Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Barnmorskekunskap av den sjuka nyfödda

Barnmorskekunskap under avvikande graviditet

Familje- och Kvinnocentrerad barnmorskekunskap
planerande och förberedande kompetens relaterat
till avvikande föräldraskap både före under vid
och efter förlossning.

känna till det centrala inom
moderskapetspsykologi

Tvärprofessionellt handlande vid avvikande
förlossning då barnet är i behov av speciell
omsorg.

Fosterdiagnostik och embryologi

Läranderesultat

Efter avklarad kurs har studenten kunskap om de
vanligaste risker för det nyfödda barnet och
känner till verksamheten kring dessa.

Förståelse för samband mellan graviditets-
och
förlossningskomplikationer och konsekvenser av
dessa för fostrets och barnets hälsa.

Känna till, handla samt handleda och stöda
kvinnan och familjen i ett multiprofessionellt
team vid graviditetskomplikationer.

Tillämpa kunskaper inom de medicinska,
teknologiska och barnmorskans kunskapsområden i
vården av graviditetskomplikationer och vården
av det nyfödda barnet vid avvikelser.

Reflektion omkring etiska situationer som kan
uppkomma inom barnmorskans yrkesområde

Innehåll

-graviditetens inverkan på fostrets hälsa:
prenatal vård

-moderskapets psykologi, 1sp/

Det nyfödda barnet:

-Asfyxi , infektion, skador, sjukdomar och
missbildningar

-nyföddas näringtillstånd och vitala funktioner

-humangenetik och embryologi

Förkunskaper

Avklarad kurs i FIHV 1+2

Litteratur

-Gerhardt Sue. 2008. Rakkaus ratkaisee -
varhaisen
vuorovaikutuksen merkitys aivojen
kehittymiselle.2.painos. Edita Prima Oy.
Helsinki
2008.
-Ingemar Ingemarsson.2006. Fosterövervakning
med
CTG.Studentlitteratur. ISBN 13. 978-91-44-
04524-
5(speciellt 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14).
-Kemppinen Kaarina. 2007. Early Maternal
Sensitivity. Continuity and Related Risk
Factors.Doctoral dissertation. Depatment of
Child
Pscychiatry. Univeristy of Kuopio and Kuopio
University hospital. Department of Pediatrics.
University of Oulu. Kuopion yliopiston
julkaisuja
D. Lääketiede 412.
-Koistinen, Ruuskanen, Surakka 2004:Lasten ja
nuorten hoitotyön käsikirja. Tammi
-Paananen. Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen,
Äimälä. 2012. Kätilötyö. Edita. 3.3, 4.1, 4.2,
5.1,508-524.
-Reunala, Paavonen, Rostila. 2003.
Sukupuolitaudit: Sukupuolitaudit ja raskaus,
Vastasyntyneiden ja pikkulasten
sukupuolitaudit.
Duodecim.
-WHO; Kangaroo mother care method to reduce
morbidity and mortality in lowbirth-weight
infants.
http://www.who.int/rhl/newborn/hpscom/en/print Extern länk.
htm
l
Uvnäs Moberg.Kerstin.2007. Rauhoittava
kosketus.
Oksitosiinin paratava vaikutus kehossa. Edita.
Helsinki.
-Föreläsningar
-Litteratur kring nyfödda barnet meddelas
senare
-Aktuella artiklar
-Referenslitteratur:Heinonen, Kantoluoto,
Lehtomäki, Lähdemäki, Paganus, Sandelin:
Leijonaemojen tarinat. 2005.WSOY.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • simuleringar - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Individuell uppgift i moderskapets psykologi,
direktiv på itslearning

Instuderingsfrågor inför workshop (induktion)

Portfolio/inlärningsdagbok

Delatagande i övningar,
workshops,gästföreläsningar

Lärare

 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 09:00 - 11:00 B326 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning,embryologi: Minja Perhrsson Silfver Jessica
2020-01-08 09:00 - 12:00 B325 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning,kromosomer: Minja Pehrsson Silfver Jessica
2020-01-09 13:00 - 15:00 B328 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning,ärftlighet: Minja Pehrsson Pehrsson Minja
Silfver Jessica
2020-01-13 12:00 - 15:00 B326 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning,fosterdiagnostik: Minja Pehrsson Silfver Jessica
2020-01-16 09:00 - 12:00 B328 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning Silfver Jessica
2020-01-21 13:00 - 16:00 B328 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning Silfver Jessica
2020-01-22 15:00 - 16:30 E253 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård ETRI- Mette Pontan Pontan Mariette
Silfver Jessica
2020-01-24 09:00 - 12:00 E491 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Föreläsning Silfver Jessica
2020-01-27 09:00 - 16:00 E491 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Workshop/simu Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-01-27 09:00 - 16:00 E482 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-01-30 09:00 - 16:00 E491 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Worksshop+ föreläsning NEO? Silfver Jessica
2020-01-30 09:00 - 16:00 E482 Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning