Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studenten
visar initiativförmåga, trovärdighet, ärlighet,
ansvarsmedvetenhet och samarbetsförmåga i det
praktiska arbetet samt håller överenskommelser
och löften. Studenten får kunskap och insikt i
det hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande arbetet. Studenten uppvisar ett
professionellt förhållningssätt. Studenten
deltar aktivt i hälsovårdarens arbete och
känner igen sina egna styrkor och svagheter.
Målsättningar för inlärning i arbetslivet inom
skolhälsovård samt företagshälsovården

Teoretiskt kunnande
studerande behärskar den litteratur (t.ex barn
och ungas normala utveckling och tillväxt samt
dess uppföljning mm) och de senaste
forskningsresultat som berör barn och unga och
deras familjer samt den arbetsföra
befolkningen.

visar intresse att ytterligare förkovra sina
teoretiska kunskaper under inlärningen i
arbetslivet (t.ex söker artiklar och
forskningsresultat berörande aktuella
situationer)

har insikt i det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetets metoder

har förmåga att på ett sakligt sätt ifrågasätta
gällande praxis

Handlingsförmåga
studerande
behärskar de grundläggande färdigheterna inom
och skolhälsovården ( undersökning av syn- och
hörsel , tillväxtuppföljning, dokumentation,
handledning av barn och unga samt deras
familjer i de vanligaste hälsofrågorna mm)

visar initiativförmåga och självständighet

visar förmåga att planera sitt arbete och kan
använda adekvata medel och metoder

visar förmåga att kunna ta emot feedback på
sitt handlande

Etiskt förhållningssätt
studerande
visar ansvarsförmåga och etisk hållning vid
bemötande av klienterna samt i samarbetet med
teamet

visar punktlighet, pålitlighet samt
samarbetsförmåga

börjar anamma ett hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande tanke- och arbetssätt

strävar till att identifiera sig med den egna
yrkeskategorin och värdesätter yrkets
grundläggande värden genom att uppvisa ett
professionellt förhållningssätt i arbetet

Läranderesultat

Studerande är förmögen att tillämpa sina
teoretiska kunskaper i praktiken inom
skolhälsovården, företagshälsovården och
öppenvårdsmottagningen
Opiskelija osaa soveltaa teoreettista
osaamistaan käytännön työhön
kouluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa
sekä avohoitovastaanottotyössä

Studenten kan kommunicera, bemöta och handleda
människor i olika åldrar
Opiskelija osaa kommunikoida, kohdata sekä
ohjata eri ikäisiä ihmisiä

Studenten kan planera, förverkliga och
rapportera om vården inom de olika kontexterna
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa sekä
raportoida hoidosta eri konteksteissa

Studenten förstår konfidentialitetens betydelse
och balansgång i förhållandet till olika
samarbetspartners med klienten i centrum
Opiskelija ymmärtää potilaskeskeisen
luottamuksellisuuden tarkoituksen sekä
tasapainoilun suhteessa eri yhteistyöosapuoliin

Innehåll

Öppenvårdsmottagning eller skolhälsovård vecka
5-
8 (9) 2019
Skolhälsovård eller öppenvårdsmottagning vecka
10-13 2019
Företagshälsovård vecka 15-18 2019
grupp B.
Arbetstiden under praktiken är i medeltal
35h/vecka

Förkunskaper

Klinisk vårdlära praktik
Inre medicinsk vårdlära praktik
Kirurgisk vårdlära praktik
Hemsjukvårdslära praktik
Psykiatrisk vårdlära praktik
Läkemedelslära och räkning

Kursen ersätter följande kurser

Praktik: Befolkningsinriktad

Mer information

Skolhälsovård och öppenvård handleds av Petra
Ekman
Företagshälsovård handleds av Anu Grönlund

Litteratur

se teorikursen

Studieaktiviteter

Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Inlämnade och godkända målsättningar
Godkända praktikutvärderingar, inlämnade
handledarens och egen utvärdering
Godkända praktikuppgifter

Lärare

  • Ekman Petra
  • Grönlund Anu

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning