Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studeranden

 • får en inblick i hur lagstiftningen fungerar som en grund för samhällets struktur samt vilka möjligheter det finns för en enskild medborgare att påverka beslut på olika nivåer i samhället.
 • får en uppfattning om den lagstiftning som rör arbetslivet
 • känner till den lagstiftning som är central för det egna yrkesområdet
 • lär sig hitta, använda och förstå de lagar som ligger till grund för samhällsstrukturen, arbetslivet och det egna yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • använda vissa rättsbegrepp och beskriva rättegångsförfarandet samt domstolsväsendets uppbyggnad
 • reflektera över på vilket sätt den Europeiska unionen påverkar det finländska samhället
 • redogöra för den lagstiftande maktens olika roller i beslutsfattandet utgående från grundlagen
 • beskriva den kommunala beslutsprocessen och den kommunala demokratin
 • redogöra för den lagstiftning som är central i arbetslivet
 • visa med hjälp av rättsfallsövningar på vilket sätt juridiska problem kan lösas i praktiken
 • redogöra för den viktigaste lagstiftningen inom det egna yrkesområdet
 • beskriva på vilket sätt lagstiftningen påverkar det egna yrkesområdet.

Innehåll

Det finländska samhället
Lagstiftning som rör arbetslivet
Lagstiftning inom respektive bransch

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Ges under föreläsningarna

Litteratur

Bruun, N. & von Koskull, A. 2003 (2006). Allmänn arbetsrätt. Helsingfors: Schilts.
Wihelmsson, Sevon,Koskelo: Huvudpunkterna i köplagen Helsingfors 1999, Kauppakaari OYJ
Bärlund,Nyberg Petrel: Finlands civil och handelsrätt Helsingfors 2000 Kauppakaari Oyj

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 44 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 26 timmar
 • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
 • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Blomqvist Karl

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-12-28

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning