Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Modulen stöder följande yrkesspecifika kompetensutveckling:

 • Studeranden införlivar värderingar och yrkesetiska principer inom det sociala området.
 • Studeranden kan utvärdera sitt eget handlande ur ett yrkesetiskt perspektiv.
 • Studeranden kan beakta det unika hos varje enskild individ. Han/hon har erfarenhet av
  utvärdering av situationer där det råder värderingskonflikter och kan och kan handla i dessa.
 • Socionomen (YH) har införlivat det sociala områdets värderingar och yrkesetiska principer och
  förbundit sig att följa dem.
 • Studeranden är förtrogen med olika teoretiska orienteringsgrunder och metoder inom
  klientarbetet.
 • Studeranden har införlivat professionalitetens betydelse i interaktionen. Han/hon har
  erfarenhet av interaktion och samarbete samt av att stöda klientens delaktighet.
 • Studeranden kan bedöma klientens behov och att stöda dennes resurser.
 • Studeranden kan tillämpa olika orienteringsgrunder och metoder i klientarbetet.
 • Studeranden har erfarenhet av att stöda och handleda klienter i deras vardag.
 • Studeranden känner till servicesystemets juridiska föreskrifter och informationssystem.
 • Studeranden förstår betydelsen av medborgarnas delaktighet.
 • Studenten kan bemöta och självständigt fungera i olika internationella och interkulturella sammanhang. Studenten kan efter avlagd modul kritiskt reflektera sin egen roll i sammanhanget.

Målsättningen med kursen är att studerande förvärvar grundläggande kunskaper om olika typer av funktionshinder, såsom utvecklingsstörning, autismspektrumstörningar och neuropsykiatriska diagnoser. Vidare syftar kursen till att studeranden utvecklar sin förmåga att förstå och analysera livsvillkor, behov och svårigheter i vardagen som rör barn, ungdomar och vuxna med ovannämnda funktionshinder. Därtill skall studerande får en inblick i socialpedagogiskt arbete och i olika arbetssätt/metoder med personer med funktionshinder.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas att studeranden:

 • har grundläggande kunskaper om utvecklingsstörningar och insikter i vilka konsekvenser funktionshindret har på personens livssituation rörande familjeförhållanden, arbetsliv, boendesituation, sociala relationer samt fysisk och psykisk hälsa.
 • har särskilda insikter i autismspektrumstörningar och neuropsykiatriska diagnoser hos barn, unga och vuxna och förståelse för vad det innebär att leva med dessa funktionshinder i vardagen.
 • förstår det socialpedagogiska omsorgsarbetets betydelse för lärande, personlig utveckling och bemästrandet av vardagslivet samt känna till olika arbetssätt/metoder med personer som har funktionshinder.
 • har insikter i och beredskap att själv använda grundläggande kommunikationsmetoder för att kunna bemöta och stöda personer med funktionshinder i vardagen
 • ser betydelsen av ett fungerande samarbete med anhöriga och yrkesgrupper i olika livsmiljöer

Desstuom gällande internationalisering och den Internationella veckan. The student can: discuss and reflect in groups with professionals from different areas and with professionals with different cultural background on issues related to quality of life for people that are in vulnerable positions in the society.

Innehåll

Studiehelheten är uppbyggd enligt PBL-metodik. Innehåller basgruppsträffar, erbjudanden, gästföreläsningar, seminarium och självstudier angående olika typer av funktionshinder samt livsvillkor för dessa grupper.

Obligatoriska moment:

 • Basgruppsarbete och självstudier
 • Seminarium 5.11.2013
 • Hemexamination 6-8.11.2013.Deadline 8.11.2013.
 • Färdighetsträningar: TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (20h.), Smartkök, musik och bildkonst.
 • Gästföreläsningar minst 75 % närvaro.
 • Internationell vecka på engelska med workshops och gästföreläsare från bla. Norge och Danmark.

Förkunskaper

Funktionshinder i samhället 5 sp.

Kursen ersätter följande kurser

Funktionshinder och handikapp SO-2-017 (0) 5 sp

Socialpedagogiskt arbete med funktionshindrade SO-2-019(0) 5 sp

Mer information

OBS! På its-learning sidan kommer material och mera info om kursens olika delmoment.

Litteratur

Rekommenderad litteratur:

Andersson, B. 2000. Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal: ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, DAMP, AD/HD. Ängelholm

Beckman, V. (red.). 2007. ADHD/DAMP – en uppdatering. Stockholm: Cura.

Beckman, V., Kärnevik Måbrink, M., Schaumann, H. 2003. Gång på gång. Pedagogik vid autism och autismliknande tillstånd.

Blennberger, E. 2005. Etik i socialpolitik och socialt arbete. Lund: St Gotthard Lars-Erik. 2010. Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Stockholm: Bonniers
udentlitteratur

Brunt David och Hansson Lars (red.). 2005. Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur.

Coleman Mary, Gillberg Christopher, Coleman Mary. 2011. The Autisms. Oxford University Press.

Eriksson, L., Markström, A-M. 2000. Den svårfångade pedagogiken (särskilt kapitel 6 Villkor för mötet mellan klient och socialpedagog). Lund: Studentlitteratur

Gillberg, Christopher. 2011. Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom: Normala. geniala, nördar? Stockholm: Cura.

Gillberg, Christopher. 2002. A Guide to Asperger Syndrome. Cambridge University Press.

Gillberg, Christopher. 2010. Ett barn i varje klass om ADHD och DAMP.

Gillberg, Christopher. & Peeters, Theo. 2002. Autism. Medicinska och pedagogiska aspekter. Stockholm: Cura.

Gotthard Lars-Erik. 2010. Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Stockholm: Bonniers

Hagman, M. 2006 Autismi ja Aspergerin oireyhtymä: toimintarajoite - miten se vaikuttaa elämääsi? Helsinki : Autismi- ja Aspergerliitto.

Kaski, M. 2001. Kehitysvammaisuus. Helsinki: WSOY.

Madsen, B. 2001. Socialpedagogik. (Särskilt kapitel 6-8). Lund: Studentlitteratur.

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna samhället (Särskilt kapitel 8-9 som berör bildning!). Lund Studentlitteratur.

Malm. M, Matero. M, Repo. M, Talvela. E-L. 2006. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. Porvoo: WSOY

Rehn, A. och Molin, P. 2002. Älskade barn, särskilda barn. Att få ett barn med funktionshinder. Wahlström & Widstrand

Sandberg Anette (red.) 2009. Med sikte på förskolan – barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur

Talentia. 2005. Etiska regler för yrkesmänniskor inom socialbranchen. Vardagen, världen, livet, etiken. Helsingfors. Tillgänglig; http://www.talentia.fi/svenska/ Extern länk

Wing, Lorna. 2012. Autismspektrum: handbok för föräldrar och professionella. Stockholm: Cura

Rekommenderad litteratur om AKK:

Heister Trygg, Boel & Andersson, Ida. 2009. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik. Södra regionens kommunikationscentrum.
Heister Trygg, Boel. 2010. TAKK: tecken som AKK: tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Södra regionens kommunikationscentrum.
Heister Trygg, Boel. 2005. GAKK: grafisk AKK: om saker, bilder och symboler. Södra regionens kommunikationscentrum.
Heister Trygg, Boel. 2003. Förslag till policy för AKK: barn med grav tal- och språkstörning. Hjälpmedelsinstitutet.
Heister Trygg, Boel. 2001. Kommunikation i grupp - för barn och ungdomar med talhandikapp. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet.

Övrig referenslitteratur:

Alwin, A-M. 2008. Ensam på insidan. Syskon berättar. Stockholm: Cura

Asmervik. S, Ogden. T, Rygvold. A-L. (red.). 2001. Barn med behov av särskilt stöd. Grundbok i specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur.

Attwood, T. 2000. Om Aspergers syndrom.Stockholm: Natur och Kultur.

Grunewald, Karl. 2012. Från idiot till medborgare: de utvecklingsstördas historia.

Brusén, P. Hydén, L-C (red.) 2000. Ett liv som andra: livsvillkor för personer med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Cohen, S. 2000. Fokus på autism. Stockholm: Cura.

Dammert Raul. 2005. Funktionshinder - Vad är det? Om olika skador, sjukdomar och funktionshinder som till följd av brister i samhället leder till handikapp. Stockholm: Fritzes.

Danermark Berth. 2005. Att (åter)erövra samtalet. En bok om hörselskada och kommunikation. Örebro: LäroMedia.

Fleischer, A. V. & Merland, J. 2010. Exekutiva svårigheter hos barn. Bedömning och praktiska åtgärder. Lund: Studentlitteratur

Gerland, G. 2004. Autism: relationer och sexualitet. Stockholm: Cura.

Gillberg. C. 1999. Det hoppar och rycker i själen. Om Tourettes syndrom och andra tillstånd med tics hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm: Cura förlag.

Gustavsson Holmström Marie. 2002. Föräldrar med funktionshinder – om barn, föräldraskap och familjeliv. Stockholm: Carlssons

Heljskov Elvén, B. 2009. Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur

Henriksen, J-O., Vetlesen, A.J. 2006. Etik i arbete med människor. Lund: Studentlitteratur.

Hindberg. B. 2003. Barn till föräldrar med utvecklingsstörning. Stockholm: Gothia

Iglum. Lisbeth. 2006. Om de bara kunde skärpa sig! Barn och ungdomar med DAMP/MBD/ADHD och Tourettes syndrom. Lund: Studentlitteratur.

Kyllikki Kerola, Sari Kujanpää [et al.] 2000. Autismikuntoutus. Jyväskylä : PS-kustannus

Kerola, K., Kujanpää, T, Timonen, T. 2001. Autismikuntoutus. Juva: PS-Kustannus.

Klasén Mc Grath, M. 2008. Annorlunda barnbarn. Stockholm: Cura

Kurki, L. 2005. Det sociokulturella inspirerande inom socialpedagogiken i Finland. I Socialpedagogisk tidskrift årsbok 2005, 9-26.

Kutcher Martin L. 2010. Barn med överlappande diagnoser: ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera. Natur och Kultur.

Kutcher Martin L. 2010. ADHD - att leva utan bromsar: en praktisk vägledning. Natur och Kultur.

Kärfve Eva. Hjärnspöken: DAMP och hotet mot folkhälsan. 2001. Stockholm: Östlings bokförlag Symposium.

Löfgren-Mårtenson Lotta. 2005. ”Får jag lov?” Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur

Malm Marita, Matero Marja, Repo Marjo, Talvela Eeva-Liisa. 2004. Esteistä mahdollisuuksiin: vammaistyön perusteet Helsinki: WSOY

Michelsson,K. Saresma, U. Valkama, K., Virtanen, P: 2002. AD/HD – diagnosticering, rehabilitering och anpassning: Vasa: Lärum-förlaget

Myllykoski, A-M, Melamies, N, Kangas.S (toim.) 2004. Itsenäistyvä nuori ja AD/HD. Jyväskylä : PS-Kustannus.

Määttä, P. 1999. Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino oy

Olin, Eliabeth. 2003. Uppbrott och förändring: när ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån. Göteborg: Institutionen för socialt arbete. Universitetet. 239 s.

Olsson. B-I & Olsson. K. 2007. Att se möjligheter i svårigheter. Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter. Lund: Studentlitteratur.

Paulsson. J och Ringby Jansson. B. (red.). 2008. Boende och sociala sammanhang – för människor med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur

Renlund, C. 2007. Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa. Gothia.

Renlund, C. 2009. Litet syskon. Om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning. Stockholm: Gothia

Rosqvist Eerika (toim.). 2009. CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen. Helsinki: Invaliidiliitto ry.

Yack, E. Sutton, S. Aquilla, P. 2001. Leikki linkkinä lapseen. PS-Kustannus.

Åkesson Liz. 2009. Vuxenliv. Finlandssvensk version. Vasa: Lärum.

Biografier som bredvidläsning:

Alatalo Tuomas. 1999. Olen ja saan sanoa. Toimittanut Jukka Parkkinen. Porvoo: WSOY

Andersson Mikael. 2009. Armlös, benlös men inte hopplös. Stockholm: Liber.

Gustafsson Ulf. 1981. Det kunde vara du. Helsingfors: Schildt.
Gustafsson Ulf. 1982. Yhtä hyvin sinä. Suomentanut Miia Tenhunen. Helsinki: Tammi.

Haddon Mark. 2003. Den besynnerliga händelsen med hunden om natten. Stockholm: Wahlström & Widstrand. (Om en pojke med Aspergers Syndrom)
Haddon Mark. 2003. The curious incident of the dog in the night-time. London: Jonathan Cape.
Haddon Mark. 2004. Yöllisen koiran merkillinen tapaus. Suomentanut Terhi Leskinen. Helsinki: Otava.

Klingvall Lene-Maria. 2010. Våga drömma. Libris förlag.
Klingvall Lene-Maria. Fot-Noter.
Klingvall Lene-Maria. 1998. Lena Maria: jalanjälkiä. Suomentanut Merja Pitkänen. Hämeenlinna: Gummerus

Lindqvist Ulla-Carin. 2004. Ro utan åror: en bok om livet och döden. Stockholm: Norstedt. (Om ALS)

Lång Christina. 2008. Stor över en natt: när ett syskon har Downs syndrom. Helsingfors: Fontana Media

Mullback Lars. 1997. Anklagelser: en stridsskrift. Stockholm: Hägglunds förlag. (Om CP-skada, kritik över barnhabilitering samt om Petö metodens början i Sverige)

Prince-Hughes Dawn. 2006. Gorillan kosketus: matkani läpi autismin. Suomentanut Kari Schultz. Helsinki: Basam Books. (Lumoava tositarina autistisesta naisesta, jonka gorillat opettavat elämään)

Tikkanen Märta. Sofias egen bok. 1998. Med kommentar kring MBD av Katarina Michelsson. Stockholm: Forum.
Tikkanen Märta.1998. Sofia vuxen med sitt MBD. Helsingfors: Söderström. (Om ADHD)

Sandstrak Pelle. 2008. Mr. Tourette och jag. Malmö: Bra Böcker

Webster Diana och Webster Victoria. 2011. Så många Mount Everest. Helsingfors: Söderströms. (Personhistoria om en läkare som har CP-skada)
Webster Diana & Webster Victoria. 2011. Niin monta Mount Everestiä; tytär, äiti ja haave. Suomentaja Aki Salmela. Helsinki: Tammi.
Webster Diana & Webster Victoria. 2010. So many Everests. Helsinki: Söderströms.

Lagstiftning:

Socialvårdslag 710/1982.
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000.
Lag om service och stöd p.g.a. handikapp 380/1987.
F om service och stöd p.g.a. handikapp 759/1987.
Lag ang. specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977.
Lag om handikappförmåner 570/2007
Lag om lika behandling 21/2004

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 146 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • TAKK 20 h. GK (11.9.-1.11.2013)

Examinationskrav

Bedömning av kursen "Funktionshinder och socialpedagogiskt arbete" 10 sp:

 • Basgruppsvitsord (1/3)skala 1-5
 • Seminarium (1/3) Muntliga presentationen och skriftligt kompendium. Skala 1-5
 • Hemexamination (1/3) Skala: 1-5
 • TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 20 h.(Godkänt/Underkänt)
  OBS! Alla delar bör vara godkända innan kursen kan registreras!

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Gustafs Christel
 • Gustavson Mia
 • Haldin Denice
 • Kiukas Carina
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Ring Joachim
 • Sigfrids Ingmar
 • Wenman Lena

Examinator

Nordlund-Spiby Rut

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

24.9-8.11.2013

Examinationsformer

 • 2013-11-08 - Tentamina
 • 2013-11-05 - Demonstrationer och presentationer
 • 2013-11-05 - Rapporter och produktioner
 • 2013-11-01 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning