Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande skall kunna uppvisa grundläggande kunskaper i forskningsmetoder av särskild betydelse för det egna yrkesområdet och kunna tillämpa grunder i forskningsmetodik i studierna.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall den studerande på en grundläggande nivå kunna

-känna till och förstå grundbegrepp, designer, datainsamlings- och analysmetoder med både kvantitativt och kvalitativt närmelsesätt och relevans inom forskning och utveckling av arbetslivet inom det egna yrkesområdet
-läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser publicerade på svenska, finska och engelska inom det egna yrkesområdet
-tillämpa aktuella forskningsresultat i studier, arbetspraktik och examensarbete
-förstå de grundläggande forskningsetiska principerna

Innehåll

Forskningsprocessen.
Designer inom kvantitativa och kvalitativa forskning.
Enkät, intervju och observation som datainsamlingsmetod.
Statistik.
Innehållsanalys.
Forskningsetik.
Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser.
Informationssökning och bearbetning.
Vetenskapligt skrivande.

Mer information

Obligatorisk närvaro vid basgrupper och övningar.

Examination i statistik: Hemexamination 22-23.10.09. Inlämningsdatum 26.10 kl. 9.00 i Blackboard
Examination i forskningsprocessen: Hemexamination 2.10. Inlämningsdatum 7.10 kl 9.00 i Blackboard.
Försenad inlämning påverkar vitsordet. Sista möjliga inlämningsdatum 31.12.09 i Blackboard
Alla tre delarna (basgrupp, examinationerna i statistik och forskningsprocessen) skall vara godkända för ett registrerat slutvitsord.

Litteratur

Rekommenderad litteratur;

Jacobsen, D.I. 2007. Förståelse, beskrivning och förklaring. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Larsson, Sam m.fl. (red.) 2005. Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 44 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
 • Självstudier - 79 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 79 timmar
 • Varav schemalagda studier: 54 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Silius-Ahonen Ellinor
 • Stenbock-Hult Bettina
 • Sved Ann-Christine
 • Wärnå Carola

Examinator

Rosengren Åsa

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2009-10-23 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning