Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2024-01-01 till 2024-03-17)
  • 4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Mål 3: god hälsa och välbefinnande
Mål 4: god utbildning för alla
​Mål 5: jämställdhet
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
​Mål 10: minskad ojämlikhet

Läranderesultat

Kunskap - vad du kan:

Du

- påvisar språklig medvetenhet och har kunskap om
hur kommunikation i text och tal i olika medier
med olika målgrupper och syften fungerar.

- visar insikt om att skrivande och talande är
kreativa processer som kräver förarbete,
bearbetning och övning.

- särskiljer textgenrer och tillämpar
lässtrategier för olika texter, bedömer kritiskt
och tar till dig information.

- identifierar skönlitteraturens inverkan på ditt
språk och litteraturens förmåga att vidga
perspektiv.

Färdighet - vad du kan
Du kan

- skriva arbetslivstexter för olika situationer
och målgrupper.

- använda och läsa källor kritiskt samt skriva
vetenskapliga texter.

- kommunicera muntligt på möten och i
gruppsituationer samt hålla presentationer

- analysera innehåll och ge och ta emot
konstruktiv respons muntligt och skriftligt.

Förhållningssätt

Du

- förstår betydelsen av god kommunikation i tal
och skrift för arbetslivet och strävar efter att
kommunicera på ett ändamålsenligt sätt.

- har en vilja att hitta metoder för att
fortlöpande utveckla ditt språk

Innehåll

Lärandet sker i form av föreläsningar, lektioner,
seminarie- och gruppövningar. Skrivuppgifter,
självständiga arbeten och fältstudier ingår.

I kursen svenska och kommunikation finns
examinationerna

Vetenskaplig text

Muntlig prestation

Litteraturuppgift

Arbetslivskommunikation

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller yrkesinriktade
studier på svenska

Litteratur

Ask, S., 2011, Hållbara texter : Grunderna i
formellt skrivande
Reuter, M., 2003, Översättning och språkriktighet
Reuter, M., 2015, Så här ska det låta
Svenska Skrivregler 2017
Skönlitteratur från separat lista

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar i
grupparbeten och avlägger alla examinationer. Se
kursprogrammet i Itslearning.

Lärare

Örnmark Michaela

Examinator

Örnmark Michaela

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-11-30

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Kurs och studieplanssökning