Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att studenten lär sig se olika
möjligheter till det grundläggande utbudet av
inspirerande och rehabiliterande verksamhetsformer
för äldre vuxna. Studenten för dialog med enäldre
person. Studenten förstår olika metoder för
sociokulturell inspiration för äldre.

Läranderesultat

Studenten ges möjlighet till att se sig själv som en
sociokulturell inspirationskälla inom äldreomsorgen

Innehåll

Delmål för kursen är att studenten efter avklarad
kurs:
- förstår lyssnandets roll i dialog kring äldres
egna upplevelser
- kan stöda och inspirera äldre till skapande
aktivitet i vardagen
- kan använda olika metoder i det praktiska
arbetet med äldre, exempelvis samtalsmetodik och
reminiscens (minnesträning) och inspirerande
gemensamma stunder i form av musik- litteratur-
eller sittgymnastik och dylika verksamhetsformer.
- kan respektfullt bemöta äldre personer både
individuellt och i grupp
- kan planera verksamheter för äldre utgående från
individuella behov
- kan visa prov på observationsförmåga,
reflektion, datainsamling, bearbetning i det
individuella skrivande

Förkunskaper

ingen

Mer information

För att bli godkänd i basgrupparbete krävs närvaro
vid minst hälften av träffarna. För att bli godkänd
i videokonferenserna krävs närvar vid båda
tillfällen.

Litteratur

Hjälpsam referenslitteratur:
Andersson,L.(red.) 2002. Socialgerontologi.
Studentlitteratur. Lund
Dehlin, O & al. 2000. Gerontologi. Åldrandet i
ett biologiskt, psykologiskt och socialt
perspektiv. Del 1. Natur och kultur. Falköping
Ellström, E & Ekholm,B & Ellström P-E. 2003.
Verksamhetskultur och lärande. Om
äldreomsorgen som lärandemiljö.
Studentlitteratur. Lund
Hagberg & Rantanen, T. 2004. Den åldrande
människans psykologi. Ett
livsloppsperspektiv. Studentlitteratur, Lund.
Heap, K. 1995. Samtal med äldre. Del 1. Liber.
Stockholm
Heikkinen, E & Marin, M. (toim) 2002. Vanhuuden
voimavarat. Tammi. Del 2. Helsinki
Kurki, L. 2007. Innostava vanhuus. Finn
Lectura.
Suomi, a & Hakonen, S. 2008. Kuluerästä
voimavaraksi. Sosiokulttuurinen
puheenvuoro ikääntymiskysmyksiin.PS-kustannus.
Jyväskylä
Thorslund, M & Wånell, S-E. 2006. Åldrandet och
äldreomsorgen. Studenlitteratur. Lund
Öberg, P. 2003. Livet som berättelse. Om
biografi och åldrande. Acta Universitatis
Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala
Dissertations from the Faculty of Social Siences
62
Öberg. P. 2005. Den åldrande kroppen.
Samhälleliga bilder och äldres egna
erfarenheter. I E Jeppsson Grassman & L-C. Hydén
(Red.) Kropp, livslopp och åldrande.
Studentlitteratur. Lund
Öberg, P. 2004. Äldres sexualitet – en del av
det goda åldrandet. Äldre i centrum 16 (3)
Öberg, P. 2005. Åldrandet i ett föränderligt
samhälle – en utmaning för sociologisk forskning.
Sociologisk forskning 3: 19-26

Rapporter:
Healthy Ageing – a challenge for Europe, The
Swedish National Institute for Public Health. R
2006: 29 www.healthyageing.nu Extern länk

FYSS 2008: www.fyss.se Extern länk

Publikationer: Folkhälsoinstitutet i Sverige.
www.fhi.se Extern länk
- Multisjuklighet och demens – vad kan
förebyggas?
- Bättre hälsa hos äldre
http://www.fhi.se/shop/material_pdf/battrehalsahos Extern länk
aldre.pdf
- Folkhälsoarbete bland äldre
http://www.fhi.se/shop/material_pdf/fhaldre.pdf Extern länk
- Folkhälsoarbete för äldre, varför och hur?
http://www.fhi.se/shop/material_pdf/fharbeteforald Extern länk
re0401.pdf
- Hälsoutveckling och hälsofrämjande
insatser på äldre dar
http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/r20056Al Extern länk
dredar0505.pdf
- Utemiljöns betydelse för äldre och
funktionshandikappade
http://www.fhi.se/shop/material_pdf/utemiljo0401.p Extern länk
df

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 17 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 23 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen består av följande moment com alla behöver
vara godkända:
Individuell klinetkontakt (minst 6 besök hos en
äldre) Godkänt / Underkänt
Basgruppsarbete, endast 4 träfar Godkänd /
Underkänd
Videokonferens med Nordiskt nätverk 16.2.2012 och
29.2.2012 Godkänd / Underkänd
Skriftlig individuell uppgift (Deadline 7.3.2012)
bedöms 1-5
Seminarie presentation enligt basgrupper 15.3.2012
bedöms 1-5

Lärare

 • Gustavson Mia
 • Sigfrids Ingmar
 • Arell-Sundberg Marina
 • Stenberg Taina

Examinator

Gustavson Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2012-03-15 - Demonstrationer och presentationer
 • 2012-03-07 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning