Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar sin förmåga
att identifiera relevanta utvecklings- och
problemområden inom professionen. Studenten
utvecklar sin förmåga i att att avgränsa
utvecklings- eller forskningsområdet
till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

 • vara förmögen att självständigt söka relevant
  bakgrundsinformation till sitt utvecklings-
  eller
  forskningsområde.
 • kunna utifrån tidigare forskning och
  litteratur
  identifiera utvecklings- eller
  forskningsbehovet
  inom det valda området.
 • kunna formulera en avgränsad problemställning
  och ett syfte som grund för examensarbetet.

Innehåll

 • Formulering av utvecklings- eller
  forskningsområdet för idé till examensarbete
 • Vetenskapligt skrivande
 • Litteratursökning
 • Grupphandledning i idéstadiet

Förkunskaper

Två års studier inom idrotts, social- och
hälsovårdsområdet, ca 110 sp.
Vetenskapsteori och metodik 10 sp/Metodikens
grunder 5 sp + Fördjupad metodik 5 sp

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
deltar aktivt i undervisningen och
grupphandledningarna, gör övningarna och
inlämnar sin idé för examensarbetet enligt
anvisningar som ges på kursen. Idén baseras på
minst 5 forskningsartiklar, och har
ett avgränsat utvecklings- eller
forskningsområde med ett klart syfte.

Kursdelen bedöms godkänd/underkänd.

Lärare

 • Kiukas Carina
 • Forss Mia

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (213 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Kurs och studieplanssökning