Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - kunna teoretiskt förklara och praktiskt tillämpa olika modeller för ergoterapin för att öka aktivitetsmöjligheter och delaktighet hos vuxna klienter med neurologiska aktivitetsbegränsningar Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang genom att studerande: - förstår hur den neurologiska problematiken inverkar på individens aktivitetsutförande och delaktighet inom de olika aktivitetsområdena - kan genom professionellt resonemang stödja klientens aktivitetsutförande - kan bedöma, planera och förverkliga, samt utvärdera den klientcentrerade ergoterapin för klienter med neurologiska aktivitetsbegränsningar Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om professionellt förhållande och kompanjonskap genom att: -studerande förstår betydelsen av det multiprofessionella samarbetet Studerande utvecklar sin kommunikativ och social kompetens: -kan förmedla sitt budskap skriftligt, genom olika kommunikationsstilar och -medel som är anpassade till målgrupp och kontext

Läranderesultat

Studerande har uppnått målen i denna kurs för utvecklandet av kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - studerande har kunskap om den vanligaste neuropsykologiska problematiken hos vuxna och förstår hur dessa påverkar det dagliga livet - kan redogöra och i case implementera principerna för rehabilitering av neurologisk aktivitetsproblematik - kan beakta omgivningens betydelse för aktivitetsutförandet - kan redogöra för innebörden i begreppen aktivitetsidentitet (occupational identity) och livsbalans och kan beskriva hur begreppen konkret kan användas i förhållande till specifika case Studerande har uppnått målen i denna kurs för utvecklandet av kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang genom att: - kan definiera klientens aktivitetsförmåga och resurser - kan välja och tillämpa en ändamålsenlig referensram för att bedöma, planera, förverkliga och utvärdera den klientcentrerade ergoterapiprocessen - i samband med praktiska övningar kunna stödja klientens aktivitetsutförande - kan tillämpa ergoterapiprocessen och ett klientcentrerat förhållningssätt i olika case - kan förklara och grunda sitt kliniska resonemang i teori Studerande har uppnått målen i denna kurs för utvecklandet av kompetens i fråga om professionellt förhållande och kompanjonskap genom att: - kan i case redogöra för det multiprofessionella samarbetet och ergoterapeutens ansvarsuppgifter - skriver ett blogginlägg för Inside Arcada för att förmedla sitt lärande

Innehåll

Teoretisk och praktisk kunskap för att kunna utföra ergoterapiprocessen inom vuxenneurologisk ergoterapi

Förkunskaper

Grundkurs i aktivitetsvetenskap och ergoterapi eller Grundkurs i ergoterapi, Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet, Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv, Ergoterapiprocessen, Aktivitet, hälsa och samhälle, Omgivning och delaktighet,

Mer information

Obligatorisk närvaro vid övningar, basgruppsarbete och seminarier Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått pga Corona virus spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Följande förändringar har därmed skett i denna kurs; - Alla föreläsningar och möten sker via Zoom - Läranderesutatet i förhållande till förflyttning förs över till höstens kurs Aktivitet och delaktighet i senvuxenålder

Litteratur

E-böcker (Ebook Central) Bassoe, GBE, & Syre, L 2016, The Bobath Concept in Adult Neurology, Thieme Medical Publishers, Incorporated, NEW YORK. Available from: ProQuest Ebook Central. [18 March 2020]. Edmans, J (ed.) 2017, Occupational Therapy and Stroke, John Wiley & Sons, Incorporated, Hoboken. Available from: ProQuest Ebook Central. [18 March 2020]. Noggle, C, Dean, R, & Barisa, M (eds) 2013, Neuropsychological Rehabilitation, Springer Publishing Company, New York. Available from: ProQuest Ebook Central. [18 March 2020]. Preston, J, & Edmans, J 2016, Occupational Therapy and Neurological Conditions, John Wiley & Sons, Incorporated, Chicester. Available from: ProQuest Ebook Central. [18 March 2020]. Laaksonen, R, & Ranta, M (eds) 2013, Introduction to Neuropsychotherapy : Guidelines for Rehabilitation of Neurological and Neuropsychiatric Patients Throughout the Lifespan, Taylor & Francis Group, London. Available from: ProQuest Ebook Central. [18 March 2020]. tex. cap 5 Effects of Brain Injury on Emotional Reactions in a Therapeutic Process Artiklar: Bright, Felicity AS, et al. "Co-constructing engagement in stroke rehabilitation: a qualitative study exploring how practitioner engagement can influence patient engagement." Clinical rehabilitation 31.10 (2017): 1396-1405. Felicity A. S. Bright, Nicola M. Kayes, Linda Worrall & Kathryn M. McPherson (2015) A conceptual review of engagement in healthcare and rehabilitation, Disability and Rehabilitation, 37:8, 643-654, DOI: 10.3109/09638288.2014.933899 Finns på ItsL Hebert, D. et al. (2016). Canadian stroke best practice recommendations: Stroke rehabilitation practice guidelines, update 2015. International Journal of Stroke. 11. 10.1177/1747493016643553. Kessler, Dorothy & Walker, Ian & Sauvé-Schenk & Egan, Mary 2019. Goal setting dynamics that facilitate or impede a client-centered approach. Scandinavian Journal of Occupatinal Therapy, 26:5. 312?324. Kessler, D. et al. (2014). Occupational Performance Coaching for stroke survivors: A pilot randomized controlled trial protocol: Protocole pilote d?un essai clinique randomisé sur l?Occupational performance coaching for stroke survivors (OPC-Stroke). Canadian Journal of Occupational Therapy, 81(5), 279?288. https://doi.org/10.1177/0008417414545869 Plant, S. E., Tyson, S. F., Kirk, S., & Parsons, J. (2016). What are the barriers and facilitators to goal-setting during rehabilitation for stroke and other acquired brain injuries? A systematic review and meta-synthesis. Clinical rehabilitation, 30(9), 921? 930. https://doi.org/10.1177/0269215516655856 Scammell, Emma & Bates, Stephanie & Houldin, Adina & Polatajko, Helene. (2016). The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP): A scoping review: Lapproche CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) : examen de la portee. Canadian Journal of Occupational Therapy. 83. 10.1177/0008417416651277. Shi, Y. X., Tian, J. H., Yang, K. H. & Zhao, Y. 2011. Modified Constraint-Induced Movement Therapy Versus Traditional Rehabilitation in Patients With Upper- Extremity Dysfunction After Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 92(6), pp. 972-982. doi:10.1016/j.apmr.2010.12.036 Toglia, J., Rodger, S.A., & Polatajko, H.J. (2012). Anatomy of Cognitive Strategies: A Therapist's Primer for Enabling Occupational Performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 79, 225 - 236. Wadden, Katie P et al. ?Predicting Motor Sequence Learning in Individuals With Chronic Stroke.? Neurorehabilitation and neural repair vol. 31,1 (2017): 95-104. doi:10.1177/1545968316662526 Wader, K., Molineux, M. (2017). Occupational adaptation and identity reconstruction: A grounded theory synthesis of qualitative studies exploring adults? experiences of adjustment to chronic disease, major illness or injury. Journal of Occupational Science, vol. 24.2, 225- 243. Wolf, S.L. & Kwakkel, Gert & Bayley, Mark & McDonnell, M.N.. (2015). Best practice for arm recovery post stroke: An international application. Physiotherapy. 101. e22-e23. 10.1016/j.physio.2015.03.030.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 28 timmar
 • Självstudier - 66 timmar
 • Nätbaserade - 4 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänt deltagande i grupparbete, övningar och seminarium Godkänd examinationsuppgift ger kursvitsordet. (bedömningsskala 1 - 5) Examinationsuppgiften värderas utgående från litteratur, beskrivning av resonemang, bearbetning av resonemang, värdering av resonemang, språk samt formalia.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Peri Heidi

Examinator

Peri Heidi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-09-03

Kursens tidtabell

Presenteras innan kursens början

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-26 12:30 - 15:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II introduktion till kursen, genomgång av instuderingsfrågor och kort bas för neurologisk ergoterapi Peri Heidi
2020-04-01 12:30 - 15:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Bedömning och neurologisk rehabilitering Peri Heidi
2020-04-07 12:30 - 15:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Aktivitetsnedsättning i övre extremiteten Peri Heidi
2020-04-09 10:15 - 15:00 Aktivitet och delaktighet II Grupparbete inför 16.4.: Rehabilitering av övre extremiteten och caset. Peri Heidi
2020-04-16 09:15 - 15:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Obligatorisk: Koppling rehabilitering av övre extremiteten och case Peri Heidi
2020-04-20 14:30 - 15:30 Aktivitet och delaktighet II
2020-04-21 10:15 - 14:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Obligatorisk case handledning: 10.15-11 11-11.45 12.15-13 13-13.45 Peri Heidi
2020-04-23 09:15 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Mellanseminarium Peri Heidi
2020-04-24 10:00 - 11:00 Aktivitet och delaktighet II Träff med läraren ? frågor, funderingar och svar
2020-05-07 09:15 - 15:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Tom, Kari och Stina presentation av interventioner i kök. Peri Heidi
2020-05-11 12:30 - 14:30 DIAK Aktivitet och delaktighet II Boka handledningstid för gruppen vb. 12.30-13 13-13.30 13.30-14 14-14.30 Peri Heidi
2020-05-14 09:15 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Föreläsningserbjudande: Anpassningsprocess, aktivitets- och livsbalans Peri Heidi
2020-05-25 13:00 - 16:00 Aktivitet och delaktighet II Workshop: Temaeftermiddag kring ergoterapi och sexualitet Arell-Sundberg Marina
2020-05-28 09:15 - 13:30 DIAK Aktivitet och delaktighet II Slutseminarium på Zoom. Vi avbryter för lunch ca. 11.45-12.30 Peri Heidi

Kurs- och studieplansökning