Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande förvärvar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som är nödvändiga i det praktiska arbetet med vuxna klienter som har svårigheter med genomförande av dagliga aktiviteter och svårigheter i att kunna vara delaktig i samhälleliga aktiviteter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande vara förmögen att känna till principerna och metoderna för ergoterapi för individer med neurologiska nedsättningar som förorsakar problem i aktivitetsutförandet och deltagande i dagliga aktiviteter. Efter avslutad kurs är studerande förmögen att tillämpa dessa kunskaper i klientens rehabilitering. Studerande känner till och är förmögen att tillämpa olika neurofysiologiska och utvecklingsmässiga perspektiv i planering och genomförande av ergoterapi. Studerande är förmögen att utnyttja sina tidigare kunskaper rörande bedömning av aktivitetsutförande och aktivitetsproblem hos klienterna för att kunna stödja klientens delaktighet inom områden som är viktiga för den enskilda klienten. Studerande har förmåga att samarbeta med andra yrkesgrupper och anhöriga rörande klientens rehabilitering.

Innehåll

Ergoterapi för vuxna med fysiska nedsättningar: bedömning av aktivitetsförmåga, delaktighet och omgivningens inverkan på aktivitetsutförandet. Planering av ergoterapi utfrån de bedömningar som görs. Praktiska övningar gällande de dagliga aktiviteterna.

Förkunskaper

Kurs: Bedömning av människan i aktivitet

Kursen ersätter följande kurser

Ergoterapi för vuxna ET 2004

Mer information

Obligatorisk närvaro vid praktiska avsnitt samt vid genomgång av uppgifter.

Litteratur

Litteratur:

Christiansen – Baum1997: Enabling Function and Well-Being. Thorofare: SLACK Incorporated
(kap.3, 4, 8, 9,11)

Davies 2000: Steps to Follow. Heidelberg: Springer-Verlag

Forsbom – Kärki – Leppänen – Sairanen 2001: Aivovauriopotilaan kuntoutus. Tampere: Tammer-Paino oy

Grieve, J., 2000. Neuropsychology for occupational therapists:Assessment of perseption and cognition. 2nd ed. Oxford Backwell. ISBN: 0-632-05067-5

Law – Baum – Dunn 2001: Measuring Occupational Performance. Thorofare: SLACK Incorporated
(kap. 1, 6)

Ovaska-Pitkänen 1999: Elämän uusi painos. Tampere: Tammer-Paino oy

Soinila - Kaste - Launes – Somer 2001: Neurologia. Jyväskylä: Gummeruksen kirjapaino oy

Turner, A., Foster, M., Johnson, S E. 2007, Occupational Therapy and Physical dsfunction. Principles, skills and practise. 5th ed. Elsevier Churchill Livingstone. ISBN: 0-443-06224-2. Kap. 12,15,19,20,21, 26.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 66 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 30 timmar
  • Varav schemalagda studier: 102 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Peri Heidi

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2008-01-07 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning