Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studeranden lär sig att handleda beteendeförändringsprocess hos vuxna personer speciellt i förhållande till fysisk aktivitet men också i förhållande till andra levnadsvanor. Studeranden förstår hur man kan främja vuxnas hälsa och betydelsen av speciellt fysisk aktivitet men också andra levnadsvanor för individernas hälsa hos målgruppen. Studeranden kan kartlägga målgruppens tillstånd i början av en beteendeförändringsprocess och på basis av den kan ställa relevanta mål. Studeranden kan jobba ändamålsenligt mot kundernas individuella mål genom att utnyttja relevanta verksamhetsformer som stöder beteendeförändringsprocessen. Dessutom kan studeranden följa upp processen och utvecklingen genom att utnyttja relevanta metoder. Studeranden kan mångsidigt använda olika kommunikationsformer och verktyg för att nå sina egna och kundernas mål. Dessutom lär studeranden sig också att kritisk utvärdera sitt eget arbete och sina använda metoder.

Läranderesultat

Studeranden kan handleda beteendeförändringsprocess hos vuxna. Opiskelija osaa ohjata aikuisten käyttäytymismuutosprosessia. Studeranden kan tillämpa teorier och metoder för hälsopromotion och idrott på individ-/gruppnivå. Opiskelija osaa soveltaa terveyden edistämisen ja urheilun teorioita ja menetelmiä yksilö-/ryhmätasolla. Studeranden kan kartlägga målgruppens tillstånd med hjälp av relevanta metoder (t.ex. konditionstester) både i början och i slutet av handledningsperioden. Opiskelija osaa kartoittaa kohderyhmän lähtö- ja lopputilanteen hyödyntäen sopivia menetelmiä (esim. kuntotestit). Studeranden kan ställa relevanta mål för beteendeförändringsprocessen. Opiskelija osaa asettaa sopivia tavoitteita käyttäytymismuutokseen. Studeranden kan planera och använda ändamålsenliga verksamhetsformer (t.ex. planering av fysisk träning) utgående från kartläggningar och individernas behov. Opiskelija osaa suunnitella ja käyttää tarkoituksenmukaisia toimintatapoja (esim. fyysisen harjoittelun suunnittelu) perustuen kartoitukseen ja yksilön tarpeisiin. Studeranden kan kommunicera på ett förståeligt sätt (skriftligt, muntligt och visuellt) genom olika kommunikationsstilar och -medel som är anpassade till målgrupp och kontext. Opiskelija osaa kommunikoida ymmärrettävällä tavalla (kirjallisesti, suullisesti, visuaalisesti) hyödyntäen eri kommunikointityylejä ja -tapoja, jotka soveltuvat kohderymälle ja kontekstiin. Studeranden är medveten om hur olika värdegrunder påverkar individ och kan ta det i beaktande i kundarbetet. Opiskelija on tietoinen, kuinka erilaiset arvopohjat vaikuttavat yksilöön ja osaa ottaa sen huomioon asiakastyössä. Studeranden kan utvärdera sitt eget kunnande, sina egna färdigheter och attityder samt ser sina egna utvecklingsbehov. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan, taitojaan ja asenteitaan sekä ymmärtää omat kehittymistarpeensa. Studeranden kan tillämpa de yrkesetiska principerna för sin egen bransch och arbetar för en trygg och säker arbetskultur. Opiskelija osaa soveltaa oman alansa ammattieettisiä periaatteita ja työskennellä turvallisesti. Studeranden kan bära ansvaret för sitt eget arbete och är aktiv. Opiskelija osaa kantaa vastuun omasta työskentelystään ja on aktiivinen. Studeranden kan samarbeta, jobba i grupper och medverka till gemensamma mål. Opiskelija osaa tehdä yhteistyöstä, työskennellä ryhmissä ja työskennellä yhteisiä tavoitteita kohti.

Innehåll

- Beteendeförändring - Levnadsvanor - Hälsofrämjande aktiviteter för vuxna - Konditionstestning och träningsplanering - Kostrådgivning - Motivering - Kommunikation - Personlig handledning / grupphandledning

Förkunskaper

Test- och träningslära, Hälso- och idrottspsykologi, Hälsokommunikation, Coachingtekniker, Näringslära, Praktik inom idrottsdidaktik och ?pedagogik

Mer information

På grund av praktikens karaktär varar den här praktiken typiskt flera månader. Andra lösningar måste alltid diskuteras med och bekräftas av läraren!

Litteratur

Använd litteratur mångsidigt under praktiken, t.ex. - Hallén, J. & Ronglan, L.T. 2011. Träningslära för idrotterna. Sisu idrottsböcker. - Michalsik, L. & Bangsbo, J. 2004. Aerob och anaerob träning. Sisu idrottsböcker. - FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Statens Folkhälsoinstitut, Rapport nr 2008:4. Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K. (red.) 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus Oy. - Fogelholm, M., Vuori, I. & Vasankari, T. (red) 2011. Terveysliikunta. Kustannus Oy Duodecim. - Bompa & Haff. 2009. Periodization: Theory and methodology of Training. 5th edition. Human Kinetics. - Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M. 2009. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa. Sisu idrottsböcker. - Keskinen, K.L., Häkkinen, K., Kallinen, M., Kuivalainen, J. & Aartolahti, E. (red.) 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen: käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellinen seura. - Kuntotestauksen hyvät käytännöt. 2010. Liikuntatieteellinen seura. - Thompson, W.R., Gordon, N.F. & Pescatello, L.S. (ed.) 2010. ACSM?s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Eight Edition. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. - Dwyer, G.B. & Davis, S.E. (ed) 2005. ACSM?s Health-related Physical Fitness Assessment Manual. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. - Biddle, S. J. H. & Mutrie, N. 2001. Psychology of Physical Activity: Determinants, Well-Being and Interventions. Routledge. - Ogden J. (2004) Health Psychology: A textbook. MC Graw Hill Education: Berkshire UK. - Nätsidor, t.ex. www.kaypahoito.fi, http://www.ukkinstituutti.fi.

Studieaktiviteter

  • Praktikinfotillfäll e, planering och rapportering av praktik, praktikreflektionsd agspresentation - 15 timmar
  • Praktik - 120 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1. Planering av praktiken: praktikplan, praktikavtal 2. Genomförande av praktiken (120 h): praktiktimmar, profilspecifika uppgifter 3. Reflektion, rapportering + utvärdering och deltagande på praktikreflektionsdagen.

Lärare

Ruutu Katri

Examinator

Ruutu Katri

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-09-04 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:30 - 15:30 B518 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-10-24 09:00 - 12:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-10-30 13:00 - 14:30 B326 Praktik i träning och hälsa Praktikinfo (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-12-16 12:00 - 15:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-03-20 09:00 - 12:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-05-26 09:00 - 12:00 D4106 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko

Kurs- och studieplansökning