Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Svenska: Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att skriva rapporter och andra dokument relaterade till arbetslivet. Studenten kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker.
Finska: Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana skriftliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studentens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Läranderesultat

Svenska: Målsättningen med kursen är att studenten känner till grundelementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Studenten innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.
Finska: Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i skrift och på högskolenivå. Studenten lär sig utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig skriftligt på finska i arbetslivet.

Innehåll

Svenska: Ordkunskap, språkriktighet, mötesteknik, brev och rapporter.
Finska: Vårdterminologi och facktexter, mötesteknik, meddelanden och anvisningar, rapporter, språkriktighet och språkvård.

Förkunskaper

Svenska: Gymnasienivå eller motsvarande.
Finska: Kunskapsnivå i finska minst B1 (europeiska referensramen för språk).

Kursen ersätter följande kurser

Kursen ersätter en del av Vårdfinska-kursen, 5 sp.

Mer information

Kursen är uppdelad i 2 studiepoäng finska och 3 studiepoäng svenska.

Litteratur

Svenska:
Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet.
Språkrådet: Svenska skrivregler
Finska: av läraren sammanställt material

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
  • Praktiska övningar - 18 timmar
  • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer i svenska:
Examination 1 mötestermer 20 p
Examination 2 förhör 50 p
Examination 3 rapport 20 p
Examination 4 dokumentpärm 16 p
Examination 5 muntlig prestation, utvärdering 4 p

Finnish:
Mötesdokument och aktiviet i mötesövning 15 %
Forskningsrapport 25 %
Skriftlig tentamen 60%

Finska: skriftlig tentamen: 5.12.2013
muntlig tentamen: 10.12.2013 och
17.12.2013

Lärare

  • Lehtola Minna
  • Stolt Kerstin
  • Lindroos Camilla

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-12-05 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning