Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar kompetensen inom det
kontextuella kliniska vårdandet. Kompetensen ökar
inom vårdandet av den inre medicinska och
kirurgiska
patienten.

Läranderesultat

Efter avslutad studiehelhet:
- kan studerande tilllämpa evidensbaserad
vårdvetenskap i det inre medicinska och
kirurgiska vårdkontextet
- kan studerande förverkliga vården av den inre
medicinska och kirurgiska patienten
- förstår studerande samverkan mellan
hälsoresurser och
hälsohinder som orsakas av inre
medicinska/cancersjukdomar/
kirurgiska
sjukdomar/skador hos vuxna och äldre patienter
- förstår studerande den perioperativa
vårdprocessens grunder

Innehåll

- Patientundersökning
- Inre medicinska, cancer och kirurgiska vårdens
centrala
vårdaktiviteter och undersökningar
- Beslutsprocessen i vården; planering,
förverkligande och bedömning av vårdarbetet
- Läkemedelsadministrering
- Grunderna till den kirurgiska patientens pre-,
intra-, och postoperativa vård
- Vaccinationsberedskap (nätkurs 1sp)

Förkunskaper

Förkunskaper
Kurser som skall vara avklarade (studenten har
deltagit aktivt och tenterat kursen, resultatet
behöver inte ännu vara klart):
Anatomi och fysiologi
Läkemedelsbehandling & patientsäkerhet
Klinisk vård I

Litteratur

SKHOLE material

Ahonen et al. 2017. Kliininen hoitotyö. Sanoma
Pro

Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk teknik.
Teori, planering och genomförande.
Studentlitteratur

Iivanainen, A et al, Sairauksien hoitaminen,
2010,
Tammi, ISBN-13:9789513154950

Dag-Gunnar Stubberud, Hallbjørg Almås, Randi
Grønseth. Klinisk omvårdnad 1. 2011. och Klinisk
omvårdnad II.

+ aktuella artiklar, webbmaterial som föreläsarna
hänvisat till och föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Självstudier med inlämning av
uppgifter (SKHOLE)
Examination 2 Godkända övningar och simuleringar
Examination 3 Ordinare tentamen

Lärare

 • Holmström Anna
 • Skogster Annika

Examinator

Holmström Anna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2018-03-01 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning