och ge exempel på samarbete med
  familjen och övriga samarbetspartners.

 • diskutera gemenskapsstärkande metoder,
  förebyggande arbete och tidigt stöd i arbetet
  med barn och unga

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:
Barns och ungas lärande
Leken och barnets lärande
Livslångt lärande

Kognitivt perspektiv på lärande, Piaget
Sociokulturellt perspektiv på lärande, Vygotsky
Upplevelsebaserat lärande, Dewey och Kolb

Socialpedagogiskt och
småbarnspedagogiskt/pedagogiskt
förhållningssätt

Pedagogisk planering
Kvalitet och utvärdering i pedagogisk
verksamhet

Samarbetet med vårdnadshavare
Förebyggande arbete och tidigt stöd i
pedagogiska miljöer
Stöda välbefinnande

Förkunskaper

Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv 5
sp.

Kursen ersätter följande kurser

Socialpedagogik i klientarbete (småbarnsfostran) 5
sp

Litteratur

LAGAR OCH STYRDOKUMENT
Lag om småbarnspedagogik
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/201 Extern länk
8
0540

Lag om grundläggande utbildning
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/199 Extern länk
8
0628

FN:s konvention om barnets rättigheter.
20.11.1989. Tillgänglig:
https://unicef.se/rapporter-och Extern länk-
publikationer/barnkonventionen

Grunderna för planen för småbarnspedagogik
2018.
https://www.oph.fi/sites/default/files/document Extern länk
s
/grunderna
-for-planen-
for-smabarnspedagogik-2018_0.pdf

Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014.
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och Extern länk-
examina/grunderna-
laroplanen-den-
grundlaggande-utbildningen

Lag om elev- och studerandevård 2013.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/201 Extern länk
3
1287

LITTERATUR SOCIALPEDAGOGIK
Nivala, E. (2019). Sosiaalipedagogiikka: Kohti
inhimillisempää
yhteiskuntaa. [Helsinki]: Gaudeamus. Kap. 6 OCH
7

Molin, M. & Bolin A. (2018) Socialpedagogisk
handling: i
teori och
praktik. Kap. 3
https://www.diva Extern länk-
portal.org/smash/get/diva2:1247514/FULLTEXT01.p
d
f

LITTERATUR SMÅBARNSPEDAGOGIK
Hundeide, Karsten. 2006. Sociokulturella ramar
för barns utveckling: barns livsvärldar. Lund:
Studentlitteratur.

Juslin Eva & Davidsson Susanne. 2016. Det
resursstarka barnet - resursförstärkande
yrkespraxis för barn under skolåldern.
Tillgänglig:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7048-31-3 Extern länk

Kaskela, M. & Kekkonen, M. 2007.
Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta; opas
varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Helsinki:
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus. Oppaita 63.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/7 Extern länk
7944/OPA2006_063_Stakes.pdf?sequence=1

Lillemyr, Ole. 2013. Lek på allvar: en
spännande utmaning. Stockholm: Liber.
Pape, K. (2016). Lekfullt samspel i förskolan.
Stockholm: Lärarförlaget

Williams Pia & Sheridan Sonja (red.). 2011.
Barns lärande i ett livslångt perspektiv.
Stockholm:
Liber.

Pihlgren, A. S. (2017). Undervisning i
förskolan:
Att skapa lärande
undervisningsmiljöer. Stockholm: Natur &
Kultur.

Pihlgren, A. S. (red.) (2017).
Föräldrasamverkan:
Att bygga tillit. Lund:
Studentlitteratur.

Edfelt, D. (2019). Utmaningar i förskolan: Att
förebygga
problemskapande
beteende (Andra upplagan.). Stockholm: Gothia
Fortbildning.

LITTERATUR GRUNDSKOLAN
Kurki, Leena, Nivala, Elina, Sipilä-Lähdekorpi,
Pirkko.2006. Sosiaalipedagoginen sosiaalityö
koulussa.Helsinki. Finn Lectura.

Kristiina Laitinen och Merja Hallantie:
Välbefinnande i morgondagens skola.Ramar för
utveckling av elevvården. Guider och handböcker
2012:4.
https://docplayer.se/6069889-Kristiina-laitinen-och-merja Extern länk-
hallantie-valbefinnande-i-morgondagens-skola-ramar-for-
utveckling-av-elevvarden-guider-och-handbocker-2012-4.html

Marke Hietanen-Peltola, Kristiina Laitinen, Eva Autio och
Riia
Palmqvist.2018.Välbefinnande genom generellt inriktat
arbete

Lehtinen, T. & Jakobsson-Lundin, J. 2016.
Psykologi
för klassrummet. Lärarförlaget.

Wallin, Aila. 2011. Sosiaalityö koulussa -
avaimia hyvinvointiin. Tietosanoma.Helsinki.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande delar:
Godkänd basgruppsprestation (obligatorisk
närvaro i basgruppsarbete) GK/Underkänd
Deltagande i temaarbete och temaseminarium
GK/UK
Godkänd hemexamination 100 % av slutvitsordet
(0-5)
Deltagande i workshop (2 st)

Dagstudenter har förutom de ovan beskrivna
följande examinationskrav
Godkänd i färdighetsträning
Deltagande i obligatoriska gästföreläsningar/
webinarier (4 st)

Lärare

 • Lohi Noora
 • Paakkonen Heikki
 • Söderström Eivor

Examinator

Lohi Noora

Antal kursplatser

Ingen begränsning (65 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-10-25

Kursens tidtabell

17.3.2021-25.4.2021

Kursanmälningstid

2021-01-12 till 2021-03-24

Examinationsformer

2021-04-22 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-17 09:30 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Introduktion i kursen Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69200088913?from=addon Meeting ID: 692 0008 8913 Join by SIP 69200088913@109.105.112.236 69200088913@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 692 0008 8913 Lohi Noora
2021-03-17 12:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Obligatorisk seminariedag Seminariet ordnas av de småbarnpedagogiska nätverket för samarbete mellan yrkeshögskolor, seminariet är på finska Mera information på Itslearning https://tinyurl.com/ls4xjze8 Lohi Noora
2021-03-17 14:30 - 15:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer, gemensam diskussion efter seminariet Diskussionstillfälle efter seminariet om socionom inom småbarnspedagogik https://arcada.zoom.us/j/69738183037?from=addon Lohi Noora
2021-03-23 10:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 1 Utgångspunkt 1 Här kommer länken till morgondagens basgruppsarbete! h. Eivor ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,945552954#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 945 552 954# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-23 12:30 - 14:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Föreläsning: Elev- och studerandehälsa som stöd för elevens välbefinnande- och om skolkurators roll /Eivor Söderström Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2021-03-24 09:00 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 2 Hej här kommer länk till första basgruppsträffen! h. Eivor utgångspunkt 1 ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,546380081#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 546 380 081# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-24 10:15 - 11:15 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 3 Hej, här kommer länk till vår träff imorgon! h. Eivor Utgångspunkt ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,96113560#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 961 135 60# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-25 09:00 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 4 Utgångspunkt 1 Paakkonen Heikki
2021-03-25 10:15 - 11:45 Barn och unga i pedagogiska miljöer SKolkurator Marina Borgman, Borgå stad. Skolkuratorsarbetet i praktiken. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2021-03-25 13:00 - 14:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 5 Utgångspunkt 1 Paakkonen Heikki
2021-03-25 14:15 - 15:15 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 6 Utgångspunkt 1 Paakkonen Heikki
2021-03-26 18:45 - 20:30 FLEX: Barn och unga i pedagogiska miljöer FLEX: Barn och unga kursintroduktion + start på temaarbete https://arcada.zoom.us/j/61418011925?from=addon Lohi Noora
2021-03-27 09:00 - 12:00 FLEX: Barn och unga i pedagogiska miljöer FLEX: 9.00-10.00 Barn och unga: Föreläsning, Noora 10.15-12.00 Barn och unga: Workshop, Socialpedagogik i styrdokument https://arcada.zoom.us/j/68707248442?from=addon Lohi Noora
2021-03-29 13:00 - 15:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Hem och skola Obligatorisk gästföreläsning: Katarina Perander-Norrgård från Hem och skola föreläser om att skapa goda relationer https://arcada.zoom.us/j/66008748421?from=addon Lohi Noora
2021-03-29 17:00 - 18:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 7 Utgångspunkt 1. https://arcada.zoom.us/j/66383457541?from=addon Lohi Noora
2021-03-29 18:00 - 19:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 8 Utgångspunkt 1 https://arcada.zoom.us/j/66383457541?from=addon Lohi Noora
2021-03-29 19:00 - 20:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 9 Utgångspunkt 1 https://arcada.zoom.us/j/66383457541?from=addon Lohi Noora
2021-03-30 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 1 Bearbetning och tillämpning ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,406416969#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 406 416 969# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-30 14:30 - 15:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Socialhandledare Pia Öhman, yrkesinstitutet Prakticum. Förebyggande arbete och tidigt stöd för studerande inom yrkesutbildning på andra stadiet. Obligatorisk gästföreläsning.   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Söderström Eivor
2021-03-31 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 6 Tema 1 Bearbetning och tillämpning Paakkonen Heikki
2021-03-31 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 2 Bearbetning och tillämpning ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,968698638#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 968 698 638# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-31 12:00 - 14:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 3 bearbetning och tillämpning ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,13257697#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 132 576 97# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-31 13:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 5 Tema 1 Bearbetning och tillämpning Paakkonen Heikki
2021-04-01 09:00 - 11:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Workshop om arbetssätt och metoder inom generell och individuell elevhälsa. Bekanta dig med förhandsuppgift på itslearning. /Eivor Söderström Söderström Eivor
2021-04-01 13:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 4 Tema 1 Bearbetning och tillämpning Paakkonen Heikki
2021-04-06 09:00 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 1 Utgångspunkt 2   länk till gemensamt word dokument: https://arcadauas-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/soderste_arcada_fi/EavHOrCv6bxAnrMqsY36qJQBaXBFKUAWHxUhQcz6ym21Uw   ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,92173964#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 921 739 64# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-06 09:00 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 4 Utgångspunkt 2 Paakkonen Heikki
2021-04-06 10:15 - 11:15 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 5 Utgångspunkt 2 Paakkonen Heikki
2021-04-06 12:30 - 13:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 6 Utgångspunkt 2 Paakkonen Heikki
2021-04-06 17:00 - 20:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 9 Bearbetning och tillämpning av tema 1 + Utgångspunkt tema 2 Vi träffas i Teams meet Lohi Noora
2021-04-07 17:00 - 20:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 8 Bearbetning och tillämpning av tema 1 + Utgångspunkt tema 2 Vi träffas i Teams meet Lohi Noora
2021-04-08 09:00 - 10:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Föreläsning om hur vi lär oss. NL https://arcada.zoom.us/j/63815571473?from=addon Lohi Noora
2021-04-08 13:00 - 14:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer BAS 2 Utgångspunkt tenma 2 Hej bas, hoppas ni noterat denna bokning! Bokningen har tyvärr inte synats i er ARbs. Om det blir problem med tidpunkten pga mitt rådd får ni vara i kontakt. h. Eivor ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,931120441#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 931 120 441# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-08 14:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 3 Utgångspunkt ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,360168767#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 360 168 767# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-08 17:00 - 20:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 7 Bearbetning och tillämpning av tema 1 + Utgångspunkt tema 2     Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64451253347?from=addon Meeting ID: 644 5125 3347 Join by SIP 64451253347@109.105.112.236 64451253347@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 644 5125 3347 Lohi Noora
2021-04-09 13:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Workshop: Socialpedagogik i styrdokumenten. Obligatorisk. NL https://arcada.zoom.us/j/69266709081?from=addon Lohi Noora
2021-04-12 13:00 - 14:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Föreläsning: Pedagogisk dokumentation och planering av verksamhet. NL https://arcada.zoom.us/j/66863598557?from=addon Lohi Noora
2021-04-13 09:15 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Folkhälsan webbinarium OBS! Du behöver gå och anmäla dig via länken! Programmet och anmälningslänken hittar du här: https://www.folkhalsan.fi/evenemang/forelasningar/mobbning-och-utanforskap-bland-barn-och-unga---aktuell-forskning-och-konkreta-verktyg/ Lohi Noora
2021-04-14 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 1 Bearbetning och tillämpning ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,567886255#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 567 886 255# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-14 14:00 - 16:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 4 Bearbetning och tillämpning tema 2 Paakkonen Heikki
2021-04-15 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 2 bearbetning och tillämpning ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,791902422#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 791 902 422# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-15 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 6 Bearbetning och tillämpning tema 2 Paakkonen Heikki
2021-04-15 12:30 - 14:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 5 Bearbetning och tillämpning tema 2 Paakkonen Heikki
2021-04-15 14:30 - 16:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 3 bearbetning och tillämpning via länken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MTMyMDZiZGYtOGVkZi00ZmM5LWIyYTUtOGE1MTgyZDAyMTQz@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22,%22Oid%22:%22f1c941f3-dfb3-4c8b-8faa-b33f69e6e2f1%22%7D ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,432174768#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 432 174 768# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-16 13:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Färdighetsträning: Observera för att se behov https://arcada.zoom.us/j/63829239074?from=addon Lohi Noora
2021-04-16 16:30 - 19:00 FLEX: Barn och unga i pedagogiska miljöer Generell och individuell elevhälsa - introduktion och workshop. Närmare information om förhandsuppgift på itslearning./Eivor Söderström   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2021-04-17 10:45 - 15:00 FLEX: Barn och unga i pedagogiska miljöer FLEX: 10.45-12.00 Temaseminarium Barn och unga 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Barn och unga: Basgruppsträffar tema 2 Bearbetning och tillämpning https://arcada.zoom.us/j/64304595039?from=addon Lohi Noora
2021-04-19 09:00 - 10:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Temaarbetet i grupper introduceras. Obligatoriskt. https://arcada.zoom.us/j/68617405173?from=addon Lohi Noora
2021-04-19 12:00 - 16:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupperna jobbar självständigt med olika teman
2021-04-20 09:00 - 16:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupperna jobbar självständigt med olika teman
2021-04-21 09:00 - 11:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer, temaseminarium Temaseminarium https://arcada.zoom.us/j/66842024919?from=addon Lohi Noora
Söderström Eivor
2021-04-22 09:00 - 19:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, hemexamination Lohi Noora
2021-04-23 09:00 - 19:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, hemexamination Lohi Noora
2021-04-24 09:00 - 19:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, hemexamination Lohi Noora
2021-04-25 09:00 - 19:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, hemexamination Lohi Noora

Kurs och studieplanssökning