Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att utveckla en grundläggande
forskningskompetens. Med denna kompetens som grund
kan studerande inleda skrivandet av sitt
examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

- kunna redogöra för forskningsprocessen.

- känna till hur kunskap formas, olika former
av
kunskap och olika traditioner för
kunskapsbildning samt kunna redogöra för
kunskapssyner i olika
vetenskaps-/tvärvetenskapliga områden.

- känna till och kunna diskutera olika typer av
examensarbete i förhållande till behov inom
arbetslivet samt ha förmåga att läsa, förstå
och
kritiskt granska vetenskaplig litteratur som
stöd
för examensarbetet.

- känna till och kunna diskutera de yrkes- och
forskningsetiska principerna som gäller för
examensarbetet.

- kunna identifiera behov för utveckling, kunna
avgränsa tema samt formulera ett syfte och
frågeställningar för sitt examensarbete vilket
bidrar till kunskapsutveckling inom
professionsområdet.

Innehåll

Forskningsprocessen
Design av kvantitativ och kvalitativ forskning
Vetenskapsteori
Forskningsetik
Olika vetenskapliga angreppssätt

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

2018-2019, Vetenskapsteori och metodik

Litteratur

Patel, & Davidson, B. (2019)
Forskningsmetodikens
grunder : att planera, genomföra och rapportera
en
undersökning. Lund:Studentlitteratur.
Jakobsen, D.I. (2012). Förståelse, beskrivning
och förklaring - Introduktion till
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och
socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori
och metod:
från idé till examination inom omvårdnad.
Lund: Studentlitteratur.

Forskningsetiska delegationen. (2012). God
vetenskaplig praxis och handläggning av
misstankar om avvikelser från den i Finland.
Forskningsetiska delegationens anvisningar
2012.
Hämtad från
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_20 Extern länk
12
.pdf

Backman, J. 2016. Rapporter och uppsatser.
Lund: Studentlitteratur.

Björklund, M. & Paulsson, U. 2014. Academic
papers and theses: - to write and present and
to act as an opponent.

Jansson, R. 2013. English for scientific
research. A practical guide to good science
writing. Lund: Studentlitteratur.

Flick, U. 2011. Introducing Research
Methodology.
A Beginner's Guide to Doing a Research Project.
USA, SAGE Publications Ltd.

Paulsson, U. 2011. Uppsatser och rapporter: med
eller utan uppdragsgivare. Lund:
Studentlitteratur.

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009.
Tutkimuksellinen
kehittämistoiminta. Tampere University,
Tampere.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Nätbaserade - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

- 2 obligatoriska uppgifter godkända.
- individuell skriftlig uppgift bedöms 1-5 (50
% av
vitsordet).
- skriftlig individuell tent bedöms med 1-5 (50
% av
vitsordet)

Lärare

 • Arola Annikki
 • Forss Mia
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kiukas Carina
 • Piippo Jukka
 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (208 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • 2021-10-15 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 10:15 - 11:45 Metodikens grunder Carina Kiukas is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Metodikens grunder Time: Sep 1, 2021 10:15 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63971166221 Meeting ID: 639 7116 6221 Join by SIP 63971166221@109.105.112.236 63971166221@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 639 7116 6221 Kiukas Carina
Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
2021-09-10 10:15 - 11:15 Metodikens grunder Carina Kiukas is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Metodikens grunder Time: Sep 10, 2021 10:15 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64324167064 Meeting ID: 643 2416 7064 Join by SIP 64324167064@109.105.112.236 64324167064@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 643 2416 7064 Kiukas Carina
2021-09-20 10:15 - 11:15 Metodikens grunder Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/63420287632 Kiukas Carina
Rosengren Åsa
Sigfrids Ingmar
2021-09-24 10:15 - 12:00 Metodikens grunder Carina Kiukas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Metodikens grunder 24.9.2021 Time: Sep 24, 2021 10:00 AM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69306022528   Meeting ID: 693 0602 2528   Join by SIP 69306022528@109.105.112.236 69306022528@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 693 0602 2528 Kiukas Carina
2021-10-01 10:15 - 11:15 Metodikens grunder Kiukas Carina
2021-10-15 10:15 - 12:45 Metodikens grunder Denna länk finns till för frågor under tentamenstillfället. Använd enbart chattfunktionen Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67408135143?from=addon Kiukas Carina
2021-10-28 09:00 - 10:00 Metodikens grunder, handledning ind. uppg. Carina Kiukas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Indivuella uppgiften handledning Time: Oct 28, 2021 09:00 AM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65157171368     Meeting ID: 651 5717 1368   Join by SIP 65157171368@109.105.112.236 65157171368@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 651 5717 1368 Kiukas Carina
2021-12-03 14:00 - 17:00 Metodikens grunder, Omtentamen Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63478543608?from=addon Meeting ID: 634 7854 3608 Join by SIP 63478543608@109.105.112.236 63478543608@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 634 7854 3608 Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
2022-01-28 14:00 - 17:00 Metodikens grunder, Omtentamen Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64956751185?from=addon Meeting ID: 649 5675 1185 Join by SIP 64956751185@109.105.112.236 64956751185@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 649 5675 1185 Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning