Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Barnmorska 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
  • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
  • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
  • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
  • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
  • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Att få en överblick över vårdvetenskaplig forskning och forskningsprocess. Att kunna tillägna sig forskningsresultat.

Innehåll

Vårdvetenskaplig forskning: grundforskning, klinisk och tvärvetenskaplig forskning. Att tillägna sig både kvantitativa och kvalitativa forskningsresultat. Vårdforskningens grundbegrepp, paradigm, intressen, kompetens, värlsbild och vetenskapssyn. Forskningsetik. Läge och utveckling inom nordisk och internationell vårdforskning. Forskningsprocessens olika faser.

Förkunskaper

Rekommenderas grundkurs i vårdvetenskap samt statistik 1.

Kursen ersätter följande kurser

Vårdforskning I enligt läroplanen i vård 2002-2004

Mer information

För studerande som inte avlagt kursen 2002-04 finns det möjlighet att tentera kurslitteraturen denna vår och därmed avlägga kursen.

Litteratur

Eriksson, K. 1987. Pausen. En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. Almqvist & Wiksell, Stockholm, s. 9-27. ISBN 91-20-06689-9
Eriksson, K. 1992. Broar. Introduktion i vårdvetenskaplig metod. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, s. 1-103. ISBN 951-650-185-0
Polit, D., Hungler, B. 1999. Nursing Research: principles and methods (6th ed.). Lippincott, Philadelphia, del I.
Aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Sivonen Kerstin

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-06-16

Examinationsformer

2007-01-16 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning