Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen att studerande kan
kartlägga olika dimensioner och bedöma
hälsofrågor i relation till livssituationen och
arbetsförhållanden samt levnadssituation.
Studerande har kunskap och insikt i
skolhälsovårdens arbetsmetoder samt behärskar
uppföljningen av den ungas hälsa.
Studerande planerar, förverkligar och
utvärderar äldrevården inom projektet xxxxxx
Studerande behärskar hälsovårdens teori och
framtidsutsikter.

Läranderesultat

Studerande lär sig att se hälsovårdens
mångfald. Studerande fördjupar sina kunskaper i
äldrevård.
Studerande känner till,förstår, kan analysera
och utveckla de för skolhälso- och
studenthälsovården centrala delområden. Känner
företagshälsovårdslagstiftningen. Studerande
utför arbetsplatskartläggningar och
hälsogranskningar. Studerande känner till
rehabiliteringssystemet samt framtidsutsikterna
för företagshälsovården. Studerande förstår den
medicinska preventionens innebörd och relevans
då det gäller befolkningens hälsa, sjuklighet
och dödlighet. Studerande förstår historiens
betydelse för hälsovårdsutvecklingen.
Studerande behärskar hälsovårdens begrepp,
modeller och teorier.

Innehåll

Skolhälsovård (2sp)
Studerande hälsovård
Företagshälsovård (2 sp)
Arbetsmedicin (1 sp)
Öppenvårdslära (2 sp)
Projektarbete(1 sp)
Hälsovårdlärans teori (2 sp)

Förkunskaper

Klinisk vård 1, 2 och 3
Läkemedelsbehandling och räkning
Hemvård och öppenvård
Psykiatrisk vårdlära

Kursen ersätter följande kurser

Skolhälsovård (2012)
Företagshälsovård (2012)
Arbetsmedicin (2012)
Projektarbete och vårdutveckling för
hälsovårdare (2012)

Mer information

obligatorisk närvaro vid övningar
(hållningsundersökningar) - obs! ett krav för
att gå ut på praktik inom skolhälsovården
Studiebesök och rapport över deltagande i 1
tillfälle för föreläsning på
Arbetshälsoinstitutet (se separat
lista)Deltagande och rapport över två tillfälle
på fredagsmeeting på Arbetshälsoinstitutet(se
innehållet på hemsidan www.ttl.fi Extern länk

Litteratur

Aktuella doktorsavhandlingar och artiklar
Andersen E. & Schwencke E. Projektarbete - en
vägledning för studenter, 1998,
Studentlitteratur ISBN: 91-44-00890-2
Antti-Poika M et al: Työperäiset sairaudet,
Työterveyslaitos, 1993
Antti-Poika M.&al. Työterveyshuolto, 2003,
Duodecim
Arbetskyddscentralen, 2007 Arbetshälsa ger
resultat, Druvanmodellen,E-post: info@ttk.fi, ISBN 91-
44-02737-0
Arbetsskyddslagen 738/2001 (Finlex)
Edling C & Nordberg G & Nordberg M, Hälsa och
miljö -en lärobok i arbets- och miljömedicin,
2000, Studentlitteratur, ISBN: 91-44-01130-X
Företagshälsovårdslagen 1383/2001 (Finlex)
Haarala P. et al. 2008, Terveydenhoitajan
osaaminen, Edita. ISBN: 978-951-37-4930-9

Juutilainen H. Työterveyshoitajan
käsikirja,2004, Edita. ISBN:951-37-4006-4
Kallenberg K & Larsson G. 2000, Människans
hälsa, livsåskådning och personlighet, Natur
och kultur, Falun
Karhula Anna-Liisa (red.) Terveystarkastukset
työterveyshuollossa, Institutet för
arbetshygien, 2006, ISBN 951-802-522-3
Kirkevold M. Omvårdnadsteorier analys och
utvärdering
Medin J. & Alexandersson K. 2000, Begreppen
hälsa och hälsorämjande-en litteraturstudie,
Studentlitteratur
Onninen B. Livets positiva sida, en kvalitativ
studie bland unga
Seedhouse D. Health promotion, Philosophy,
Prejudice and Practise, 2006, John Wiley &
Sons, Ltd, ISBN 13: 978-0-4704732-9
Sivonen K. & Krogerus-Therman I. Den totala
hälsan- en introduktion till hälsovårdslära,
1998, Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44-
27331-2
Sivonen K. & Klockars M. Upplevd hälsa och
hälsovård på Kimitoön med tillhörande arkipelag
Rapport 1/2005
Tamm M. Modeller för hälsa och sjukdom
Terveydenhoitaja tidskrift
Työ, Terveys, Turvallisuus tidskrift
Uitti J.et Taskinen Helena, red.; Työpereäiset
sairaudet, 2011, Työterveyslaitos
Vainio et al. Kemikaalit ja työ,
Työterveyslaitos, 2005
Työperäiset sairaudet; Uitti J. & Taskinen H.
et al, Työterveyslaitos, 2011
Westerholm P. et al. 2005, Praktisk etik i
arbetsmedicin, Studentlitteratur. ISBN: 91-44-
02737-0
Wärnå C. Dygd och hälsa, doktorsavhandling, Åbo
Akademis förlag, ISBN: 951-765-094-9

tentamenslitteratur för skolhälsovården:
1. STAKES, 2002: Skolhälsovården 2002 ; en
handbok för skolhälsovårdare, läkare,
grundskolor och kommuner. Stakes handböcker
2002:54. ISBN 951-33-1354-9 (motsvarande finska
version finns tillgänglig i nätversion
(www.thl/verkkojulkaisut Extern länk) eller Terho et al,
2002: Kouluterveydenhuolto . Helsinki :
Duodecim, 2002 Gummerus
2. Mäki P. et al (toim) 2014.
Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen &
inom skolhälsovården
metodhandbok. THL, Opas 31. (på svenska enbart
i bokform)
Terveystarkastukset lastenneuvolassa &
kouluterveydenhullossa. Menetelmäkirja. THL
opas 14. Tillgänglig på finska på
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-305-5 Extern länk
De delar som hör till skolhälsovården spec. s.
20-23, kap 3, kap 4, s.69-71, s.77-79,kap.9.4,
kap. 13.5.2, kap 13.5.3, kap 14, bilagorna
7,16,17,18
3. Kvalitetsrekommendation för skolhälsovården.
Social- och hälsovårdsministeriets handböcker
2004:9. Tillgänglig i nätversion , se
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han Extern länk
dle/10024/74656/Opp200409.pdf?sequence=1
4. Statsrådets förordning om
rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård för barn och unga. 380/2009
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/2009038 Extern länk
0
5. Social- och hälsovårdsministeriet. 2010.
Rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård. Motiveringar till och
tillämpningsanvisningar för förordningen
(380/2009) följande sidor: 26-38, 49-59, 61-70,
103-104
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3059-9 Extern länk
6. Lag om elev- och studerandevård 1.8.2014
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131287 Extern länk
7. Föreläsningsanteckningar, utdelat
material samt av föreläsarna anvisad övrig
litteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Nätbaserade - 62 timmar
 • Seminarier - 15 timmar
 • Simuleringar och övningar i öppenvård - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Företagshälsovårdstentamen våren 2017
Hemtentamen i arbetsmedicin hösten 2016
Tentamen i hälsovårdslärans teori meddelas senare
Tentamen i skolhälsovård januari 2017

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Kukkonen Göta
 • Sievers Hannele

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2016-01-29 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning