Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- förstå betydelsen av att ta ansvar i sitt yrke och vara förtrogen med värdegrunden i det egna yrkesområdet - reflektera över sin professionella växelverkan och dialog med barn och unga i olika livssituationer - känna till olika aktörer inom habilitering inom olika samhällssektorer - kritiskt söka och granska kunskap och evidens för god praxis i sin yrkesutövning - förstå betydelsen av ett aktivitetsperspektiv för att möjliggöra barns- och ungdomars aktivitet och delaktighet i samhället - förstå betydelsen av och principerna för personcentrerat arbete och nätverksarbete med barn och unga och deras familjer

Läranderesultat

- studerande kan i casearbete använda kunskap om den vanligaste neuropsykologiska problematiken hos barn och unga samt förstår hur dessa påverkar det dagliga livet - studerande kan redogöra för tillämpning av yrkesetiska principerna i ergoterapiprocessen - studerande kan argumentera för val av teoretiskt förankringssätt inom ergoterapi för barn och ungdomar - studerande kan redogöra för innebörden i begreppen co-occupation och occupational potential och kan beskriva hur begreppen konkret kan användas i förhållande till specifika case - studerande förstår och kan redogöra för ergoterapeutiska metoder och principer på ett etiskt hållbart sätt för att kartlägga, bedöma, förhandla fram mål, utveckla behandlingsplan tillsammans med klienten, genomföra interventioner samt utvärdera processen - studerande kan redogöra för leken som meningsfull aktivitet och för modellen för lekfullhet - studerande kan redogöra för anpassning av miljön för att möjliggöra aktivitet - studerande förstår innebörden av ändamålsenlig dokumentation - studerandes kan föra ett professionellt resonemang i förhållande till casebeskrivning - studerande kan i casebeskrivning tillämpa principerna för familjecentrerat arbete, mångprofessionellt arbete och nätverksarbete i förhållande till barn och unga - studerande kan visa på användning av ett evidensbaserat arbetssätt i arbete med barn och unga

Innehåll

teoretisk och praktisk kunskap för att bemästra ergoterapiprocessen inom habilitering i syfte att främja aktivitet och delaktighet hos barn och unga

Förkunskaper

Grundstudier och ämnesstudier från första studieåret samt Aktivitet och delaktighet I från år 2.

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått pga Corona virus spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Följande förändringar har därmed skett i denna kurs: Alla läraktiviteter sker på distans. Den primära kanalen är zoom. Kurslitteraturen innefattar även aktuella vetenskapliga artiklar från ergoterapins område med fokus på intervention. Till obligatorisk kurslitteratur räknas även en källa från neuropsykologins område.

Litteratur

Obligatorisk kurslitteratur: Case-Smith, J. 2010. Occupational Therapy for Children. 6th ed. Mosby. ISBN: 978-0-323-05658- 8 Eliasson, A-C. Lidström, H. Peny-Dahlstrand, M. (red). 2016. Arbetsterapi för barn och ungdom. Studentlitteratur. Lautamo, T., Kottorp, A., & Salminen, A. 2005. Play assessment for group settings: A pilot study to construct an assessment tool. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2005, Vol.12(3), P.136-144, 12(3), 136-144. Rodger, S. (ed.) 2010. Occupation-centred practice with children. A practical guide for occupational therapists. Wiley-Blackwell (e- bok) En vetenskaplig artikel från ergoterapins kunskapsområde som beskriver intervention En neuropsykologisk källa som stöd för casebeskrivningen (se referenslitteratur) Referenslitteratur: Asaba, E. & Wicks, A. 2010. Occupational Terminology, Journal of Occupational Science, 17:2, 120-124. Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M., Ylinen, A. (ed.). 2016. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim Ayres, J.A. 2008. Aistimusten aallokossa. Sensorisen integraation häiriö ja terapia. PS- kustannus. Eliasson, A-C & Burtner, P.A.(ed). 2008.Improving hand function in Children with Cerebral Palsy: theory, evidence and intervention. London: Mac Keith Press Jeglinsky, I. 2012. Family-centredness in services and rehabilitation planning for children and youth with cerebral palsy in Finland. Thesis for doctoral degree. Karolinska institutet. Kielhofner, G. 2009. Conceptual Foundations of Occupational Therapy. 4uppl., Philadelphia: F. A. Davis. Koivikko, M & Sipari, S. 2006. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus. Helsinki: Vaajaliikkeisten kunto ry. Kramer, P. & Hinojosa. 2010. Frames of reference for pediatric occupational therapy (3rd ed.).USA: Lippincott Williams & Wilkins Kuhaneck, H et al. 2010. Activity analysis, creativity and playfulness in paediatric occupational therapy. Launiainen, H. & Sipari, S. 2011. Lapsen hyvä kuntoutus käytännössä. Projekti 2007-2011, Vajaaliikkeisten kunto ry. ISBN: 978-952-99712- 1- 3 Law, M. Baum, C. Dunn, W. 2005. Measuring occupational performance: supporting best practice in occupational therapy. Thorofare: Slack inc. Parham, D. & Fazio, L. 2008. Play in occupational therapy for children. USA: Mosby Pickens, N, Pizur-Barnekow, K. (2009) Co- occupation: Extending the dialogue. Journal of Occupational Science, 16:3, 151-156. Pierce, D. 2009. Co-occupation: The challenges of defining concepts original to occupational science, Journal of Occupational Science, 16:3, 203-207. Rodger, S & Ziviani, J. 2008. Occupational therapy with children. Understanding childrens occupations and enabling participation. Blackwell Publishing. Townsend, E. A. & Polatajko, H. J. 2007. Enabling Occupation II. Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation. Kap 9,10. CAOT Turpin, M. ja Iwama, M.K. 2010. Using Occupational Therapy Models in Practice.Churchill Livingstone. Elsevier. Wicks, A. 2005. Understanding Occupational Potential, Journal of Occupational Science, 12:3, 130-139. Atchison, Ben & Dirette, Diane K.(red.)2012. Conditions in occupational therapy: effect on occupational performance. 4. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. Attwood, Tony. 2011. Den kompletta guiden till Aspergers syndrom. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-07555-6 Attwood, Tony. 2012. Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen. Oppimateriaalikeskus Opike. ISBN 978-951-580-530-0. Dufva, V & Koivunen, M (toim.) 2012. ADHD Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-kustannus. ISBN 978-952-451-566-5. Kerola, K & al. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus Sharma, A. & Sheridan, M. 2014. Mary Sheridan's from birth to five years: Children's developmental progress. 4th ed. London: Routledge. Stirling, J. 2002. Neuropsykologi - en introduktion, kap. 6, 7, 9,10. Lund: Studentlitteratur Wing, L. 2012. Autismspektrum: handbok för föräldrar och professionella. Stockholm: Cura Annat lästips: Rotkirch, A. 2014. Tillsammans - om familjelivets härlighet och svårighet. Borgå: Schildts & Söderströms.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 32 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd examinationsuppgift ger 50% av kursvitsord (bedömningsskala 1 - 5) Bedömningskriterier för examinationsuppgiften finns på itslearning. Godkänt deltagande i diskussionsforum ger 50% av kursvitsord (bedömningsskala 1 - 5) Diskussionerna bedöms utgående från metod, innehållsmässig kvalitet. Godkänt deltagande i övningar och seminarium

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Peri Heidi

Examinator

Arola Annikki

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-08-31

Kursens tidtabell

Se Itslearning

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

2020-05-25 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-18 09:00 - 10:00 B326 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Intro litteraturdagar Arola Annikki
2020-03-18 10:15 - 15:45 B326 Aktivitet och delaktighet för barn och unga reflektionsdagbok seminarium/ litteraturstudier
2020-03-19 09:15 - 16:00 B325 Aktivitet och delaktighet för barn och unga litteraturstudier
2020-03-20 08:30 - 12:00 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Litteraturstudier
2020-03-25 08:30 - 10:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Introduktion av casearbete Arola Annikki
2020-03-26 08:30 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Föreläsning: Lek, co-occupation och occupational potential Arola Annikki
2020-04-01 09:00 - 11:45 B328 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Barn med olika funktionsvariationer/ Familjeperspektiv Arola Annikki
Jeglinsky-Kankainen Ira
2020-04-03 10:15 - 14:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Föreläsning. Innehåll meddelas senare Arola Annikki
Backman Henrika
Peri Heidi
2020-04-07 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE BLÅ Arell-Sundberg Marina
2020-04-08 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE ROSA Arell-Sundberg Marina
2020-04-17 10:15 - 14:00 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Föreläsningserbjudande via Zoom Arola Annikki
Peri Heidi
2020-04-21 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE BLÅ Arell-Sundberg Marina
2020-04-22 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE ROSA Arell-Sundberg Marina
2020-04-23 12:45 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Arola Annikki
Peri Heidi
2020-04-29 12:45 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Arola Annikki
Peri Heidi
2020-05-05 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE BLÅ Arell-Sundberg Marina
2020-05-06 12:45 - 16:00 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Bokning på Diak! Arola Annikki
Peri Heidi
2020-05-06 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE ROSA Arell-Sundberg Marina
2020-05-08 10:15 - 14:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Arola Annikki
Peri Heidi
2020-05-12 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE BLÅ Arell-Sundberg Marina
2020-05-13 12:45 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för barn och unga Arola Annikki
Peri Heidi
2020-05-13 16:00 - 17:30 Aktivitet och delaktighet för barn och unga GRUPPHANDLEDNING: DE ROSA Arell-Sundberg Marina
2020-05-19 08:15 - 16:00 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Examination Arola Annikki
2020-05-20 08:15 - 16:00 Aktivitet och delaktighet för barn och unga Examination Arola Annikki

Kurs- och studieplansökning