Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Modulen stöder följande yrkesspecifika kompetensutveckling:
- Studeranden införlivar värderingar och yrkesetiska principer inom det sociala området.
- Studeranden kan utvärdera sitt eget handlande ur ett yrkesetiskt perspektiv.
- Studeranden kan beakta det unika hos varje enskild individ. Han/hon har erfarenhet av
utvärdering av situationer där det råder värderingskonflikter och kan och kan handla i dessa.
- Socionomen (YH) har införlivat det sociala områdets värderingar och yrkesetiska principer och
förbundit sig att följa dem.
- Studeranden är förtrogen med olika teoretiska orienteringsgrunder och metoder inom
klientarbetet.
- Studeranden har införlivat professionalitetens betydelse i interaktionen. Han/hon har
erfarenhet av interaktion och samarbete samt av att stöda klientens delaktighet.
- Studeranden kan bedöma klientens behov och att stöda dennes resurser.
- Studeranden kan tillämpa olika orienteringsgrunder och metoder i klientarbetet.
- Studeranden har erfarenhet av att stöda och handleda klienter i deras vardag.
- Studeranden känner till servicesystemets juridiska föreskrifter och informationssystem.
- Studeranden förstår betydelsen av medborgarnas delaktighet.

Målsättningen med kursen är att studeranden granskar funktionshinder i samhället ur olika perspektiv. Vidare skall studerande tillägna sig fördjupade kunskaper om handikappolitik och om samhällets stödåtgärder för personer med funktionsnedsättning och funktionshinder.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden kunna
- förstå och kritiskt granska olika teoretiska synsätt och modeller inom funktionshinderområdet.
- redogöra för de övergripande strategier och program som styr handikappolitiken och därmed verksamheten inom området.
- diskutera aktuella frågor inom handikappolitiken som berör funktionshindrades ställning i samhället.
- informera om de tjänster och stödåtgärder som olika välfärdsaktörer i vårt samhälle erbjuder personer med funktionshinder.
- redogöra och argumentera för sin egen syn på funktionsnedsättning och funktionshinder.

Innehåll

Studiehelheten innehåller basgruppsträffar, erbjudanden, studiebesök, case-uppgift, tematräff och självstudier angående:
- Synsätt och perspektiv på funktionshinder
- Handikappolitik och stödåtgärder

Förkunskaper

Människan i välfärdssamhället:
Lärande och introduktion till socialpedagogiken
Människan ur ett livscykelperspektiv
Sambanden mellan människan och hennes omgivning
Människans välfärd och det finländska samhället

Mer information

- Basgruppsarbetet är obligatoriskt
- Tematräff obligatorisk
- Skriftlig Case-uppgift: lagstiftningen (its-l)
- PBL-examination 26.9.
- Gästföreläsningar obligatoriska 18.9.
Information om PBL-examinationen ges 15.9.

Litteratur

Rekommenderad litteratur Tema 1

Gustavsson, A. (red.) 2004. Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur. (särskilt kapitel 2,3, 4, 5, 7).

Handbok för handikappservice. 2014. THL. Tillgänglig: http://www.thl.fi/sv/web/handbok-for-handikappservice Extern länk. Hämtat 26.8.2014

Lindqvist Rafael. 2012. Funktionshindrade i välfärdssamhället. Malmö: Gleerups.

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna samhället. Lund:Studentlitteratur. (särskilt kapitel 3-7).

Social- och hälsovårdsministeriet. 2006. Statsrådets redogöelse om handikappolitiken 2006. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2006:10. Rapporten finns på Social-och hälsovårdsminsiteriets webbplats www.stm.fi Extern länk
http://www.stm.fi/julkaisut/julkaisuja-sarja/nayta/_julkaisu/1062375#fi Extern länk

Smedsby, B., Dahl, T. 2002. WHO:s nya klassification funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.. En presentation av ICF. Socialmedicinsk tidskrift, 6, 486-495.

Starrin, B. 2000. Empowerment och funktionshinder. I: Brusén, P. Hydén, L-C (red.) 2000. Ett liv som andra: livsvillkor för personer med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur., 71-94.

Östnäs, A. 2007. Norm och normalisering inom handikappvetenskap och handikappidrott. I: Svenssson, K. (red.) Normer och normalitet i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur, 63-76

Övrig referenslitteratur Tema 1

Barnes, C., Mercer, G., Shakespear, T. 2000. Understanding disability. I: Exploring disability. A sociological introduction. Camebridge, Polity Press., 10-38.

Barron, Karin (red.). 2004. Genus och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Björkman, T. 2005. Stigma. I Bunt, D. & Hansson, L. (red.) Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation och effektiva vård och stödinsatser., 57-72.

Brusén, P. Hydén, L-C (red.) 2000. Ett liv som andra: livsvillkor för personer med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Fagerberg, G. 2002. Design for all. I: Sjöberg (red.). Arbetsliv och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur., 199-210.OBS! Finns även som e-bok i ELib.

Gotthard, L-E. 2010. Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Stockholm: Bonniers. Kap. 2-3.

Grönvik, L. 2005. Funktionshinder – ett måntydigt begrepp. I: Söder, M (red.). Forskning om funktionshinder. Problem, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 37-62.

Gustavsson, A. 2001. Inifrån utanförskapet. Om att vara annorlunda och delaktig. Lund: Studentlitteratur

Holmström, M.G. 2005. Den sociala modellen. I: Danemark (red.). Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp. Lund: Studentlitteratur

Karjalainen, V., Vilkumaa, I. (toim.) 2004. Kuntoutus kanssamme: ihmisen toimijuuden tukeminen. Helsinki: Stakes.

Kristiansen Kristjana, Vehmas Simo and Shakespeare Tom (edited). 2010. Arguing about disability. Philosophical perspectives. London: Routledge.

Lindqvist Ann-Marie. 2008. Delaktighet för personer med utvecklingsstörning i en forsknings- och omsorgskontext granskat ur ett medborgarperspektiv. Helsingfors: FSKC Rapporter 5/2008

Lindqvist Ann-Marie. 2009. Handikappservice i svenskfinland: en förundersökning. Helsingfors: FSKC Rapporter.

Malm M. Matero M, Repo M och Talvela E-L. 2006. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. Kap. 1-2, 4 och 17

Nirje, Bengt 2003. Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur.

Nordiska ministerrådet. 2010. Aktuellt i Norden - Handikapperspektivets synlighet inom fem politikområden. Tillgänglig: http://www.nordicwelfare.org/ Extern länk

Peterson, G., Ekensteen, W. Rydén, O. 2006. Funktionshinder och strategival. Om att hantera sig själv och sin omvärld. Lund. Studentlittetratur

Repstad Pål. 2005. Sociologiska perspektiv i vård och omsorg och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur

Räty, T. 2003. Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Helsinki: Kynnys ry.

Sjöblom Stina. 2008. ”Har de blivit hjälpta så att de har blivit stjälpta?” En studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice. Helsingfors: FSKC Rapporter 2/2008

Socialstyrelsen. 2003. ICF- Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Rapporten kan laddas ner från Socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se Extern länk

Tideman, M. 2000. Normalisering och kategorisering. Om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning (särskilt kapitel 2). Lund: Studentlitteratur.

Tideman, M. (red.) 2007. Perspektiv på funktionshinder & handikapp. Lund: Studentlitteratur

Tössebro, Jan (red.) 2004. Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Lagstiftning som berör rätten till social service för personer med funktionshinder

Lagarna hittar ni under www.finlex.fi/sv/ Extern länk
Välj Lagstiftning  Uppdaterad lagstiftning

Socialvårdslag 710/1982.
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000.
Lag om service och stöd p.g.a. handikapp 380/1987.
Förordning om service och stöd p.g.a. handikapp 759/1987.
Lag ang. specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977.
Lag om handikappförmåner 570/2007.
Lag om lika behandling 21/2004.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 24 timmar
 • Självstudier - 87 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • case uppgift om lagstiftningen

Examinationskrav

Bedömning av kursen "Funktionshinder i samhället" (5sp). Alla delar bör vara godkända för registrering (5 sp.):
- Case-uppgift (underkänd/godkänd)
- Tematräff (underkänd/godkänd)
- Studiebesök närvaro GK
- Basgruppsvitsord (50%) skala 1-5
- PBL-examination (50%) skala 1-5

Lärare

 • Gustavson Mia
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar
 • Silius-Ahonen Ellinor
 • Sundell Solveig

Examinator

Nordlund-Spiby Rut

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

P1 29.8-26.9.2014

Examinationsformer

 • 2014-09-26 - Tentamina
 • 2014-09-23 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-09-24 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning