Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden:
- kan analysera nationella och globala
processer som förorsakar ojämlikhet och
förfördelning samt kan motverka
marginalisering.
- Känner till socialtrygghetssystem inom den
offentliga, privata samt tredje sektorn och
behärskar socialhandledning.
-kan tillämpa och utvärdera klientarbetets
teoretiska orienteringsgrund och metoder
-kan klientcentrerat utvärdera och dokumentera
klientarbetet
- känner till respektive områdets juridiska
föreskrifter och kan tillämpa den centrala
lagstiftningen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden kunna
TEMA 1:
- identifiera och förklara utslagning och
utsatthet, samt känna till faktorer som kan
leda till detta.
- analysera aktuella sociala problem och deras
konsekvenser för enskilda individer och
samhället

TEMA 2:
- utreda klientens/ brukarens rättigheter och
möjligheter att få adekvat social service och
handledning.
- Förklara och ge exempel på hur man kan handleda
klienter på ett delaktighetsfrämjande sätt
- redogöra för relevant lagstiftning som styr
social service
- diskutera olika former och metoder av
socialt- och socialpedagogiskt
förändringsarbete.

Innehåll

Kursen delas in i två teman:
Tema 1. Social utsatthet och sociala problem.
Tema 2. Social service och klientarbete

Centrala begrepp:
Sociala risker,sociala problem,
multiproblematik
stigmatisering, marginalisering,
utsatthet/exklusion
social inklusion, socialt stöd,
social service,socialhandledning,
servicehandledning,
brukarperspektiv,
interaktion,etiskt förhållningssätt.

Förkunskaper

Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält
Människans utveckling ur ett
livscykelperspektiv.
och särskilt kurserna: Sociala förhållanden och
livsvillkor
Socialpedagogisk handlingskompetens

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Examinationskrav - För godkänd kurs krävs
följande:

* Godkänd närvaro i obligatoriska moment:
Basgruppsarbete, gästföreläsningar (se tiderna
i
ARBS)
studiebesök samt seminarium (datum meddelas
senare)

*Godkänd Kick-off uppgift

*Godkänt basgruppsarbete (1/3)
Basgruppsträffarna är obligatoriska. Tiderna
för de olika basgruppernas
basgruppsträffar hittas via ARBS.

*Godkänd individuell uppgift (1/3) och
kamratutvärdering. Den
individuella uppgiften bedöms
med vitsord 1-5.

*Två obligatoriska studiebesök basgruppsvis
utgående från valt seminarietema.

*Godkänd seminariepresentation (1/3) Datum för
seminarium (datum meddelas senare)Obligatorisk
närvaro.

*Färdighetsträningar i form av
dokumenteringsövning och kommunikationsövning
(motiverande samtal). Se tider i ARBS.

Litteratur

Central litteratur
Tema 1
Giddens, A. Sutton, P. (2021) Sociologi. Lund.
Studentlitteratur. Speciellt kap. 12: Fattigdom,
social exkludering och välfärd och kap 19
Kriminalitet och annat avvikande beteende.
Lalander, P. & Svensson B. (red). 2014. Perspektiv
på social utsatthet. Lund. Studentlitteratur.
Leeman, L. & Hämäläinen, R-M. (2016)
Asiakasosallisuus, sosiaalinen osallisuus ja
matalan kynnyksen palvelut. Pohdintaa käsitteiden
sisällöstä. Yhteiskuntapolitiikka (2432).
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/13135 Extern länk
0/YP1605_Leemann%26Hamalainen.pdf?
sequence=2&isAllowed=y
Madsen.B. 2006. Socialpedagogik: integration och
inklusion i det moderna samhället. Lund.
Studentlitteratur.
Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.). 2013. Perspektiv
på sociala problem. Stockholm. Natur och Kultur.
Nivala, E. 2005. Citizenship and Social Pedagogy.
Sosiaalipedagoginen aikakausikirja 2005/6 ss 115-
123.
Rosengren, Å. m fl. (2019) Socionomstuderandenas
förståelse av begreppet delaktighet.
Sosiaalipedagoginen aikakausikirja.
https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/vi Extern länk
ew/70239
Swärd, H.2008. Hemlöshet. Lund. Studentlitteratur
Johansson, K. & Wirbing, P. 2008. Riskbruk och
missbruk. Alkohol-läkemedel-narkotika.
Uppmärksamma, motivera och behandla inom
primärvård, socialtjänst och psykiatri. Stockholm.
Natur och Kultur.

Tema 2
Askheim, O-P, Starrin, P. (2007). Empowerment: I
teorin och praktik. Gleerups.
Cederlund, C. & Berglund, S-A. (2014)
Socialpedagogik- pedagogiskt socialt arbete.
Stockholm. LiberAB
Helminen, J. (2013) Päämääränä sosiaalialan
ammattilaisuus: Sosiaaliohjaajien näkemyksiä
ammattialasta ja alan tulevaisuuskuvasta.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-647-9 Extern länk
Cederlund, C m fl. (2020). I huvudet på en
socialpedagog. En studie om yrkesverksamma
välfärdsarbetare och deras föreställningar om
socialpedagogik.
https://www.diva Extern länk-
portal.org/smash/get/diva2:1503522/FULLTEXT01.pdf
Helminen, J. (2016). Sosiaaliohjaus: Lähtökohtia
ja käytäntöjä. Helsinki. Edita. Speciellt kapitlen
Sosiaaliohjaus asiakastyössä och Aikuisten ja
ikääntyvien parissa tehtävä sosiaaliohjaus.
Laanterä, S. & Saunders H. (red) 2020. Sosiaali-
ja terveysalan ammattilaisten geneerinen
osaaminen. Speciellt följande artiklar:
? Asiakaslähtöisen osaamisen sisällön
tarkastelua sosiaali- ja terveysalan kontekstissa
? Aspekter på handlednings-och
rådgivningskompetens
? Palvelujärjestelmäosaaminen
? Kännedom om lagstiftning och etisk
kompetens
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3432 Extern länk
83/URNISBN9789523442535.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Näkki, P. & Sayed, T. (red.) (2015) Asiakastyön
menetelmiä sosiaalialalla. 2015. Helsinki. Edita

Referenslitteratur
Barth, T.(red.)2006. Motiverande samtal-MI. Att
hjälpa en människa till förändring på hennes
egna villkor. Studentlitteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 155 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Seminarium 20- 21.10.2021

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs följande:

*Godkänd förhandsuppgift.

*Godkänt basgruppsarbete (1/3)
Basgruppsträffarna är obligatoriska (bedömning
godk/underk). Tiderna för de olika
basgruppernas basgruppsträffar hittas via ARBS.

*Godkänd individuell uppgift, inklusive godkänd
kamratutvärdering. Den
individuella uppgiften bedöms med vitsord 1-5.

*Godkänd seminariepresentation.

*Färdighetsträningar i motiverande samtal och
dokumentering.
Se tider i ARBS.

*Deltagande i eventuella studiebesök/
gästföreläsningarna är obligatoriska.

Lärare

 • Cederberg Arla
 • Kiukas Carina
 • Paakkonen Heikki
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (64 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-12-31

Kursens tidtabell

Studieenheten pågår under period 1 (30.8-
24.10.20021)

Kursanmälningstid

2021-06-15 till 2021-09-04

Examinationsformer

 • 2021-09-23 - Tentamina
 • 2021-10-20 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-28 09:15 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Nästudiedag, online Länk Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62773171437 Meeting ID: 627 7317 1437 Cederberg Arla
2021-08-28 10:45 - 12:15 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 9 Basgruppsträff - ny utgångspunkt. med handledaren, online Cederberg Arla
2021-08-28 10:45 - 12:15 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Med handledare på distans Carina Kiukas is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Socialpedagogiskt arbete med vuxna basgruppsarbete Time: Aug 28, 2021 10:45 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66403581241 Meeting ID: 664 0358 1241 Join by SIP 66403581241@109.105.112.236 66403581241@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 664 0358 1241 Kiukas Carina
2021-08-28 13:00 - 14:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer På distans med handledare     __________Carina Kiukas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Socialpedagogiskt arbete med vuxna basgruppsarbete Time: Aug 28, 2021 10:45 AM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66403581241     Meeting ID: 664 0358 1241   Join by SIP 66403581241@109.105.112.236 66403581241@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 664 0358 1241 ______________________________________________________________________ Kiukas Carina
2021-08-30 09:00 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Tid reserverad för kick -off uppgiften, självständigt arbete. (se Itslearning för närmare information) Cederberg Arla
2021-08-31 09:15 - 12:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Tid reserverad för kick -off uppgiften, självständigt arbete. (se Itslearning för närmare information) Cederberg Arla
2021-09-01 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Introduktion till kursen + föreläsning om risksamhället. Online, https://arcada.zoom.us/j/69801568447 Meeting ID: 698 0156 8447 Cederberg Arla
2021-09-01 12:30 - 14:00 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 3 Basgruppsträff med handledaren- ny utgångpunkt Paakkonen Heikki
2021-09-01 14:15 - 15:45 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff - på campus Paakkonen Heikki
2021-09-02 13:00 - 14:30 B328 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff bas 1 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63118553054   Meeting ID: 631 1855 3054   Join by SIP 63118553054@109.105.112.236 63118553054@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 631 1855 3054   Med handledare Sigfrids Ingmar
2021-09-02 14:30 - 16:00 B328 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66059234354   Meeting ID: 660 5923 4354   Join by SIP 66059234354@109.105.112.236 66059234354@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 660 5923 4354   Med handledare Sigfrids Ingmar
2021-09-03 09:00 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Ekonomisk utsatthet som riskfaktor för marginalisering./ES Tid reserverad för att se på bandad föreläsning. Föreläsningen finns tillgänglig på itslearning. Läs igenom artiklarna nedan för att fräscha upp tidigare kunskaper innan föreläsningen. Uppgifter och gruppindelningar som nämns i föreläsningen behöver ni inte beakta. Sliderna börjar fungera en bit in i föreläsningen:) https://vatt.fi/sv/-/koyhyys-pitkittyy-suomessa https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/06/fattigdomens-anatomi-sa-har-ser-den-finlandska-fattigdomen-ut
2021-09-03 12:30 - 14:00 A510 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer BAS 4 Utgångspunkt med handledare, på campus Söderström Eivor
2021-09-07 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff -utan handledare Paakkonen Heikki
2021-09-07 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 3 Basgrupp- utan handledare. Paakkonen Heikki
2021-09-07 13:00 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Tid reserverad för att ta del av föreläsning Arbete, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik. /ES Föreläsningen finns tillgänglig på itslearning.
2021-09-07 18:15 - 19:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på distans utan handledare Kiukas Carina
2021-09-07 18:15 - 19:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på distans utan handledare Kiukas Carina
2021-09-08 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff bas 1 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2021-09-08 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff utan handledare (ni kan välja om ni träffas online eller fysiskt) Cederberg Arla
2021-09-08 10:15 - 11:45 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2021-09-08 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer BAS 4 Utan handledare, on line Söderström Eivor
2021-09-08 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer FöreläsningPsykisk hälsa och ohälsa. Jukka Piippo /Bandad föreläsning i itslearning
2021-09-09 17:00 - 18:15 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 9 Basgruppsträff med handledaren (på distans) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64952783542 Meeting ID: 649 5278 3542 Cederberg Arla
2021-09-13 12:30 - 14:00 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff bas 1 Med handledare Sigfrids Ingmar
2021-09-13 14:30 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Föreläsning Riskbruk, missbruk och beroende-samt följder av missbruk /ES     Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2021-09-13 17:15 - 18:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på distans med handledare   Carina Kiukas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Basgruppsarbete 13.9 Time: Sep 13, 2021 05:15 PM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64954897829   Meeting ID: 649 5489 7829   Join by SIP 64954897829@109.105.112.236 64954897829@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 649 5489 7829 Kiukas Carina
2021-09-13 18:30 - 19:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Carina Kiukas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Basgruppsarbete 13.9 Time: Sep 13, 2021 05:15 PM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64954897829   Meeting ID: 649 5489 7829   Join by SIP 64954897829@109.105.112.236 64954897829@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 649 5489 7829 Kiukas Carina
2021-09-14 09:15 - 10:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 3 Basgruppsträff utan handledare.Rapport lämnas in i Itslearning online Paakkonen Heikki
2021-09-14 11:00 - 12:30 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff utan handledare. Rapport lämnas in i Itslearning. Online Paakkonen Heikki
2021-09-14 12:15 - 13:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer BAS 4 med handledare, on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,177955864#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 177 955 864# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Jyjora Liza
Söderström Eivor
2021-09-15 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Webinarie_ Våld i nära relationer. AC länken: https://arcada.zoom.us/j/66478561492 Meeting ID: 664 7856 1492 Cederberg Arla
2021-09-15 12:00 - 13:30 B328 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Med handledare Sigfrids Ingmar
2021-09-15 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff - med handledaren. Online. Här kommer länken på nytt H Arla ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,230456817#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 230 456 817# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2021-09-15 18:30 - 19:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 9 Basgruppsträff på distans- utan handledare ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,95072890#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 950 728 90# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2021-09-16 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff- utan handledare Paakkonen Heikki
2021-09-16 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 3 Basgruppsträff- utan handledare Paakkonen Heikki
2021-09-16 18:00 - 19:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på distans utan handledare Kiukas Carina
2021-09-17 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer BAS 4 utan handledare, på campus Söderström Eivor
2021-09-17 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff. Utan handledare Cederberg Arla
2021-09-20 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2021-09-20 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff bas 1 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2021-09-21 09:00 - 10:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61875808253   Meeting ID: 618 7580 8253   Join by SIP 61875808253@109.105.112.236 61875808253@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 618 7580 8253   Kriminologi Sigfrids Ingmar
2021-09-21 12:15 - 13:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 3 Basgruppsträff- med handledaren Paakkonen Heikki
2021-09-21 18:15 - 19:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på distans utan handledare Kiukas Carina
2021-09-22 09:15 - 10:45 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff med handledaren   TILLÄMPNING Paakkonen Heikki
2021-09-22 12:30 - 14:00 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff.Tillämpning, med handledare, på campus Cederberg Arla
2021-09-23 12:30 - 14:00 B517 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer BAS 4 tillämpning med handledare, på campus Söderström Eivor
2021-09-24 09:00 - 10:30 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff bas 1 Med handledare (Tillämpning) Sigfrids Ingmar
2021-09-24 12:30 - 14:00 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Med handledare (tillämpning) Sigfrids Ingmar
2021-09-24 16:30 - 21:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- Hej! Här kommer Zoom kommer länken till närstudiedagen fredag 24.9 kl 16.30-21.00.  Dagen börjar med läsårs info /amanuensen Maria Enoksson. Efter det följer en föreläsning om motiverande samtal (samma Zoom länk) . Efter det har ni antingen basgruppsträff eller basgruppsvis färdighetsträning i motiverande samtal ? kolla nedan vilken länk som gäller!     ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63152338464   Meeting ID: 631 5233 8464   https://arcada.zoom.us/j/63152338464   Meeting ID: 631 5233 8464  Kl 16.30 Välkommen  kl 16.35 Läsårsinfo. Amanuens Maria Enokson  kl 17.05- 17.15 Paus  kl 17. 15 - 18.15 Föreläsning om motiverande samtal /Arla Cederberg kl 18.15 -19.30   Basgrupp 7 ? Basgruppsträff  - Den här  Zoom länken Basgrupp 8 Färdighetsträning i motiverande samtal Teams- skild länk i outlook Basgrupp 9 Färdighetsträning i motiverande samtal  Teams ? skild länk i outlook kl 19.30- 20.45  Basgrupp 7 ? Färdighetsträning i motiverande samtal  -  Teams- skild länk i outlook Basgrupp 8- Basgruppsträff ? Den här Zoom länken Basgrupp 9 -  Basgruppsträff - Teams- skild länk i outlook 20.45 -21.00  Kort avslutning  (alla) ? Den här Zoom-länken    Välkommen!   Häls Arla     Join by SIP 63152338464@109.105.112.236 63152338464@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 631 5233 8464   Närstudiedag Backlund Per
Cederberg Arla
Kiukas Carina
2021-09-24 18:15 - 19:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på kampus med handledare Kiukas Carina
2021-09-24 19:30 - 20:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på kampus med handledare Kiukas Carina
2021-09-27 09:15 - 10:30 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 3 Basgruppsträff på campus - ny utgångspunkt Paakkonen Heikki
2021-09-27 10:45 - 12:15 B327 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgrupp 5- på campus med handledaren, ny utgångspunkt Paakkonen Heikki
2021-09-27 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66637388513 Meeting ID: 666 3738 8513 Join by SIP 66637388513@109.105.112.236 66637388513@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 666 3738 8513 Introduktion till tema 2 och föreläsning: Olika perspektiv på socialt arbete och socialpedagogiskt förändringsarbete AC Online- länken kommer senare Cederberg Arla
2021-09-28 08:30 - 10:00 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff bas 1 Med handledare (Ny utgångspunkt) Sigfrids Ingmar
2021-09-28 10:15 - 11:45 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Med handledare (ny utgångspunkt) Sigfrids Ingmar
2021-09-28 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff. Online. Ny utgångspunkt. Med handledaren Cederberg Arla
2021-09-28 14:00 - 16:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Finlandssvenska ungdomsarbetsdagar seminarium/ Helsingfors stadshus Blomqvist Boel
2021-09-28 17:15 - 18:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 9 Basgruppsträff med handledaren, på distans. Ny utgångspunkt Cederberg Arla
2021-09-29 09:00 - 15:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Finlandssvenska ungdomsarbetsdagar seminarium på Helsingfors stadshus. Blomqvist Boel
2021-09-30 10:30 - 12:00 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer BAS 4 utgångspunkt, utan handledare, on line Söderström Eivor
2021-09-30 18:30 - 20:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer På distans med handledare Kiukas Carina
2021-09-30 20:00 - 21:15 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på distans med handledare Kiukas Carina
2021-10-01 09:15 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69447355664   Meeting ID: 694 4735 5664   Join by SIP 69447355664@109.105.112.236 69447355664@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 694 4735 5664   Introduktion till uppgift i lagstiftning + tid reserverad för basgruppsvisarbete med uppgiften.Obligatoriskt Sigfrids Ingmar
2021-10-04 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Föreläsning: Social handledning. Länken kommer senare Cederberg Arla
2021-10-04 18:00 - 19:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på distans utan handledare Kiukas Carina
2021-10-04 18:00 - 19:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på distans utan handledare Kiukas Carina
2021-10-05 09:00 - 12:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer - genomgång av uppgiften i lagstiftning isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65500093232   Meeting ID: 655 0009 3232   Join by SIP 65500093232@109.105.112.236 65500093232@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 655 0009 3232   Genomgång av uppgiften i lagstiftning. Obligatoriskt Sigfrids Ingmar
2021-10-05 13:00 - 14:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2021-10-05 13:00 - 14:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff bas 1 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2021-10-05 17:15 - 18:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 9 Basgruppsträff på distans- utan handledare Cederberg Arla
2021-10-06 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62744495859   Meeting ID: 627 4449 5859   Join by SIP 62744495859@109.105.112.236 62744495859@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 627 4449 5859   Föreläsning: Servicehandledning. AC. Länken kommer senare. Cederberg Arla
2021-10-06 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer BAS 4 behöver jaga en sladd till datorn. Starta upp så joinar jag asap! Eivor med handledare, on line     ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,603972953#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 603 972 953# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Jyjora Liza
Söderström Eivor
2021-10-06 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff. bearbetning av kunskap. med handledare, online ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,337289938#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 337 289 938# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2021-10-06 14:30 - 15:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Bandad föreläsning. Service och stöd inom missbrukarvården. Bandningen finns tillgänglig på itslearning. ES Söderström Eivor
2021-10-07 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 3 Bsgruppsträff online - utan handledare Paakkonen Heikki
2021-10-07 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff. Online. Utan handledare Paakkonen Heikki
2021-10-07 17:15 - 18:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 9 Hej ? vi ska vara i zoom- var är ni ? H Arla   Basgruppsträff på distans- med handledare Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67861397180 Meeting ID: 678 6139 7180 ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,812503535# Finland, Helsinki Phone Conference ID: 812 503 535# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2021-10-08 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Föreläsning om motiverande samtal. Obligatoriskt. Online. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64564825554 Cederberg Arla
2021-10-08 12:30 - 15:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Färdighetsövning i motiverande samtal. Obligatoriskt Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64564825554 Cederberg Arla
2021-10-11 08:30 - 10:00 B327 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppstråff på campus. Med handledaren Paakkonen Heikki
2021-10-11 10:15 - 11:45 B328 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 3 Basgruppsträff, på campus, med handledaren Paakkonen Heikki
2021-10-11 10:15 - 11:45 B327 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer BAS 4 utan handledare, på campus Söderström Eivor
2021-10-11 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff. Utan handledare Cederberg Arla
2021-10-11 12:30 - 14:00 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff bas 1 Med handledare Sigfrids Ingmar
2021-10-11 14:15 - 15:45 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Hej! Det har kommit önskemål om att vi skulle ha morgondagens basgruppsträff på distans, eftersom det lär vara flera som är lite krassliga. Så här kommer zoomlänk till morgondagens (11.10) basgruppsträff.   Mvh. Ingmar Sigfrids     isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64496211447   Meeting ID: 644 9621 1447   Join by SIP 64496211447@109.105.112.236 64496211447@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 644 9621 1447   Med handledare Sigfrids Ingmar
2021-10-11 17:00 - 18:15 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på distans med handledare Kiukas Carina
2021-10-11 18:30 - 20:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på distans med handledare Kiukas Carina
2021-10-12 09:00 - 10:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62484770966   Meeting ID: 624 8477 0966   Join by SIP 62484770966@109.105.112.236 62484770966@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 624 8477 0966   Samhällspåföljder Sigfrids Ingmar
2021-10-12 11:30 - 13:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer 12.10 Föreläsning: Behovsanpassad vårdmodell och bemötande/ Jukka Piippo. Bandad föreläsning
2021-10-13 09:00 - 10:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65468514743   Meeting ID: 654 6851 4743   Join by SIP 65468514743@109.105.112.236 65468514743@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 654 6851 4743   Deltagare: Mika Koskinen Medling. Gästföreläsning Mika Koskinen Koskinen Mika
Sigfrids Ingmar
2021-10-14 09:00 - 10:30 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2021-10-14 09:00 - 10:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff bas 1 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2021-10-14 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff. Utan handledare Cederberg Arla
2021-10-14 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 3 Bsgruppsträff, utan handledare, online Paakkonen Heikki
2021-10-14 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff, utan handledare. online Paakkonen Heikki
2021-10-14 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer BAS 4 med handledare, on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,983262049#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 983 262 049# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Jyjora Liza
Söderström Eivor
2021-10-14 12:30 - 14:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Dokumenteringsövning, on line. Första delen (ca 1/2 timme) består av föreläsningsdel och presentation av uppgift. Därefter jobbar studenterna på egen hand. /ES     Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2021-10-14 17:15 - 18:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 9 Basgruppsträff på distans - utan handledare. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61157349880 Cederberg Arla
2021-10-14 18:15 - 19:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på distans utan handledare Kiukas Carina
2021-10-14 18:15 - 19:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer På distans utan handledare Kiukas Carina
2021-10-19 12:30 - 14:00 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff. Bas 2 Med handledare (tillämpning) Sigfrids Ingmar
2021-10-19 14:15 - 15:45 B326 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Basgruppsträff bas 1 Med handledare (tillämpning) Sigfrids Ingmar
2021-10-20 09:15 - 12:00 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Seminarium. Basgrupperna 1-3 presenterar. Obligatoriskt för alla. Cederberg Arla
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2021-10-21 09:15 - 12:00 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Seminarium. Basgrupperna 4-6 presenterar. Obligatoriskt för alla. Cederberg Arla
2021-10-21 13:00 - 14:15 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 6 Basgruppsträff. Tillämpning. Cederberg Arla
2021-10-22 12:30 - 14:00 A510 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer BAS 4 tillämpning med handledare, på campus Söderström Eivor
2021-10-22 13:15 - 14:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 3 Basgruppsträff med handledaren, på campus. Tillämpning Paakkonen Heikki
2021-10-22 15:00 - 16:30 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 5 Basgruppsträff med handledare, på campus. Tillämpning Paakkonen Heikki
2021-10-23 09:00 - 16:00 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 9 Närstudiedag Cederberg Arla
Kiukas Carina
2021-10-23 12:45 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer på kampus med handledare Kiukas Carina
2021-10-23 14:00 - 15:15 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer På kampus med handledare Kiukas Carina

Kurs och studieplanssökning