Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

20 sp

Kompetensmål

Studenten fördjupar sina teoretiska och yrkesmässiga kunskaper och tillämpar dem i praktiken.

Läranderesultat

Syfte med praktiken är att studerande / Harjoittelun tarkoituksena on että opiskelija
utvecklar sin förmåga att använda olika teorier i praktiskt arbete och att omsätta sina teoretiska kunskaper i detta arbete (reflekterande yrkesutövning)
Kehittää kykyään soveltaa teoreettista tietoa käytännön työssä (reflektiivinen työote)

kan bemöta olika klienter och klientgrupper på ett professionellt sätt i olika socialpedagogiska verksamhetsformer
hallitsee ammattimaisen asiakastyön erilaisissa sosiaalipedagogisissa toimintaympäristöissä

växer in i en yrkesroll och reflekterar kritiskt över olika synsätt och värderingar som han/hon blivit delaktig av i mötet med klienten och personalen (utveckling av yrkesidentitet, etisk bemötande)
kehittää ammattirooliaan ja reflektoi kriittisesti arvoja ja näkemyksiä jotka tulevat esiin sekä asiakastyössä että yhteistyössa muiden ammattilaisten kanssa (ammatti-identiteetin kehittäminen ja eettinen kohtaaminen)

reflekterar över hur den egna personen kan påverka och påverkas av själva arbetet (självkännedom och insikt)
pohtii oman persoonan merkitystä työhön(itsetuntemus ja näkemys)
Med hjälp av praktikuppgiften aktiverar sig studeranden i FUI verksamhet (forskning, utveckling och innovation) på praktikplatsen i samråd med personalen.
Harjoittelutehtävän avulla tutustuu ja kehittää omalta osaltaan TKI (tutkimus, kehitys ja innovaatio) toimintaa.

Innehåll

Studerande har möjlighet att välja sin praktikinriktning mellan
* Socialpedagogiskt arbete med den vuxna befolkningen (t ex missbrukarvård, mentalvård, handikappvård)
* Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer(t ex familjearbete, barnskydd, dagvård)
Praktikplatser föreslags av skolan!
Studerandena formulerar själv sina egna individuella praktikmålsättningar i relation till resp. praktikplats (lärarhandledning).

Förkunskaper

Grundstudier, yrkesstudier och alternativa yrkesstudier

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Obligatorisk närvaro på praktik och närstudiedagar.Studerandena har tre närstudiedagar under praktiken, datum meddelas senare.

Litteratur

Se socialpedagogiskt arbete med vuxen befolkning samt socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 27 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 85 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Praktik - 384 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 540 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 540 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Närvaro vid teoriundervisning under praktiken, godkänd praktik,och praktikuppgift.

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

v 10-21, 2.3-22.5.2015

Examinationsformer

 • 2015-05-23 - Tentamina
 • 2015-05-23 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning