Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att inhämta central kunskap kring barns lärande och utveckling.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- kunna reflektera över hur man på bästa sätt ser och bemöter barns behov i pedagogisk verksamhet.
- beskriva vad socialpedagogiken innebär inom dagvården.
- kunna visa på lekens mångfasetterade betydelse för barnet.
- känna till grundprinciperna för pedagogisk planering, förverkligande och utvärdering av pedagogisk verksamhet med barn.
- kunna förklara lärande ur ett barnperspektiv

Innehåll

Barnpedagogik

Centrala begrepp

pedagogisk helhetssyn
mål, medel, metod
kvalitet
växelverkan/interaktion
individualitet, grupptillhörighet
relation, kontakt, trygghet
delaktighet, gemenskap

Förkunskaper

Barnasyn och uppväxtmiljön

Litteratur

Helenius, A., Karila, K. Munter, H., Mäntynen, P., Siren-Tiusanen, H. 2001.
Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita.
Helsinki: WSOY. 289 s. ISBN: 951-0-25675-7.
Hujala, E., Puroila, A-M., Parrila-Haapakoski, S. & Nivala, V. 2007. Päivähoidosta
varhaiskasvatukseen. Jyväskylä: Varhaiskasvatus 90 Oy. 243 s. ISBN: 951-97374-1-3.
Juul, J. & Jensen, H.2010. Relationskompetens i pedagogernas värld. Stockholm:Liber.
Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. 2006. Lärandets grogrund. Lund: Studentlitteratur.
152 s. ISBN: 9789144015224.
Stakes. 2003. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Helsinki: Stakes. 48 s. ISBN: 951-33
1540-1.(Grunderna för planen för småbarnsfostran. Den andra korrigerade upplagan 2005)
Valda artiklar presenteras i samband med kursstarten.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro vid basgruppsträffar och vid seminarierna.

Bedömningen baserad på
basgruppsvitsord 33% skala 1-5
seminarieprestation 33% skala 1-5
PBL examination 33% skala 1-5

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Kiukas Carina
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Silius-Ahonen Ellinor
 • Wickholm Linda

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

 • 2014-04-10 - Tentamina
 • 2014-04-08 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning