Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
studenten fördjupar sina kunskaper och färdigheter i vården av den kritiskt sjuka människan

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...
- ha en fördjupad förståelse för andningsorganens och cirkulationssystemets funktioner
- ha en fördjupad förståelse för uppkomsten av sjukdomsmekanismer vid akuta tillstånd; t.ex. hjärtinfarkt, stroke, lungödem och trauma
- vara införstådd med de faktorer som garanterar patientsäkerheten och handla utifrån dessa
- möta den kritiskt sjuka patientens behov och upplevelse av sjukdom och ohälsa
- igenkänna sitt eget handlande i kritiska situationer och förstå hur hon/han bemästrar situationen genom evidensbaserade handlingsmodeller
- reflektera och handla etiskt i kritiska situationer
- känna till krishanteringens metoder

Innehåll

- anatomi och fysiologi
- medicin och patofysiologi
- vård och etik relaterat till den kritiskt sjuka människan
- krishantering

Förkunskaper

Avklarade grundstudier i social och hälsovård

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

1) Bjålie et al.1998. Anatomisk Atlas.Liber. Stockholm ISBN 47-00091-0.
2) Sand et al.2007. Människokroppen. liber. Stockholm. Isbn 978-91-47-08435-7
3) Rosenberg & al. 2006. Anestesiologia. (valda delar) Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. ISBN 951-656-170-5
4) Mustajoki& al. 2007. Sairaanhoitajan käsikirja. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. ISBN 978-951-656-230-1
5) Elonen & al. Akuuttihoito-opas. 2005. Kustannus Oy Duodecim. ISBN 951-656-158-6
6) Alahuhta & al. Nestehoito. 2006. Kustannus Oy Duodecim. ISBN 951-656-199-3
7) Roberts & al. 2004. Kirurgia (valda delar). Kustannus Oy Duodecim. ISBN 951-656-053-9
8) Ranta, Leijala, Peltola, Rautiainen, Rintala (toim.). 2003. PEDIATRINEN TEHOHOITO 1.painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. ISBN 951-656-121-7
9) Leino-Kilpi & Välimäki. 2006. Etiikka Hoitotyössä. Werner Söderström Osakeyhtiö, 1.-3. painos 2006, Porvoo. ISBN 951-0-27936-6
10) http://www.kaypahoito.fi/: Extern länk
1. Aikuisiän aivovammat (osa 1)
6. Aivoinfarkti
7. Aivovammojen jälkitilat (osa 2)
12.Astma
20. Elvytys
22. Etäisvärinä
34. Keuhkoahtaumatauti
43. Laskimotukos ja keuhkoembolia
50. Lonkkamurtumapotilaiden hoito
52. Migreeni
69. Selkäydinvamma
75. Sydäninfarktin diagnostiikka
81. Äkillisen hengitysvajauksen hoito

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 23 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 68 timmar
 • Varav schemalagda studier: 65 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

 • Alenius-Karlsson Nanny
 • Blomster Marika
 • Grönfors Nina
 • Nyström Patrik
 • Roberts Christel
 • Väisänen Olli

Examinator

Roberts Christel

Kursens hemsida

BLS

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-06-20

Examinationsformer

2008-03-19 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning