Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- studenten utvecklar med grund i perspektivet universal design en förståelse för det komplexa förhållandet mellan person, omgivning och aktivitet - studenten utvecklar en förståelse för de olika omgivningsfaktorerna i praxismodellerna CMOP-E, MOHO samt PEOP - studenten utvecklar förståelse för omgivningsrelaterade åtgärder som kan möjliggöra eller hindra livslångt boende, delaktighet i aktivitet och samhälle

Läranderesultat

- studenten kan redogöra för den sociala-, fysiska- och kulturella omgivningens inverkan på personers vardagsaktivitet - studenten kan beskriva sambandet mellan omgivningsfaktorer och delaktighet - studenten kan bedöma hur omgivningen inverkan på en persons aktivitet och delaktighet och redogöra för hur omgivningsfaktorerna i praxismodellerna CMOP-E, MOHO samt PEOP kan användas i detta sammanhang - studenten bekantar sig med instrumentet Housing Enabler för objektiv bedömning av tillgänglighet i fysisk miljö - studenten kan beskriva processen och rekommendationerna för hjälpmedelsanskaffning och bostadsanpassning samt planera för delaktighetsfrämjande åtgärder i en definierad omgivning - studenten kan beskriva hur delaktighet och tillgänglighet i samhället kan ökas genom att produkter, service och tjänster utvecklas enligt principerna för universell design.

Innehåll

Begreppen delaktighet, rehabilitering, Universal design och omgivning. Introduktion i instrumentet Housing Enabler. Bostadsanpassnings-, hjälpmedels- och hembesöksprocessen.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi Ergoterapiprocessen

Kursen ersätter följande kurser

--

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått pga Corona virus spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Följande förändringar har därmed skett i denna kurs; Alla läraktiviteter sker digitalt via Teams och lärplattformen Itslearning. Vissa föreläsningar hålls online i realtid och andra finns som nätföreläsningar på lärplattformen. Praktiska övningar, seminarium, workshops och handledningar är obligatoriska och frånvaro kompenseras. Deltagande den internationella veckan är obligatorisk och frånvaro kompenseras med skriftlig rapport.

Litteratur

Litteratur för examination: Autti-Rämö,I. Salminen, A-L. Rajavaara, M. Ylinen, A.2016.Kuntoutuminen.Duodecim.ISBN 978- 951-656-464-0. Sidorna: 59-62; 206 -214; 247 - 274;347 - 363 Iwarsson, S & Slaug, B.(2000). Housing enabler: ett instrument för bedömning och analys av tillgänglighetsproblem i boendet. Lund : Veten & Skapen HB & Slaug Data Management Salminen A-L . (toim). 2003. Apuvälinekirja. 3.painos. Kehitysvammaliitto. Tammerpaino 2002.Sociaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Social- och Hälsovårdsministeriet (2018) Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet.Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille. E- publikation. Tillgänglig: https://stm.fi/julkaisu? pubid=URN:ISBN:978-952-00-3989-9 http://www.enabler.nu Referenslitteratur: Baum, C. M, & Christiansen, C. H. (2005). Person- environment-occupation-performance: An occupation- based framework for practice. In C. H. Christiansen, C. M. Baum, and J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation, and well-being (3rd ed.). Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. Kapitel 11. Kielhofner, G. 2008. Model of Human Occupation.Theory and Application. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. Kielhofner, G. 2007. A model of human Occupation: Theory and Application. 4rd ed. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins Tauria,T. , Tero, S. & Tulasalo, A. 2015 Opas vaikeavammaisille aikuisille soveltuvista toimintavälineistä ? oikealla välineellä osallistuminen onnistuu. Tammerfors: Kehitysvammaisten tukiliitto tillgänglig: https://www.tukiliitto.fi/malike/materiaalit/to imintavalineoppaat/ Molin, Martin (2004) Att vara i särklass - om delaktighet och utanförskap i gymnasieskolan. Studies from The Swedish Institute for Disability Research No. 11; Doktorsavhandling. Linköpings Univeristet, Umeå univeristet. Tillgänglig: http://www.diva- portal.org/smash/get/diva2:20962/FULLTEXT01.pdf STAKES (2004)ICF, toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja tervyden kansanvälinen luokitus. Gummerus. Jyväskylä. Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL)/ terveysportt (2019) Toimia-tietokanta. Tillgänglig: https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL) Handbok för handikappservice. Tillgänglig: https://thl.fi/sv/web/handbok- for-handikappservice/pa-svenska/startsidan Molin, M. (red.) 2018, https://www.researchgate.net/profile/Anette_Bolin /publication/327622963_ocialpedagogisk_handling_- _i_teori_och_praktik/links/5b9a1b87299bf14ad4d6a6 0a/ocialpedagogisk-handling-i-teori-och- praktik.pdf

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 2 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 14 timmar
 • Självstudier - 42 timmar
 • Nätbaserade - 25 timmar
 • Internationell vecka - 20 timmar
 • Praktik - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Studerande skriver parvis en uppsats i vilken de presenterar en persons aktivitet i hens omgivning utifrån en bedömning med Housing Enabler. I uppsatsen redogör studerande också för de omgivnings inriktade åtgärder som blir aktuella i syfte att möjliggöra personens aktivitet och delaktighet i hemmet samt dess omgivning. Bedöms 1-5 enligt kriterier presenterade på Itslearning

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-08-31

Kursens tidtabell

Vänligen se bokningarna i ARBS

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

2019-05-17 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-10 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-11 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-12 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-13 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-14 09:00 - 13:00 B522 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-03-23 09:15 - 11:45 Omgivning och delaktighet 9.15 - 10.00 Kursintroduktion (M A-S och TW) 10.15 - 11.45 Föreläsning: Omgivning i praxismodellerna (TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-03-25 09:00 - 12:00 Omgivning och delaktighet Grupparbete kring praxismodellernas omgivningskomponenter Arell-Sundberg Marina
2020-03-25 13:15 - 16:00 Omgivning och delaktighet 13.15 - 14.00 Föreläsning: Omgivning och delaktighet 14.15 - 16.00 Follow up på grupparbetet kring praxismodellernas omgivningskomponenter Arell-Sundberg Marina
2020-03-30 08:30 - 10:30 Omgivning och delaktighet UN Workshop: 08.30 - 09.00 Vad är Universal Design 09.00 ? 09.30 Grupparbete kring de olika principerna 09.30 ? 10.00 Inför färdighetsträningen Arell-Sundberg Marina
2020-03-30 10:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet Färdighetsträning: 10.00 - 10.30 Start 10.30 - 12.00 Färdighetsträning 'Med UN på stan' lunch 13.00 - 14.00 Dokumentation och inlämning 14.00 - 16.00 Uppföljning av reflektioner kring UN Arell-Sundberg Marina
2020-04-01 08:00 - 10:00 Omgivning och delaktighet Besök till Dals hjälpmedelscentral Obligatorisk närvaro
2020-04-03 13:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet 13.00 - 14.00 Introduktion till Housing Enabler (obligatorisk närvaro) 14.00 - 14.15 Paus 14.15 - 15.00 Introduktion och genomgång av examinationsuppgiften 15.00 - 16.00 Eget arbete: Bedöming med HE Arell-Sundberg Marina
2020-04-08 09:15 - 11:45 Omgivning och delaktighet 9.15 - 10.30 Dokumentering av HE-bedömningen : manuellt - Hur läser jag resultatet? ( realtid på Teams) Par-/ minigrupps arbete: 10.45 - 11.45 rapportering - skriva bedömningsutlåtande Arell-Sundberg Marina
2020-04-15 10:00 - 11:30 Omgivning och delaktighet Handledning i examinationsuppgiften (Valbar) Arell-Sundberg Marina
2020-04-17 08:30 - 10:15 Omgivning och delaktighet Självstudier: Bekanta er med materialet i Workshop-mappen Arell-Sundberg Marina
2020-04-17 10:30 - 15:30 Omgivning och delaktighet Workshop online - Observation av en äldre persons aktivitet i hemmet Arell-Sundberg Marina
2020-04-24 10:15 - 12:00 Omgivning och delaktighet Handledning online / examinations-uppgiften (valbar) Arell-Sundberg Marina
2020-04-28 13:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet Eget arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2020-04-29 10:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet Eget arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina

Kurs- och studieplansökning