Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är:
• Att fördjupa kunskapen om hälsofrämjande arbete ur ett
praktiskt och teoretiskt perspektiv, samt att öka förmågan att
kritiskt granska, bedöma och använda evidensbaserad
information.
• Att utveckla den multiprofessionella kompetensen i
hälsofrämjande på olika nivåer (individ, grupp och samhälle)
genom att fördjupa och bredda det promotiva synsättet.
• Att öka kompetensen inom förändrings- och
utvecklingsverksamhet för att öka förståelsen för planering,
implementering och utvärdering av hälsofrämjande projekt.
• Att öka kommunikativ och social kompetens med hjälp av
olika arbetsmetoder med syftet att främja välbefinnandet inom
olika arenor i samhället.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden kunna:
• Förstå centrala begreppen och tillämpning av dem inom
hälsofrämjande arbete
• Koppla teoretiska begrepp till praxis
• Identifiera behov av hälsofrämjande åtgärder i olika kontext
• Är medveten om, kan diskutera och analysera friskfaktorers
och resursers betydelse för hälsofrämjande verksamhet i
arbetslivet och annan verksamhet

Innehåll

• Kartläggning och analys av hälsofrämjande miljöer
• Föreläsningar om nyckelbegrepp, viktiga komponenter och
centrala teorier i det hälsofrämjande arbetet
• Granskning av hälsofrämjande projekt
• Planering och genomförande av hälsofrämjande
interventioner
• Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Litteratur

Green J., Tones K. (2010). Health Promotion:
Planning and Strategies. Second edition. Sage
publication

Nutbeam D. & Harris E.2004 (2nd ed.)Theory in a
Nutshell; A practical guide to health promotion
theories. McGraw-Hill Australia Pty Ltd. ISBN 978
0 074 71332 7.

Nutbeam D. & Bauman A. (2006). Evaluation in a
Nutshell - A practical guide to the evaluation of
health promotion programs. McGraw-Hill Australia
Pty Ltd. ISBN 0 074 71553 4.

Savola E. & Koskinen-Ollonqvist P. (2005).
Terveyden edistäminen esimerkein; Käsitteitä ja
selityksiä. TEKRY. Edita Prima Oy. ISBN 952-205-
006-7. Tillgänglig som pdf på www.soste.fi Extern länk

Scriven, A. (2013). Ewles & Simnett Hälsoarbete.
Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07308-8

Winroth J., Rydqvist L-G. 2008. Hälsa &
hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- och
organisationsnivå. SISU Idrottsböcker, Stockholm
ISBN 9789185433353

Lindström B., Eriksson M. (2012) The Hitchhiker’s
guide to salutogenesis. www.salutogenesis.com Extern länk

Elektroniska källor:
Ottawa Charter for Health Promotion 1986, [www]
http://www.euro.who.int/aboutwho/policy/20010827_2 Extern länk

Govermental policy program for health promotion,
2007,[www]
http://www.vn.fi/toiminta/politiikkaohjelmat/terve Extern länk
ys/ohjelman-sisaeltoe/sv.pdf

Hälsa 2015, [www]
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file Extern länk?
folderId=42733&name=DLFE-7169.pdf

Health Promotion Glossary (WHO)

Tillägg och uppdatering av kurslitteratur kan eventuellt ske

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer

Examination 1 Centrala begrepp och teorier 30%
Examination 2 Projektgranskning 30%
Examination 3 Hälsofrämjande interventioner 30%
Examination 4 Självutvärdering 10%

Examinationer kan vara tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt
närvaro vid givna tillfällen.

Lärare

 • Gray Pamela
 • Kukkonen Göta
 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko
 • Forss Mia

Examinator

Gray Pamela

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning