Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

GYNEKOLOGISK KOMPETENS:

studerande kan planera och förverkliga vården i
samarbete
med
handledaren för den gynekologiska patienten på
gynekologisk avdelning, - jour eller -
poliklinik
eller anna poliklinik/ mottagning avdelning
inom
barnmorskearbete.
Opiskelija osaa toteuttaa saavuttanut
kätilötyön kliinisen osaamisen
ohjattuna gynekologisella osastolla,
päivystyksessä tai - poliklinikalla tai muun
kätilötyöhön liittyvällä
vastaanolla/poliklinikalla tai osastolla.

Studenten har ett mångprofessionelt samarbete
med
vårdteamet på
enheten
Opiskelijalla on kokemusta moniamatillisesta
tiimistyöskentelystä

Studerande förstår barnmorskans roll och
ansvarsområdet i
denna
specifika kontext
Opiskelija tietää kätilön roolin ja
vastuualueet tässä
kontekstissa

Studenten har kunskap och kan utföra
vårdhandlingarna
specifika inom
vården i de valda kontexten.
Opiskelija osaa toteuttaa hoitotimenpiteitä
jotka ovat erityisiä
valitun kontekstin hoitotyössä.

Studerande känner till och kan vägleda
patienten/klienten i
hälsovårdsorganisationen och samarbeta samt kan
deltar i
vården inom
detta kompetensområde
Opiskelijalla on muodostunut ymmärrys
potilaan/asiakkaan hoitopolusta, tietää ketkä
osallistuvat
potilaan/asiakkaan hoitoon ja osaa
osallistua oman osaamisalueensa puitteessa.

NEONATATOLOGISK KOMPETENS:

Målsättningen med kursen är att ge
barnmorskestuderande
beredskap att vårda det kritiskt sjuka barnet.

studerande har beredskap att transportera ett
kritiskt sjukt barn i kuvös mellan
vårdenheterna.

Studerande har beredskap att förbereda
återupplivningsbordet, (sug), syresätta och
ventilera
den nyfödda vid behov.

Studerande kan ta hand om nyföddas
näringstillstånd
och behärskar olika metoder att nära barnet.

Studerande kan handleda och stöda föräldrarna i
relation till sitt nyfödda barn.

Läranderesultat

GYNEKOLOGISK KOMPETENS:

Studerande når barnmorskans kliniska kompetens
inom sexual- och reproduktiv hälsa i vården
den gynekologiska patienten i det
tvärprofessionella teamet samt vården av
familjen och kvinnan i sexual och reproduktiv
hälsa.

NEONATOLOGISK KOMPETENS:

Målsättningen med kursen är att ge
barnmorskestuderande
beredskap att vårda det kritiskt sjuka barnet.

studerande har beredskap att transportera ett
kritiskt sjukt barn i kuvös mellan
vårdenheterna.

Studerande har beredskap att förbereda
återupplivningsbordet, (sug), syresätta och
ventilera
den nyfödda vid behov.

Studerande kan ta hand om nyföddas
näringstillstånd
och behärskar olika metoder att nära barnet.

Studerande kan handleda och stöda föräldrarna i
relation till sitt nyfödda barn.

Innehåll

GYNEKOLOGISK KOMPETENS:

Studerande gör sina praktiska studier (3
veckor) inom gynekologisk
vård på gynekologisk poliklinik, jour eller
vårdavdelning.

Valfri praktik inom barnmorskearbete kan göras
på valfri i samråd med handledande
lärare avtalas

NEONATOLOGISK KOMPETENS:

Handledd barnintensivvårdpraktik 5sp

Eller VALBAR YREKSPRAKTIK; studerande kan fritt
välja
5sp (3ve, 38h ve) praktik inom
barnmorskeyrkets område enligt eget intresse.

MÅLSÄTTNINGAR: studerande skapar själv sina
målsättningar till studieperioden
kompletterande
sitt tidigare kunnande och fördjupar sin
förståelse om barnmorskans yrkesområden.

Studerande skriver en inlärningsdagbok över
inhämtad kompetens från det valda
praktikområdet
med minst två refererade artiklar inom området.

Förkunskaper

Vården av kvinnor och barn
Avklarade teoristudier i sexual och reproduktiv
hälsa (godkänd examination)
Familje Inriktad Hälso Vård del 1 och 2.

Om det gått över två år sedan sexual och reproduktiv hälsa,
barnmorskearbete under oregelbunden graviditet kurs/kurser
avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa
tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller
kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Mer information

Neonatal praktik, på neonatal intensiv eller
övervakningsavdelning (konsultera ansvarig
lektor vid bokning av praktikplats)
Om studerande har tidigare gjort både
neonatalvård och gynekologisk vård i
sjukskötarutbildningen kan hen välja fritt 5sp
fördjupad yrkespraktik inom
barnmorskeyrkets område vid två tillfällen.

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden
torjunnassa esim. henkilökunnan
influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan sairastumista
ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain
48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun
taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista
ja salmonellasta. Opiskelijoiden
terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta.
Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen
terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen
opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

-samma som på motsvarande teorikurs
-aktuell litteratur på avdelningen

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 30 timmar
  • praktikuppgiften - 12 timmar
  • Praktik - 228 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

-godkänd praktik (8t/dag), handledaren skall
vara
barnmorska eller sjukskötare inom
den gynekologiska vården.

För den valfria praktiken inom
barnmorskeområdet skall
studenten självständigt lägga
upp målsättningar för praktiken som
godkänns av den handledande läraren och
handledaren

-egen- och handledarens värdering, arbetslista,
målsättningar retuneras till handledande lärare
inom en vecka efter godkänd praktik

Lärare

  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

P1 och P2, allternativt P4 eller som sommarstudier

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-19 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-20 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-21 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-22 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-23 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-26 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-27 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-28 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-29 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-08-30 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-09-02 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-09-03 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-09-04 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-09-05 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-09-06 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-18 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-19 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-20 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-21 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-22 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-25 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-26 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-27 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-28 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-11-29 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-12-02 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-12-03 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-12-04 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-12-05 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2019-12-06 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård

Kurs och studieplanssökning