Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du har kunskaper och färdigheter i grundläggande
klinisk vård och läkemedelsbehandling samt
sjukhushygien.
Du förstår de olika processerna i patientvården
och inom läkemedelshanteringen
Du förstår aceptikens och hygienens betydelse och
kan handla på ett ändamålsenligt sätt i olika
situationer.

Läranderesultat

Efter avslutad studiehelhet har du lärt dig
följande på grundläggande nivå:
- Du förstår patientsäkerhetens grunder
- Du kan utgående från patientens hälsohinder och
symptom välja och utföra lämpliga vårdaktiviteter
- du kan utföra grundläggande kliniska
vårdåtgärder.
- du kan uppfatta och bemöta patientens fysiska,
psykiska och andliga behov
- Du kan bemöta och kommunicera med den vuxna,
äldre och döende patienten samt deras anhöriga
- Du förstår hygienens betydelse i vården och vet
vad sjukhushygien innebär samt kan handla
aseptiskt i olika situationer.
- Du förstår att läkemedelsbehandling i
patientvården är en helhet som omfattar kunskaper
inom många olika
områden såsom etik, juridik, anatomi och
fysiologi, farmakologi och matematik
- Du käner till olika former av läkemedel och i
huvuddrag vet hur läkemedlen påverkar organismen
- Du förstår de olika skeden i
läkemedelsbehandlingsprocessen och förstår
betydelsen av att medverka till att utveckla den
här processen
- Du är medveten om ditt ansvar vid
läkemedelshantering och kan handlar enligt de
anvisningar som är i kraft
- Du förstår sambandet mellan patientsäkerhet och
läkemedelsbehandling
- du känner till vad som är säker läkemedels-
behandling
- Du behärskar den terminologi och de
räkneoperationer som behövs för att garantera
patientens säkerhet
- Du har beredskap att möta äldres specialbehov
och handleda patienten i frågor
som berör läkemedelshantering

Innehåll

Klinisk vårdlära och sjukhushygien 3,5 sp
Läkemedelsbehandling 1,5 sp

I läkemedelslära delen ingår grundmatematik.Efter
ett grundmatematik test erbjuds de som inte klarat
tenten stödundervisning i matematik. Godkänd
tentamen i grundmatematik är en förutsättning för
vitsordet i läkemedelsbehandling. Godkänd
prestation förutsätter att 60% av svaren är rätt.
Efter avslutad kurs i läkemdelsbehandling har
studenterna fem läkemedelsräkningstenter á 5 tal
fördelade på två tenter per läsår.

Förkunskaper

Klinisk vård

Kursen ersätter följande kurser

-Klinisk vårdlära, sjukhushygien,
läkemedelsbehandling inklusive läkemedelsräkning

Litteratur

Iivanainen & Syväoja, Hoida ja Kirjaa, Tammi
2008, ISBN 1-265756-8
Iivanainen A, Jauhiainen, M., Pikkarainen P.
Hoitamisen taito,Tammi 2001, ISBN 951-26-4557-2
Björkman,E-Karlsson,K.2006. Kliniskt vårdarbete
för sjuksköterskor. ISBN 91-44-03836-4
Aktuella artiklar
Mustajoki M et al, Sairaanhoitajan käsikirja,
duodecim 2005
Björkman, E och karlsson, K. 2006.Kliniskt
vårdarbete för sjuksköterskor, Studentlitteratur,
ISBN 91-44-03836-4
Sirpa Ernvall, Antero Pulli, Anne-Marie Salonen,
Marja-Leena Nurminen, Hanna-Sisko Kaukkila, 2006.
Läkemedelsräkning. Utbildningsstyrelsen 2006 .
ISBN 952-13-2734-0.

Säker läkemedelsbehandling. Social- och
hälsovårdsministeriets publikationer 2007:15 ,
ISSN 1236-2050. ISBN 978-952-00-2368-3 (inh.),
978-952-00-2369-0 (PDF).
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/document Extern länk
s/11882/index.htx
Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon
käsikirja. SanomaPro. Helsinki.

Alternativ på svenska:
Hordeng H. & Spigset O. (red.). Farmakologi och
farmakologisk omvårdnad. 2009. Studentlitteratur.
Lund.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 80 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 140 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

TENTAMEN I GRUNDMATEMATIK
är en delprestation i läkemedelsbehandlingen.
Tentamen innehåller 10 tal och för godkänt
resultat krävs att 60% av talen är rätt besvarade.
En godkänd grundmatematiktest är en förutsättning
för vitsordet i läkemedelsbehandling.

TENTAMEN I LÄKEMEDELSBEHANDLING
Tentamen består av två delar. Den första delen
består av en teoretisk del som värderas med
vitsorden tillfredsställande (1,2), god (3,4) och
utmärkt (5). Maximum 35p. Godkänd prestation 17p.
17-20p=1, 21-24p=2, 25-28p=3, 29-32p=4, 33-35p=5
Den andra delen är läkemedelsräkning.
Den innehåller tio tal som för godkänd prestation
alla skall vara rätt räknade utan kalkylator.
Läkemedelsräkningen värderas med
godkänd/underkänd. Om den ena delen är godkänd och
den andra underkänd kan den underkända delen
tenteras om separat. Båda delarna tenteras
samtidigt i den första tentamen. Efter avklarad
räkning (10 tal) tenterar studerande från den
följande terminen (höst/vår) en terminstentamen (5
tal) varje höst och vår under resten av
studietiden (totalt 5 terminstentamina á 5 tal). I
terminstentamen får kalkylator användas.

Tentamen i läkemedelsbehandling: 27.11.2012
kl. 12.00-15.00
I omtentamen tenteras endast den underkända delen

Klinisk vård har en praktiskt och en teoretisk
tentamen. Bägge skall vara godkända för att du bli
godkänd i kursen.I samband med praktiken har du en
skriftlig uppgift.

Lärare

 • Dahl Birgitta
 • Nyström Patrik
 • Ring Joachim
 • Roberts Christel

Examinator

Roberts Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-12-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning