Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
utvecklingsarbetet är anknutet till
hälsovårdarens verklighet. Studenten ska nå
fördjupad förståelse inom det egna
yrkesområdet.
Studenten utvecklar sin förmåga att lösa
praktiska problem på arbetsplatsen och i
vårdverkligheten samt tar ansvar för att
utveckla
hälsovårdararbetet vidare.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten att ha
redskap att kunna utveckla hälsovårdaryrket och
förena det teoretiska och praktiska kunnandet i
vårdverkligheten. Studenten har förmåga att
fördjupa sin förståelse inom
hälsovårdararbetet.
Studerande har förmåga att hitta teoretiska
lösningar även i praktiska problem på området.

Innehåll

Examensarbetet kan ge en teoretisk grund till
utvecklingsarbetet och t.ex. utmynna i en
tidningsartikel, i en poster eller ett abstrakt
om arbetet. Idén till utvecklingsarbetet ska
vara
godkänd av hv-läraren. Studenten kan presentera
arbetet på olika tillfällen eller konferenser
t.ex. nationella eller internationella
utbildningsdagar, seminarier eller kongresser.

Förkunskaper

Studenten kan påbörja sitt utvecklingsarbete under
det fjärde studieåret. Studenten ska ha avklarade
studier inom sjukskötarutbildningen och inneha
kunskap om hälsovårdarens specialområde.

Litteratur

Terveydenhoitaja
Vård i fokus
Andra branschtidningar
Litteratur enligt eget val

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Utvecklingsarbetet bedöms med vitsord 0-5.
Utvecklingsarbetet följer processbeskrivningen
10%
Ämnet är tydligt avgränsat, arbetet är av
lämplig
längd och språket är felfritt och löpande 10%
Arbetet har en vetenskaplig bakgrund och ett
tydligt syfte 30%
Arbetet tillför något nytt till branschen 30%
Arbetet har en pedagogisk koppling 10%
Arbetets framförande och ledande av diskussion
om
det egna ämnet 10%

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Nyberg Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-04-15 till 2022-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-09 10:00 - 11:00 Utvecklingsarbete för hälsovårdare Information om utvecklingsarbetet samt presentation av färdiga utvecklingsarbeten. https://arcada.zoom.us/j/67247429981 https://arcada.zoom.us/j/67247429981 Ekman Petra
Nyberg Anu
2022-02-25 12:00 - 14:00 Utvecklingsarbete för hälsovårdare Presentation av färdiga utvecklingsarbeten. Före presentationen ska arbetet vara inlämnat till och godkänt av handledaren minst en vecka på förhand. Nyberg Anu
2022-04-07 14:00 - 15:30 Utvecklingsarbete för hälsovårdare Presentation av färdiga utvecklingsarbeten. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61069231179 Nyberg Anu
2022-05-10 13:00 - 15:00 B327 Utvecklingsarbete för hälsovårdare Presentation av utvecklingsarbeten. Ekman Petra
Nyberg Anu

Kurs och studieplanssökning