Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att åskådliggöra
sambanden mellan människan och hennes omgivning.
Kursen ingår i studiehelheten Människan i
välfärdssamhället och stöder följande
yrkesspecifika kompetensutveckling:
- Studeranden känner till det sociala områdets
värderingar och yrkesetiska principer. Han/hon kan
identifiera yrkesetiska principer i Socionomens
(YH) arbete och kan bedöma och beskriva deras
betydelse.
- Studeranden inser betydelsen av att reflektera
samt har grundläggande färdigheter i att
reflektera.
- Studeranden känner till olika
människosyner och är medveten om sin egen.
- Studeranden känner till olika skeden i
människans normala utveckling. Han/hon förstår
olika livssituationers betydelse för individens
tillväxt och utveckling.
- Studeranden känner till servicesystem som
stöder välfärd och social trygghet.
- Studeranden känner till grundläggande
välfärdsteorier och förstår välfärdssamhällets
förändringar.
- Studeranden förstår att begreppet socialt är
mångdimensionellt.
- Studeranden förstår samhälleliga strukturers och
processers betydelse för individers liv och
samfunds existens.
- Studeranden har kunskap om förfaringssätt inom
samhälleligt beslutfattande.
- Studeranden förstår betydelsen av medborgarnas
delaktighet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- identifiera de processer och den dynamik som
sker i gruppen.
- redogöra för centrala begrepp inom sociologin
och socialpsykologin.
- beskriva människans centrala mikromiljöer samt
diskutera sambanden mellan mikro-, meso-, exo- och
makronivåerna.

Innehåll

Sambanden mellan människan och hennes omgivning

Mer information

Basgruppsträffarna har obligatorisk närvaro. Tiderna
för de olika basgruppernas basgruppsträffar hittas
via ARBS.

Litteratur

Angelöv, B. & Jonsson, T. 1990. Introduktion till
socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur.

Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, C. 2000
Socialpsykologi. Malmö: Liber.

Giddens, A. 2003. Sociologi. Lund:
Studentlitteratur.

Jallinoja, R. 1990. Introduktion till
familjesociologi. Helsingfors:
Utbildningsstyrelsen.

Jallinoja, R. 2000. Perheen aika. Helsinki: Otava.

Nilsson, B. 1993. Individ och grupp. Lund:
Studentlitteratur.

Nilsson, B. 1996. Socialpsykologi. Lund:
Studentlitteratur.

Olofsson, P-O. & Sjöström, B. 1993. Existens och
sociala relationer: skiss till en
existentialistisk socialpsykologi. Lund:
Studentlitteratur.

Sulkunen, P. 1999. Introduktion till sociologin.
Begrepp och perspektiv. Porvoo-Helsinki-Juva:
WSOY.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 2 timmar
 • Basgruppsarbete - 19 timmar
 • Självstudier - 96 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Arla Cederberg
 • Brantberg Bettina
 • Burman Nina
 • Ingmar Sigfrids
 • Nordlund-Spiby Rut

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning