Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att orientera studerande
i socialpedagogik med fokus på lärande.
Kursen ingår i studiehelheten Människan i
välfärdssamhället och stöder följande
yrkesspecifika kompetensutveckling:
Studeranden känner till det sociala områdets
värderingar och yrkesetiska principer. Han/hon kan
identifiera yrkesetiska principer i Socionomens
(YH) arbete och kan bedöma och beskriva deras
betydelse.
Studeranden inser betydelsen av att reflektera
samt har grundläggande färdigheter i att
reflektera.
Studeranden känner till olika människosyner och är
medveten om sin egen.
Studeranden känner till olika skeden i människans
normala utveckling. Han/hon förstår olika
livssituationers betydelse för individens tillväxt
och utveckling.
Studeranden känner till servicesystem som stöder
välfärd och social trygghet.
Studeranden känner till grundläggande
välfärdsteorier och förstår välfärdssamhällets
förändringar.
Studeranden förstår att begreppet socialt är
mångdimensionellt.
Studeranden förstår samhälleliga strukturers och
processers betydelse för individers liv och
samfunds existens.
Studeranden har kunskap om förfaringssätt inom
samhälleligt beslutfattande.
Studeranden förstår betydelsen av medborgarnas
delaktighet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna
- arbeta enligt grundprinciperna i problembaserat
lärande
- beskriva socionomens kärnkunnande
- förklara socialpedagogikens grundbegrepp
- reflektera över den människosyn och samhällssyn
som till grund för socialpedagogiken

Innehåll

Lärande och introduktion till socialpedagogik

Mer information

Basgruppsträffarna har obligatorisk närvaro. Tiderna
för de olika basgruppernas basgruppsträffar hittas
via ARBS. It´s learning kommer att användas under
kursen.

Litteratur

Boud, D., Feletti, G.I. (toim.) 1999.
Ongelmalähtöinen oppiminen . Uusi tapa oppia.
Helsinki: Terra Cognita.

Brantberg, B. 2001. Problembaserat lärande: en
introduktionsbok för studerande. Helsingfors:
Utbildningsstyrelsen.

Egidius, H. 1999. Problembaserat lärande – en
introduktion för lärare och lärande. Lund:
Studentlitteratur.

Eriksson, L. & Markström, A-M. 2000. Den
svårfångade socialpedagogiken. Lund:
Studentlitteratur.

Hård af Segerstad, H., Helgesson, M., Ringborg, M.
& Svedin, L. 1997. Problembaserat lärande. Idén,
handledaren och gruppen. Stockholm: Liber.

Hämäläinen, J. & Kurki, L. 1997.
Sosiaalipedagogiikka. Porvoo: WSOY.

Launonen, L. & Puolimatka, T. 1999.
Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka.
Kuopio: Kuopion yliopisto.

Madsen, B. 2001. Socialpedagogik. Lund:
Studentlitteratur.

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration och
inklusion i det moderna samhället. Lund:
Studentlitteratur.

Poikela, E. 2004. Ongelmaperustainen pedagogiikka,
teoria ja käytäntöä. Tampere: Tampereen
yliopistopaino.

Ranne, K. 2002. Sosiaalipedagogiikan ydintä
etsimässä: sosiaalipedagogiikka suomalaisten ja
ruotsalaisten asiantuntijahaastattelujen sekä
dokumenttien valossa. Turku: Turun yliopiston
oikeustieteellinen tiedekunta.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Självstudier - 96 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Kiukas Carina
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-09-24 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning